emailProjekt PRZEŁAMAĆ BARIERY.UWOLNIĆ ENERGIĘ 

 Menu

Podstawa prawna
Zespoły
Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego
  
 • Rodzinna piecza zastępcza
 • Usamodzielniani wychowankowie rodzin zastępczych

   Osoby niepełnosprawne z terenu powiatu opoczyńskiego mogą w PCPR ubiegać się o dofinansowanie do:

 • turnusów rehabilitacyjnych
 • likwidacji barier w komunikowaniu się
 • likwidacji barier architektonicznych
 • likwidacji barier technicznych
 • sprzętu ortopedycznego i środków pomocniczych częściowo refundowanych przez NFZ
 • sprzętu rehabilitacyjnego
 • sportu, kultury, rekreacji i turystyki  
  WNIOSKI - AKTYWNY SAMORZĄD  LINKI:
    

    

    

    

     Odwiedziny:

 •   

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie


  ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno
  tel/fax 44 736-14-64, 754-25-69
   

  mail: sekretariat@pcpropoczno.pl

  piecza_zastepcza@pcpropoczno.pl

  rehabilitacja@pcpropoczno.pl

  ksiegowosc@pcpropoczno.pl

   

  Jest samodzielną jednostką organizacyjno-budżetową podporządkowaną bezpośrednio

  Zarządowi Powiatu w Opocznie.

  Centrum obejmuje swoim zasięgiem teren 8 gmin Powiatu Opoczyńskiego.

    
  Dyrektor PCPR mgr Wiesława Kurowska
  tel. 44 736-14-65

    
  Telefon interwencyjny: 786-042-269


  * KOMUNIKATY * WYDARZENIA * INFORMACJE *  09 kwiecień 2015r. - "Nabór kandydatów na rodziny zastępcze"


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje kandydatów na rodziny zastępcze:
  - zawodowe;
  - zawodowe, pełniące funkcję pogotowia rodzinnego;

  PCPR zapewnia:
  - bezpłatne szkolenie, zwieńczone uzyskaniem świadectwa ukończenia szkolenia i zaświadczenia kwalifikacyjnego, uprawniającego do sprawowania pieczy zastępczej;
  - wielozakresową pomoc specjalistów zatrudnionych w PCPR z możliwością uczestnictwa w grupach wsparcia utworzonych przez istniejące już zawodowe rodziny zastępcze;
  - wynagrodzenie za pełnienie funkcji zawodowej rodziny zastępczej dla jednego z opiekunów oraz świadczenia pieniężne na pokrycie kosztów utrzymania dziecka (dzieci);

  Szczegółowe informacje można uzyskać:
  - w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, przy ul. Armii Krajowej 2;
  - pod nr telefonu: 44 736-14-64
  - na stronie internetowej PCPR-u: www.pcpropoczno.pl

  Zapraszamy i zachęcamy do podjęcia tego szlachetnego zobowiązania!  30 marzec 2015r. - „Aktywny samorząd” - przyjmowanie wniosków"


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Aktywny samorząd” w ramach modułu I będą przyjmowane od 01.04.2015 roku do 30 sierpnia 2015.


  11 marzec 2015r. - Dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym


  W związku z licznymi zapytaniami mieszkańców powiatu opoczyńskiego, opierając się na wyjaśnieniach PFRON zawartych w piśmie z dnia 11.03.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje:

  1. Osoby zainteresowane uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie na wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość dofinansowania ze środków NFZ zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym istnieje w ramach pozycji „Wózek inwalidzki specjalny”, o którym mowa w załączniku do ww. rozporządzenia.

  2. W sytuacji, gdy limit finansowy z Narodowego Funduszu Zdrowia przeznaczony na zaopatrzenie w wyrób medyczny przysługujący w ramach ubezpieczenia zdrowotnego nie wystarcza na zakup wózka – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dodatkowe dofinansowanie (ze środków PFRON przekazywanych na podstawie algorytmu) – za pośrednictwem właściwego terytorialnie powiatowego centrum pomocy rodzinie. Wymagania, jakie powinni spełniać wnioskodawcy, a także tryb postępowania i zasady dofinansowania zer środków Funduszu zostały określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków PFRON (t.j. Dz. U. z 2013, poz. 1190 ze zm.).

  3. W obecnym stanie realizacji pilotażowego programu ”Aktywny samorząd”, potrzeby osób niepełnosprawnych w zakresie zawieszonych form wsparcia przewidzianych w programie będą musiały być realizowane w większym stopniu niż dotychczas zakresie w ramach zadań ustawowych powiatu, finansowanych także ze środków PFRON (wg algorytmu).

