Dofinansowanie zadań ze środków PFRON na likwidację barier w komunikowaniu się


1. Stosowane pojęcia:
bariery w komunikowaniu się – to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i/lub przekazywanie informacji;
miejsce stałego zamieszkania – oznacza w myśl art. 25 KC. miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu;
średni miesięczny dochód – przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, rentowych i chorobowych, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające ze wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek
rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
osoba samotnie gospodarująca – osoba prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe
osoba niepełnosprawna – jest jednostką w pełni swych praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń nie może przezwyciężać w taki sposób jak inni ludzie;
katalog – wykaz urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób fizycznych;
likwidacja barier – to podjęte działania, których realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem;

2. Podmioty procesu likwidacji barier w komunikowaniu się:
– wnioskodawcy/osoby niepełnosprawne w tym dzieci;
– urzędy i instytucje uprawnione do wydawania opinii i decyzji w sprawie projektowania, budowy i utrzymania budynków;
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
– Starosta;
– Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego;

3. Kto może ubiegać się o dofinansowanie w ramach likwidacji barier w komunikowaniu się:
– osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu tj. poruszające się na wózkach inwalidzkich lub posiadające trwałe upośledzenie sprawności chodu lub kończyn górnych;
– osoby głuchonieme;
– osoby niewidome i niedowidzące ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
– osoby pełnoletnie niepełnosprawne dzieci i młodzież w wieku do 18 lat posiadające ważne orzeczenie ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, albo w przypadku dzieci do 16 lat (aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w zakresie barier w komunikowaniu się jeżeli wynika to z niepełnosprawności potwierdzone zaświadczeniem od lekarza specjalisty neurologa, psychiatry, ortopedy, okulisty, laryngologa, lekarza rehabilitacji medycznej, reumatologa, itp.);
– osoba niepełnosprawna w miejscu swojego zamieszkania;

Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.

4. Wymagana dokumentacja:
– wypełniony kompletny wniosek;
– kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r., bądź orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (oryginał do wglądu);
– zaświadczenie lekarza specjalisty ważne jeden miesiąc od daty wystawienia potwierdzające, że rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier w komunikowaniu się;
– poświadczenie zameldowania (kserokopia dowodu osobistego oryginał do wglądu);
– oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;

5. Zasady przyznawania dofinansowania:
– dofinansowanie do likwidacji barier w komunikowaniu się może być udzielone osobie niepełnosprawnej raz na 3 lata (oznacza to, że o ponowne dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się Wnioskodawca może ubiegać się po upływie trzech lat od daty przelania środków finansowych przez PCPR);
– wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać we właściwym terytorialnie PCPR;
– wnioski można składać w każdym czasie (należy jednak pamiętać, że PCPR dysponuje ograniczonymi środkami);
– likwidacja barier w komunikowaniu się powinna być przeprowadzona w tym samym roku, w którym zawarto umowę pomiędzy Starostą a Wnioskodawcą;
– pierwszeństwo w dofinansowaniu mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

6. Nie podlega rozpatrzeniu wniosek:
– niekompletny;
– osób, które po otrzymaniu dofinansowania na cele, określone w ustawie, nie dotrzymały warunków umowy, w zakresie dofinansowania ze środków PFRON lub zalegają z rozliczeniem;
– osób, które podały nieprawdziwe dane co stanowi podstawę pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia w danym roku kalendarzowym;
– osób, które w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku uzyskały na ten cel dofinansowanie ze środków Funduszu;

7. Dodatkowe informacje.
– w przypadku znacznego niedoboru środków PCPR może podjąć decyzję o przyznawaniu dofinansowania w pierwszej kolejności osobom, które nie korzystały w ogóle z dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się (decyzję podejmuje Dyrektor zarządzeniem – decyzja ogłaszana na stronie internetowej PCPR);
– przyznanie dofinansowania do likwidacji barier w komunikowaniu się nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niej odwołanie;
– podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy, pomimo zakwalifikowania wniosku i pozostawienie wniosku bez dalszego rozpatrzenia;
– wnioskodawca nie może występować o refundację dokonanego zakupu (zakupy i prace dotyczące likwidacji barier mogą być finansowane dopiero po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy na powyższy cel);
– kwota dofinansowania likwidacji barier w komunikowaniu się nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (kwota ta jest co kwartał ogłaszana w Monitorze Polskim);
– maksymalne dofinansowanie wynosi do 80% ogólnej wartości przedsięwzięcia (w przypadku znacznych niedoborów środków dofinansowanie może być ograniczone do określonej maksymalnej kwoty);
– zakres prac i urządzeń o jakie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne znajdują się w „Katalogu sprzętu i urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się przyjętych w powiecie opoczyńskim”, który stanowi załącznik do informacji o dofinansowaniu do likwidacji barier w komunikowaniu się;
– wniosek, który został odrzucony pod względem formalnym nie podlega dalszemu rozpatrywaniu (wnioskodawca może złożyć kolejny poprawiony wniosek);
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ma prawo do kontroli sprzętu na który zostało udzielone dofinansowanie ze środków PFRON w okresie do 3 lat od dnia podpisania umowy;


Dokumenty do pobrania:


WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier w komunikowaniu się w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Uzasadnienie składanego wniosku

Oświadczenia Wnioskodawcy 1

Oświadczenia Wnioskodawcy 2

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej

KATALOG – sprzętu i urządzeń z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się