OGŁOSZENIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) poszukuje wolontariuszy do współpracy  z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego. Praca wolontariuszy będzie polegała przede wszystkim na wsparciu rodzin zastępczych w opiece nad dziećmi, robieniu zakupów ale również pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji czy organizowaniu im czasu wolnego (zabawa, spacery).

Wolontariusze wprowadzani są do rodziny zastępczej przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy pomagają  w zaaklimatyzowaniu się wolontariusza w środowisku rodziny zastępczej   i utrzymują z nim stały kontakt w sprawach dotyczących potrzeb rodzin.

Osoby zainteresowane pełnieniem wolontariatu proszone są o kontakt   z pracownikami Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem tel.   (44) 736-14-64 lub w siedzibie PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a,  pokój nr 25 w godzinach urzędowania.