  4. W planach Funduszu, dalsza pomoc w ramach dodatkowych środków na wsparcie osób w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (pilotażowy program „Aktywny samorząd”) powinna dotyczyć jedynie wózków niestandardowych, a także o podwyższonej jakości, które mogą być trudniej dostępne w ramach zaopatrzenia powszechnego. Udzielanie pomocy powinno odbywać się z udziałem ekspertów rehabilitacji, którzy ocenią wpływ zaopatrzenia na aktywność zawodową beneficjenta, która jest zasadniczą sferą zainteresowania Funduszu i przeznaczenia środków PFRON.


  20 luty 2015r. - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje iż Zarząd PFRON przyjął dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku.

  Wnioski o dofinansowanie można będzie składać po podpisaniu aneksu do umowy pomiędzy Powiatem Opoczyńskim a PFRON Oddział w Łodzi, o czym również będziemy informować na stronie internetowej PCPR.

  Więcej informacji na stronie PFRON, poniżej link:
  http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/2626,Zarzad-PFRON-przyjal-dokument-pn-Kierunki-dzialan-oraz-warunki-brzegowe-obowiazu.html


  21 październik 2014r. - "II Forum dla Rodziców "Wychowując do szczęścia" zorganizowane przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie”


  W dniu 21 października 2014 r. pani Dyrektor PCPR w Opocznie mgr Wiesława Kurowska wystąpiła z prelekcją "Wykluczeni, a prawo do szczęścia" podczas II Forum dla Rodziców "Wychowując do szczęścia" zorganizowanym przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną w Opocznie. Wystąpienie zostało przyjęte z aprobatą i nagrodzone gromkimi owacjami.  22 wrzesień 2014r. - Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowany na lata 2014-2020


  Uchwałą Nr 76 Rady Ministrów z dnia 29 kwietnia 2014r. /M.P. z 9 czerwca 2014r.poz.445/ został przyjęty Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie opracowany na lata 2014 - 2020. Wykaz podmiotów, którym w bieżącym roku przyznano dotacje celowe z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w zakresie Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości www.ms.gov.pl w zakładce Działalność/Pokrzywdzeni przestępstwem, na stronie internetowej dla osób pokrzywdzonych www.pokrzywdzeni.gov.pl oraz na stronie internetowej Wydziału Polityki Społecznej Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego www.pomoc.lodzkie.eu/page/ "Komunikaty i ogłoszenia". Katalog zadań objętych dofinansowaniem określono w § 25 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 lutego 2014r. w sprawie Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej /Dz.U.poz.189/.


  17 wrzesień 2014r. - Spotkania Grupy wsparcia dla ofiar przemocy – osób dorosłych


  Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że w każdy ostatni poniedziałek miesiąca w godzinach od 16.30 do 19.00 odbywać się będą spotkania Grupy wsparcia dla ofiar przemocy – osób dorosłych. Zapraszamy wszystkich chętnych!


  07 sierpień 2014r. - "ZMIANA TERMINU SKŁADANIA WNISOKÓW W RAMACH PROGRAMU AKTYWNY SAMORZĄD – MODUŁ I


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przypomina, że wnioski w ramach programu Aktywny samorząd – Moduł I będą przyjmowane do 30 sierpnia 2014 r.


  06 sierpień 2014r. - "Informacja na temat projektów mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego na rynku pracy”


  W związku z prośbą Drzewickiego Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zamieszcza informację na temat projektów mających na celu aktywizację osób niepełnosprawnych z terenu województwa łódzkiego na rynku pracy. Projekty realizowane są przez Fundację RAZEM we współpracy z Drzewickim Centrum Wolontariatu „Ofiarna Dłoń”, które w ramach porozumienia o współpracy odpowiada za promocję oraz kontakt z osobami zainteresowanymi udziałem w projekcie z terenu powiatu opoczyńskiego.

  Do pobrania:

  - ogłoszenie o naborze do projektu (wersja *.pdf)  12 czerwiec 2014r. - "Zmiany w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”


  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 9/2014 dotyczącą wprowadzenia wnioskowanych przez Realizatorów programu, zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.


