Realizacja projektu za okres od 27 czerwca 2019 r. do 26 września 2019 r.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 26 września 2019 r. Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował roboty budowlano – instalacyjne w nw. zakresie:

  • Roboty budowlane zewnętrzne:

– w zakresie robót zagospodarowania terenu w oparciu o projekt zamienny zagospodarowania terenu działki wykonano: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie utwardzone pieszo – jezdne, chodniki, opaskę granitową, opaskę żwirową, trawniki, zamontowano ławki parkowe;

  • Roboty budowlane wewnętrzne:

– w zakresie robót budowlanych: przygotowano nawierzchnie betonową schodów wewnętrznych pod układanie płytek i cokolików na klej – piętro/poddasze; okładziny schodów wewnętrznych i cokolików schodów z płytek gresowych układanych na klej; zamontowano na istniejących poręczach schodów tabliczki z napisami w języku Braill’a; zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną, ościeżnice i skrzydła drzwiowe; wykończono schody zewnętrzne, wykonano posadzki z płyt kamiennych z piaskowca tarasu i obłożono stopnie tarasu piaskowcem, zamontowano nakrywy cokołów schodów wykonanych z piaskowca, zamontowano balustrady kamienne z piaskowca; naprawiono i zakonserwowano schody z piaskowca w wieży; przeprowadzono remont elewacji budynku, ręcznie czyszczono i zeskrobano starą farbę z powierzchni tynków na elewacji budynku, ręcznie odbito tynki, uzupełniono odbite tynki, przygotowano powierzchnie starych tynków do malowania, zagruntowano podłogi oraz pomalowano elewację;

– w zakresie robót instalacji sanitarnych wewnętrznych: zamontowano pozostałe baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe i zawory czerpalne oraz zamontowano umywalki, zlewozmywaki, wanny, pisuary w pomieszczeniach: pralni, kuchni wraz jadalnią, pomieszczeniach socjalnym i porządkowym; płukano instalacje wodociągową w budynku; w ramach instalacji c.o. zamontowano grzejniki; zamontowano nawiewniki okienne; zamontowano anemostaty, przepustnice, kratki przewałowe i wentylatory;

  • Roboty elektryczne wewnętrzne:

– w zakresie robót instalacji elektrycznych wewnętrznych: zamontowano oprawy oświetleniowe i ewakuacyjne, gniazda na kondygnacji piwnic, parteru i piętrze budynku; zainstalowano system telewizji dozorowej – CCTV; zamontowano wyposażenie systemu sygnalizacji włamania i napadu-SSWiN oraz wyposażenie instalacji – SSP;

  • Roboty elektryczne zewnętrzne:

– w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych: wykonano roboty elektryczne zamienne w zakresie zasilania elektrycznego zalicznikowego budynku (WLZ);

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR:
1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.