RZĄDOWY PROGRAM WSPARCIA POWIATU W ORGANIZACJI I TWORZENIU RODZINNYCH FORM PIECZY ZASTĘPCZEJ W 2023 ROKU

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku ( M.P. z 22 listopada 2023r. poz. 1276) ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte  w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023. Na podstawie umowy nr 9/2023 zawartej w grudniu 2023 roku pomiędzy Skarbem Państwa – Wojewodą Łódzkim a Powiatem Opoczyńskim, Powiatowi Opoczyńskiemu przyznano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 83 020,00 zł przeznaczone na wsparcie zadania własnego Powiatu Opoczyńskiego polegającego na dofinansowaniu do wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących  za 2023 rok, począwszy od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku, 5 rodzinom zastępczym zawodowym  i 1 rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego. Na terenie powiatu opoczyńskiego funkcjonuje 6 rodzin zastępczych zawodowych, w których wg stanu na dzień 1 grudnia 2023 roku przebywa 18 dzieci. Wynagrodzenie rodzin zastępczych zawodowych finansowane jest ze środków własnych powiatu. Celem rządowego programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej , dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej. Całkowita wartość zadania w 2023 roku wyniosła :  235 666,69 zł, z czego kwota dofinansowania zadania z Funduszu Pracy to 83 020,00 zł, natomiast kwota 152 646,69 zł stanowi wkład własny Powiatu Opoczyńskiego.

Plakat informacyjny projektu