  Do pobrania:

  - Komunikat informujący o wprowadzeniu przez Radę Nadzorczą PFRON modyfikacji zasad pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Uwaga! Refundacja kosztów opłaty za naukę (czesne) może dotyczyć całego - bieżącego roku szkolnego lub akademickiego (wersja *.pdf)

  - Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd” (wersja *.pdf)  06 czerwiec 2014r. - "Rozpoczęcie szkolenia dla rodzin zastępczych"


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż z dniem 6 czerwca 2014r. rozpoczyna się szkolenie dla rodzin zastępczych niezawodowych organizowane przez organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. W szkoleniu tym wezmą udział funkcjonujące rodziny zastępcze z terenu powiatu opoczyńskiego. Łączna liczba osób biorących udział w szkoleniu to 6. Szkolenie obejmuje program podstawowy w wymiarze 30h warsztatowych. Prowadzone będzie przez dwóch wykwalifikowanych trenerów. Zakończenie szkolenia przewidywane jest na 14 czerwca 2014r. Szkolenie odbywać się będzie w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

  Wszystkim uczestnikom szkolenia życzymy POWODZENIA!!!


  01 czerwiec 2014r. - "II Opoczyńskie Dni Rodziny - Święty Jan Paweł II – Papież Rodziny"


  W dniu 1 czerwca 2014r. w ramach II Opoczyńskich Dni Rodziny odbył się Marsz dla Życia i Rodziny ulicami miasta, który poprzedzony był Mszą Świętą w intencji Życia i Rodziny w Kościele Nawiedzenia NMP w Opocznie. Po uroczystej Mszy nastąpił przemarsz rodzin z dziećmi, rodzin zastępczych do Miejskiego Domu Kultury gdzie odbył się Piknik Rodzinny z okazji Dnia Dziecka. Współorganizatorem II Opoczyńskich Dni Rodziny było m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, które nawiązując do Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego promowało ideę rodzicielstwa zastępczego. Uczestnikom pikniku przybliżono zakres działalności PCPR w Opocznie oraz wręczono ulotki zawierające kompendium wiedzy na temat pieczy zastępczej. Przeprowadzono również Quiz dla dorosłych sprawdzający wiedzę z zakresu działalności PCPR w Opocznie. Nie zapomniano również o najmłodszych, dla których zorganizowano konkurs plastyczny o tematyce „Moja rodzina”, który podobnie jak w ubiegłym roku cieszył się dużym zainteresowaniem. Wszyscy uczestnicy konkursu, zarówno dorośli jak i dzieci otrzymali upominki od darczyńców. Wśród nich byli:
  - Księgarnia art. papiernicze Lucyna Szymańska,
  - Artykuły biurowe Renata Ptaszek,
  - Sklep spożywczy Woźniak Tadeusz.
  Ponadto dorośli biorący udział w Quizie otrzymali praktyczne, piękne i ręcznie wykonane nagrody, podarowane przez Warsztaty Terapii Zajęciowej w Drzewicy oraz Warsztaty Terapii Zajęciowej w Żarnowie.
  Wszystkim darczyńcom bardzo serdecznie dziękujemy.

  GALERIA ZDJĘĆ  29 maj 2014r. - "Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych"


  W dniu 31 maja 2014r. w Powiatowym Międzyszkolnym Ośrodku Sportowym w Zduńskiej Woli odbył się Wojewódzki Piknik Rodzin Zastępczych, który został zorganizowany w ramach VI Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pod patronatem Marszałka Województwa Łódzkiego. Organizatorami pikniku byli: Fundacja Rodzinnej Opieki Zastępczej JA I MÓJ DOM w Łodzi, Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Zduńskiej Woli.
  W pikniku wzięły udział rodziny zastępcze z całego województwa łódzkiego, w tym również rodziny zastępcze z terenu powiatu opoczyńskiego. Ponadto Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zgłosiło do nagrody dla rodziców zastępczych państwa Elżbietę i Jerzego Stanik pełniących funkcję zawodowej rodziny zastępczej. W ten sposób PCPR pragnęło podziękować rodzinie zastępczej za wielkie serce, ciepło rodzinnego domu, odpowiedzialność i mądrą miłość rodzicielską. Rodzina zastępcza w osobach państwa Stanik została uhonorowana dyplomem i nagrodą od Zarządu Województwa Łódzkiego. Jednocześnie w związku z podsumowaniem konkursu plastycznego dwoje dzieci z rodziny zastępczej z terenu powiatu opoczyńskiego zostało wyróżnionych i otrzymało atrakcyjne nagrody wręczane przez Dyrektora RCPS w Łodzi.
  Dla wszystkich uczestników pikniku zaplanowano wiele atrakcji, w szczególności dla najmłodszych. W programie było m.in.: malowanie twarzy, gry i zabawy sportowe, ruchowo – taneczne, strzelnica sportowa, trampolina, dmuchana zjeżdżalnia, bufet, ciepły poczęstunek, a także inne niespodzianki.


