Archiwa kategorii: WYD_dla_rodziny

logotypy unijne

Wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych z dziećmi oraz kadry i podopiecznych POW -wyjazdowe warsztaty „Więź – rozwojowe poszukiwanie bliskości”

Od miesiąca sierpnia do miesiąca września.2021 r. odbyły się wyjazdowe warsztaty dla rodzin zastępczych, wychowawców POW typu rodzinnego wraz z wychowankami i PPOW typu socjalizacyjnego z wychowankami.  Każda grupa szkoleniowa, wzięła udział w pięciodniowym cyklu warsztatów, które odbyły się w miejscowości Osjaków w hotelu „SYMFONIA”.  Podczas warsztatów realizowane były grupowe warsztaty dla dorosłych i dzieci, podczas których nabyli wiedze na temat więzi i stylów przywiązania.  Uczestnicy warsztatów odwiedzili interaktywne muzeum „PGE Giganty Mocy”, wzięli też udział w zajęciach na basenie oraz ognisku z potrawami regionalnymi i dyskoteką. Młodzież bardzo się zżyła ze sobą, nawiązała nowe relacje. Gdy przyszedł czas na powrót, wszyscy zgodnie mówili, że chętnie zostali by na dłużej.

Czytaj dalej

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Od września ruszyliśmy z nowym zadaniem „Szkoła dla rodziców i wychowawców” który skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, dyrektorów i wychowawców Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego.

Zadanie ma charakter warsztatowy prowadzony jest w trzech grupach. Dla każdej z grupy przewidziano 7 spotkań po 6

Superwizja dla rodzin zastępczych zawodowych oraz Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

Od 24 kwietnia 2019 r. ruszyły w ramach projektu „W jednym kierunku dla rodziny” zajęcia superwizji dla rodzin zastępczych zawodowych a od października do zajęć zostaną włączeni dyrektorzy i wychowawcy Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjno-socjalizacyjnego. Powyższe zajęcia będą trwały do grudnia 2021r. głównym celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji rodzin, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz wspomaganie uczestników w trudnych sytuacjach. Superwizja prowadzana jest przez wykwalifikowanego superwizora z wieloletnim doświadczeniem.

______________________________________________________________________________

Dla uczestników projektu zorganizowano także spotkania z zakresu „Grup wsparcia” dla rodziny zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, którzy będą spotykać się w ramach zajęć co drugi miesiąc począwszy od kwietnia 2019r. i będą trwały do grudnia 2021r. W ramach warsztatów rodziny będą mogły wymienić się swoimi doświadczeniami oraz analizować bieżące problemy i trudności w wypełnianiu funkcji rodzica zastępczego. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie. Podczas zajęć opiekę nad dziećmi sprawują koordynatorzy projektu, którzy w atrakcyjny sposób umilają czas dzieciom.

Od kwietnia w ramach projektu swoją pracę rozpoczął również specjalista pracy z rodziną, który w zakresie swoich obowiązków pełni wsparcie dla dyrektorów POW typu rodzinnego oraz dzieci.

Zapewnia dzieciom wspólne zabawy i angażuje do zajęć edukacyjnych.

Nowy projekt PCPR Opoczno „W jednym kierunku dla rodziny”

W dniu 31.12.2018 r. ukazała się na stronie WUP lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 poddziałanie IX.2.1. Wśród listy projektów wybranych znalazł się projekt PCPR Opoczno „W jednym kierunku dla rodziny”. Całkowita wartość projektu wynosi 3.694.296,19zł w tym dofinansowania na poziomie 3.140.168,19zł. Projekt przewiduje 10 zadań skierowanych do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego, głównie z powiatu opoczyńskiego. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby fizyczne, które uczą się, pracują. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjno-socjalizacyjnego i typu interwencyjnego. Głównym celem projektu jest wzrost jakości wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zwiększenie ilości rodzinnych form opieki. Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych rodzin zastępczych, dyrektorów i wychowawców POW typu rodzinnego, interwencyjno-socjalizacyjnego, co pozwoli na lepszą organizację pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego.