Aktywny Samorząd


Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków do programu Aktywny samorząd” Modułu I

W ramach tego modułu osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

 • zakupu sprzętu elektronicznego,
 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym,
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
 • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wnioski można składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) www.sow.pfron.org.pl.  Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Termin przyjmowania wniosków w Module II „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 – do 10 października 2022 roku.


Od 1 marca 2022 r. elektroniczny nabór wniosków programu ,,Aktywny samorząd”

(https://sow.pfron.org.pl)

Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Program Aktywny samorząd Moduł I i Moduł II

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

– Obszar A- likwidacja barier transportowych;

– Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym;

– Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;

– Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 Termin przyjmowania wniosków

– od 1 marca 2022 r. do 31 sierpnia 2022 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie do nauki w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

Termin przyjmowania wniosków

– semestr letni – od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2022 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/ szkolnego 2021/2022)

– semestr zimowy – od 1 września do 10 października 2022 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/szkolnego 2022/2023)

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             w Opocznie oraz na stronach internetowych www.pcpropoczno.pl, www.pfron.org.pl, https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.

———————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————————-

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2021 r.

Osoby zainteresowanie prosimy o zapoznanie się z programem –   https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2021-roku-1/

______________________________________________________________________________

Przypominamy, iż do dnia 10 października 2020r można składać wnioski w ramach pilotażowego Programu Aktywny Samorząd – Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dotyczy roku akademickiego 2020/2021)


Wydłużenie do dnia 15 października 2020r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III ______________________________________________________________________________

Do 31 sierpnia 2020r.  można składać wnioski o dofinansowania w ramach modułu I programu „Aktywny samorząd”.

W ramach tego modułu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać m.in. dofinansowanie do zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, pomoc w zakupie wózka, skutera o napędzie elektrycznym, pomoc zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką). Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Opocznie lub za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl.

Wnioski w ramach modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie do nauki w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi) dla  semestru zimowego będą przyjmowane – od 1 września do 10 października 2020 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/szkolnego 2020/2021).

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od numerem tel. (44) 736-14-64 oraz na stronach internetowych www.pcpropoczno.pl, www.pfron.org.pl.

______________________________________________________________________________

Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 13.05.2020 w sprawie stawek dofinansowania oraz pierwszeństwa dofinansowania do zadań z zakresu turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 2020r.

Zarządzenie nr 6/2020 z dnia 11.05.2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w sprawie realizacji Programu Aktywny Samorząd Moduł II w 2020r.

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 6/2020

______________________________________________________________________________

Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2020 roku


Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu

Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
 • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
 • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności
  (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami
  w komunikowaniu się za pomocą mowy,
 • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:

  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;


Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Dokumenty do pobrania:


– Zarządzenie nr 7/2020 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 13-05-2020 w sprawie maksymalnych stawek dofinansowania oraz pierwszeństwa dofinansowania do zadań z zakresu turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2020 r.


Moduł I – Obszar A – zadanie 1 (likwidacja bariery transportowej)

– WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
– Oświadczenie o miejscu zamieszkania
– Oświadczenie wkład własny
– Oświadczenie o dochodach
– Klauzula informacyjna


Moduł I – Obszar A – zadanie 2 i 3 (likwidacja bariery transportowej)

– WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
– Oświadczenie o miejscu zamieszkania
– Oświadczenie wkład własny
– Oświadczenie o dochodach
– Klauzula informacyjna


Moduł I – Obszar A – zadanie 4 (likwidacja bariery transportowej)

– WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
– Oświadczenie o miejscu zamieszkania
– Oświadczenie wkład własny
– Oświadczenie o dochodach
– Zaświadczenie lekarskie A4 (dysfunkcja narządu słuchu)
– Klauzula informacyjna


Moduł I – Obszar B – zadanie 1, 3, 4 (likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym)

– WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
– Oświadczenie o miejscu zamieszkania
– Oświadczenie wkład własny
– Oświadczenie o dochodach
– Zaświadczenie lekarskie (dysfunkcja narządu wzroku)
– Zaświadczenie lekarskie – dysfunkcja obu kończyn górnych
– Klauzula informacyjna


Moduł I – Obszar B – zadanie 2 (likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym)

– WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
– Oświadczenie o miejscu zamieszkania
– Oświadczenie o dochodach
– Klauzula informacyjna


Moduł I – Obszar B – zadanie 5 (likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym)

– WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
– Oświadczenie o miejscu zamieszkania
– Oświadczenie wkład własny
– Oświadczenie o dochodach
– Klauzula informacyjna


Moduł I – Obszar C – zadanie 1 (likwidacja barier w poruszaniu się)

– WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
– Oświadczenie o miejscu zamieszkania
– Oświadczenie wkład własny
– Oświadczenie o dochodach
– Zaświadczenie lekarskie
– Klauzula informacyjna


Moduł I – Obszar C – zadanie 2 (likwidacja barier w poruszaniu się)

– WNIOSEK „M-I” o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”
– Oświadczenie o miejscu zamieszkania
– Oświadczenie o dochodach
– Klauzula informacyjna