Zarządzenie Dyrektora PCPR w Opocznie

Zarządzenie Nr 16/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

z dnia 12.12.2022r.

w sprawie określenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Opocznie

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie nadanego uchwałą nr 58/177/20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. oraz na podstawie § 22 ust. 4 Regulaminu Pracy wprowadzonego zarządzeniem Nr 26/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 17.12.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zarządzam co następuje:

§1

Wyznaczam dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie dzień

23 grudnia 2022r. dniem wolnym od pracy.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam bezpośrednim przełożonym pracowników Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.