Nowy projekt PCPR Opoczno „W jednym kierunku dla rodziny”

W dniu 31.12.2018 r. ukazała się na stronie WUP lista projektów wybranych do dofinansowania w ramach konkursu RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/18 poddziałanie IX.2.1. Wśród listy projektów wybranych znalazł się projekt PCPR Opoczno „W jednym kierunku dla rodziny”. Całkowita wartość projektu wynosi 3.694.296,19zł w tym dofinansowania na poziomie 3.140.168,19zł. Projekt przewiduje 10 zadań skierowanych do grup docelowych z obszaru województwa łódzkiego, głównie z powiatu opoczyńskiego. Wsparciem w ramach projektu zostaną objęte osoby fizyczne, które uczą się, pracują. Dzieci umieszczone w pieczy zastępczej, przebywające w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych typu interwencyjno-socjalizacyjnego i typu interwencyjnego. Głównym celem projektu jest wzrost jakości wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, zwiększenie ilości rodzinnych form opieki. Podniesienie kwalifikacji, umiejętności i kompetencji zawodowych rodzin zastępczych, dyrektorów i wychowawców POW typu rodzinnego, interwencyjno-socjalizacyjnego, co pozwoli na lepszą organizację pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego.