Informacja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej                     5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku                        z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem               i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną- formularz wniosku o dofinansowanie Moduł III.

Klauzula informacyjna

Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

  • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
  • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy;
  • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej;
  • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
  • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy                          w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
  • pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
  • pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00), infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00) oraz PCPR w Opocznie tel.(44) 736 14 64.