Szanowni Państwo


Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie zgodnie z urnową nr DFS-II-7211-2562118 z dnia
21.12.2018 r. zawartą z Ministrem Sprawiedliwości – Dysponentem Funduszu, realizuje
zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju
instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
poprzez utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu materiały promocyjne z prośbą o ich
rozdysponowanie celem poinformowania osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
o możliwości skorzystania z bezpłatnej infolinii.

Informujemy również, iż przesłaliśmy do Państwa pocztą elektroniczną wiadomość
o prowadzonych przez nas działaniach wraz z materiałami promocyjnymi
z prośbą o ich zamieszczenie na Państwa stronach internetowych.

OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM jest współfinansowana
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
w ramach usług której oferujemy wsparcie przez 24 godziny/7 dni w tygodniu dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie
mogłyby otrzymywać środki z Funduszu Sprawiedliwości.