INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński przystąpił do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, realizowanym w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego Został złożony wniosek o wyżej wspomniane wsparcie i została podpisana umowa na łączną kwotę dofinansowania 547 740,00 zł. Całkowita wartość realizowanego zadania – 547 740,00 zł.             Wsparciem zostanie objętych 20 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 17 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osoby ze stopniem umiarkowanym. Świadczyć im będzie usługi 14 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę zlecenie. Zadanie realizowane będzie od dnia 1 kwietnia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r. Głównym celem Programu jest:
 • Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych;
 • Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.
Adresatami programu są:
 1. Dzieci do 16 roku życiu z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym
Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:
 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;
 • Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • Załatwianiu spraw urzędowych;
 • Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).
Usługi asystenta mogą świadczyć:
 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 3. osoby wskazane przez uczestnika Programu lub jego opiekuna prawnego, które nie są członkami rodziny osoby niepełnosprawnej, pod warunkiem złożenia przez osobę niepełnosprawną pisemnego oświadczenia, że wskazany przez nią asystent jest przygotowany do realizacji wobec niej asystencji osobistej.
Program oraz inne informacje znajdziecie Państwo pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/Program-Asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej-edycja-2022