  GALERIA ZDJĘĆ  29 maj 2014r. - PILOTAŻOWY PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” – MODUŁ II


  W związku z oczekiwaniem na podjęcie decyzji przez Radę Nadzorczą PFRON oraz biorąc pod uwagę upływający wkrótce termin na wypłatę środków w module II (zgodnie z rozdziałem V ust. 9 dokumentu pn. „Zasady (…)” – 30 maja 2014 roku) Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wyraża zgodę na przesunięcie terminu zakończenia wypłat kwoty dofinansowania (dotyczącej kosztów nauki pokrywanych w ramach I transzy środków finansowych PFRON przekazanych na realizację Modułu II) do dnia 30 czerwca 2014 roku.
  Więcej informacji pod numerem tel. (44) 736 14 64 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl.


  28 maj 2014r. - Możliwość składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd finansowanego ze środków PFRON


  PCPR w Opocznie informuje wszystkie osoby zainteresowane o możliwości składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu Aktywny samorząd finansowanego ze środków PFRON.

  W ramach programu w module I można ubiegać się o:

  1. pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (warunkiem jest: znaczny bądź umiarkowany stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności; wiek do lat 18 lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; dysfunkcja narządu ruchu)

  2. pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; wiek aktywności zawodowej, dysfunkcja narządu ruchu)

  3. pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (tylko osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym potwierdzoną przez lekarza specjalistę znacznie obniżoną sprawnością ruchową w zakresie obu kończyn górnych lub dysfunkcją narządu wzroku; wiek do 18 lat wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie);

  4. dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;

  5. pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności, wiek do 18 lat lub wiek aktywności zawodowej lub zatrudnienie; dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym- potwierdzone zaświadczeniem lekarskim znacznie obniżona sprawnością ruchową w zakresie co najmniej jednej kończyny dolnej i górnej)

  6. pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (znaczny stopień niepełnosprawności lub orzeczenie o niepełnosprawności)

  7. pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (stopień niepełnosprawności; wiek aktywności zawodowej bądź zatrudnienie; potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego; potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie).

  8. pomoc w uzyskaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (stopień niepełnosprawności; wiek aktywności zawodowej bądź zatrudnienie; potwierdzona opinią eksperta PFRON stabilność procesu chorobowego; potwierdzone opinią eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy w wyniku wsparcia udzielonego w programie).

  9. pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności; aktywność zawodowa; pełnienie roli opiekuna prawnego dziecka).

  Wnioski o dofinansowanie można pobierać ze strony internetowej www.pcpropoczno.pl lub w siedzibie jednostki.


  04 kwiecień 2014r. - KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI DLA DZIECI I MŁODZIEŻY Z RODZIN ZASTĘPCZYCH


  Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi, jak co roku serdecznie zaprasza wszystkie dzieci oraz młodzież z rodzin zastępczych do udziału w Konkursie plastyczno-literackim w ramach Wojewódzkich Obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
  Prace należy przesyłać do siedziby RCPS w Łodzi, przy ul. Snycerskiej 8, 90-302, do dnia 9 maja 2014 r. Szczegóły dotyczące konkursu umieszczone zostały w załączonym Regulaminie.
  Zadaniem w konkursie jest zilustrowanie poniższych haseł z wykorzystaniem takiego środka wyrazu, jak np.: praca plastyczna, praca literacka.

  1) Prace plastyczne
  Grupa I Dzieci w wieku od 3 do 10 lat zilustrują pracę na poniższy temat:

  „Moi przyjaciele i Ja…”


  Grupa II Dzieci i młodzież w wieku od 11 do 18 lat zilustrują pracę na poniższy temat:

  „Jak pomagam innym…?”


  Grupa III Dzieci i młodzież w wieku od 3 do 18 lat zilustrują pracę na poniższy temat:

  „Moi przyjaciele i Ja…”
  „Jak pomagam innym…?”


