Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński planuje przystąpić do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który został ogłoszony i będzie realizowany w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

            Wsparciem zostaną objęte osoby niepełnosprawne ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Usługi będą świadczone przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje lub co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu                   w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. Dzieci do 16 roku życiu z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji                      i edukacji oraz
 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  1. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  1. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

 Załącznik:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023