W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 wyłoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. zrealizował w okresie I kwartału 2018 r. następujące roboty budowlane:

  • roboty rozbiórkowe i adaptacyjne wewnętrzne na poziomie piwnic, parteru i poddasza użytkowego budynku w zakresie:

– rozebrania podłoży, posadzek i podłóg,

– wykucia ościeżnic i demontażu skrzydeł drzwiowych,

– rozbiórki ścianek działowych,

– skucia okładzin ściennych z płytek ceramicznych i demontażu drewnianej boazerii ze ścian,

– skucia odspojonych tynków ze ścian wewnętrznych budynku,

– rozbiórki ścian i filarów,

– rozbiórki w części korpusu sufitu środkowego (polepy i stropu drewnianego nad poddaszem użytkowym).

  • roboty murarskie uzupełnienia ścian i ścianek wewnętrznych na poziomie parteru i poddasza użytkowego budynku w zakresie:

– wymurowania ścianek działowych gr. 12 cm z autoklawizowanego betonu komórkowego,

– zamurowania otworów w murach grubych pustakiem z betonu komórkowego.

  • wywóz gruzu po robotach rozbiórkowych.

 

Celem ww. projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.