Pomoc udzielana rodzinom zastępczym i osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH SPOKREWNIONYCH,
NIEZAWODOWYCH I ZAWODOWYCH ORAZ OSÓB PROWADZĄCYCH
RODZINNE DOMY DZIECKA:

1. Na każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej spokrewnionej, niezawodowej,
zawodowej i w rodzinnym domu dziecka przysługuje:
• świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania dziecka,
• dodatek wychowawczy,
(jeżeli dziecko legitymuje się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo zostało umieszczone w rodzinie zastępczej na podstawie ustawy z dni 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich rodzinie zastępczej lub prowadzącemu rodzinny dom dziecka do świadczenia na pokrycie kosztów utrzymania dziecka umieszczonego w pieczy zastępczej przysługuje dodatek na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka w wysokości nie niższej, niż 200,00 zł miesięcznie).

2. Rodzinom zastępczym spokrewnionym, niezawodowym, zawodowym i prowadzącemu
rodzinny dom dziecka starosta może przyznać m.in.:
• dofinansowanie do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dziecka,
• jednorazowe świadczenie na pokrycie niezbędnych kosztów związanych z potrzebami
przyjmowanego dziecka,
• jednorazowe lub okresowe świadczenie na pokrycie kosztów związanych z
wystąpieniem zdarzeń losowych lub innych zdarzeń mających wpływ na jakość
sprawowanej opieki.

3. Rodzina zastępcza niezawodowa i zawodowa może:
• otrzymywać środki finansowe na utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego (jest to świadczenie obligatoryjne dla rodzin zastępczych zawodowych, w których umieszczono powyżej 3 dzieci i osób które osiągnęły pełnoletność oraz przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej, jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej),
• otrzymać wsparcie, poprzez zatrudnienie dla niej osoby do pomocy przy sprawowaniu opieki nad dziećmi i przy pracach gospodarskich (jest to wsparcie obligatoryjne dla rodzin zastępczych zawodowych i niezawodowych, w których umieszczono powyżej
3 dzieci i osób które osiągnęły pełnoletność oraz przebywają w dotychczasowej rodzinie zastępczej, jeżeli potrzeba przyznania tych środków zostanie potwierdzona w opinii organizatora rodzinnej pieczy zastępczej).

4. Rodzinie zastępczej zawodowej można przyznać raz do roku świadczenie na pokrycie
kosztów związanych z przeprowadzeniem niezbędnego remontu lokalu mieszkalnego w
budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego.

5. Prowadzący rodzinny dom dziecka otrzymuje środki finansowe na:
• utrzymanie lokalu mieszkalnego w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym jest prowadzony rodzinny dom dziecka,
• pokrycie kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka,
• pokrycie niezbędnych kosztów związanych z remontem lub ze zmianą lokalu w budynku wielorodzinnym lub domu jednorodzinnego, w którym prowadzony jest rodzinny dom dziecka (do wysokości środków określonych w umowie),
• pokrycie innych niezbędnych i nieprzewidzianych kosztów związanych z opieką i wychowaniem dziecka lub funkcjonowaniem rodzinnego domu dziecka (do wysokości określonej w umowie).

Na wniosek prowadzącego rodzinny dom dziecka starosta lub podmiot organizujący rodzinny dom dziecka może zatrudnić osobę do pomocy przy sprawowaniu opieki nad
dziećmi i przy pracach gospodarczych.

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń przysługujących rodzinnym formom pieczy zastępczej określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. z 2016 r., poz. 575 z późn. zm.). Powyższe świadczenia wypłacane są na wniosek osób prowadzących rodziny zastępcze oraz rodzinny dom dziecka. Wniosek należy złożyć w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Formularze wniosków wraz z załącznikami dostępne są w Zespole ds. pomocy środowiskowej, realizacji
świadczeń i instytucjonalnej pieczy zastępczej (pokój nr 2).

Zgodnie z art. 89 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoby
otrzymujące świadczenia, dodatki, wynagrodzenia oraz dofinansowanie do wypoczynku,
o których mowa w ustawie, są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który
przyznał świadczenie pieniężne, o każdej zmianie ich sytuacji osobistej, dochodowej i
majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych świadczeń.