  2) Prace literackie

  Dzieci i młodzież w wieku od 7 do 18 lat opiszą w dowolnej formie, pracę na jeden z wybranych tematów:

  „Moi przyjaciele i Ja…”
  lub
  „Jak pomagam innym…?”

  lub
  „Rodzinne historie i jej bohaterowie…”


  Do pobrania:

  - Ogłoszenie konkursu (wersja *.jpg)

  - Ogłoszenie konkursu (wersja *.pdf)

  - Regulamin konkursu


  25 marzec 2014r. - „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”


  Fundacja Aktywnej Rehabilitacji – Biuro Regionalne w Łodzi zaprasza osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo zamieszkałe na terenie województwa łódzkiego posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym lub znacznym, które ukończyły 45 rok życia, do uczestnictwa w drugiej edycji projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego:

  „Wsparcie osób z rzadko występującymi niepełnosprawnościami i niektórymi niepełnosprawnościami sprzężonymi w wieku 45+ na rynku pracy II”


  Do pobrania:

  - Ogłoszenie o drugiej edycji projektu (wersja *.pdf)


  17 marzec 2014r. - Rozpoczęcie przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje wszystkich zainteresowanych, że przyjmuje wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w terminach:

  Moduł I
  - od 17.03.2014 r. do 30.09.2014 r.

  Moduł II
  - od 17.03.2014 r. do 30.03.2014 r.
  - od 31.03.2014 r. do 30.09.2014 r.

  Więcej informacji pod numerem tel. (44) 736 14 64 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz na stronie internetowej www.pfron.org.pl.

  - Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd w 2014 r

  - Uchwała w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”

  Osoby zainteresowane mogą pobierać wnioski z poszczególnych obszarów dofinansowań w siedzibie PCPR w Opocznie ul. Armii Krajowej 2 oraz na stronie PCPR.

  Załączniki do pobrania  15 marzec 2014r. - Rekrutacja w ramach projektu „Droga do pracy”


  W dniu 15 marca 2014 r. rozpoczęła się rekrutacja w ramach projektu „ Droga do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i trwać będzie do 31 maja 2014 r., 3 razy w tygodniu: czwartek, piątek, sobota od godz. 9:00 do 13:00.

  Osoby zainteresowane zapraszamy do biura projektu:
  Stowarzyszenie Działające Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Budzimy Nadzieje"
  ul. Słowackiego 4
  26–340 Drzewica
  tel. 48 375 51 37
  tel. kom. 609 056 292

  - Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Droga do pracy”


  Więcej informacji na temat projektu na stronie internetowej www.budzimynadzieje.eu.

  13 marzec 2014r. - Spootkanie dot. projektu „Droga do pracy” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


  Dnia 13.03.2014 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie odbyło się spotkanie, w którym udział wzięli:
  - przedstawiciele Lidera projektu
  * Zenobia Michórska – koordynator projektu
  * Joanna Litwińska – pracownik ds. rekrutacji
  - przedstawiciel Partnera Projektu
  * Wiesława Kurowska – Dyrektor PCPR

  Na spotkaniu omówiono:

  - zmiany w projekcie,
  - funkcjonowanie biura projektu,
  - sprawy dotyczące opracowania strony internetowej,
  - kampanie promocyjno – informacyjną,
  - ustalono harmonogram prac na czas rekrutacji,
  - do 28 marca Partner przekaże Liderowi dane ekspertów do rekrutacji, oraz narzędzia i metody pracy ekspertów Partner zobowiązuję się również do 20 marca przekazać liderowi listę potencjalnych kandydatów.


  PODARUJ DZIECIOM DRUGĄ SZANSĘ - ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM"


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zaprasza na bezpłatne szkolenia osoby, które chciałyby zostać rodziną zastępczą. Osoby, którym los dzieci nie jest obojętny a chcą i mogą zapewnić im lepsze jutro zapraszamy do siedziby PCPR w Opocznie (pokój nr 2) ul. Armii Krajowej 2, więcej informacji na ten temat można również uzyskać telefonicznie: (44) 736-14-64


  13-14 styczeń 2014r. - Podpisanie umów z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż w dniu 13 – 14 stycznia 2014 r. zostały podpisane umowy z nowymi rodzinami zastępczymi zawodowymi. Obecnie na terenie Powiatu Opoczyńskiego funkcjonuje 6 rodzin zastępczych zawodowych, w tym 1 pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego.
   Informacje
   

  ZARZĄDZENIE

  Dyrektora PCPR w Opocznie ws maksymalnych stawek dofinansowania do: zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny; likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się oraz do turnusów rehabilitacyjnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2015r.


  Zarządzenie nr 2 z dnia 01.04.2015 r. Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w sprawie realizacji Programu Aktywny Samorząd w 2015 r.


   aktualności
   
    tel/fax (044) 736-14-64 ul. Armii Krajowej 2; 26-300 Opoczno