Realizacja projektu IV kwartał 2019 r.

Zakończono prace budowlane przy inwestycji realizowanej przez Powiat Opoczyński w ramach projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”

Komisja odbiorowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w dniu 26 września br. przebudowywany budynek „Dworu” odebrała bez zastrzeżeń od Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom.

Budynek placówki został zrealizowany tak, aby osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogły korzystać z niego na równych zasadach z innymi użytkownikami.

W tym celu m.in.: zakupiono schodołaz gąsiennicowy, budynek wyraźnie oznakowano tablicą informacyjną, przy wejściu głównym umieszczono domofon umożliwiający rozmowę wideo z przyciskami oznaczonymi w sposób umożliwiający rozpoznawanie dotykiem, na poręczach schodów przy głównym wejściu zamontowano oznaczenie w alfabecie Braill’a, na ścianach i podłogach ciągów komunikacyjnych wykonano kontrastową kolorystykę elementów wykończeniowych ułatwiającą poruszanie się osobom słabo widzącym, zamontowano tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braill’a przy każdym z pomieszczeń, drzwi do pomieszczeń wykonano w kontrastowym kolorze w stosunku do koloru ścian.

Natomiast w dniu 21 listopada br. został przeprowadzony odbiór końcowy robót budowlanych przez przedstawicieli Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Potwierdzono wykonanie robót objętych pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z udzielonym zezwoleniem.

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR:
1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Zdjęcia terenu i wnętrza przebudowywanego „Dworu” w trakcie realizacji:

Zdjęcie 1. Widoczna elewacja frontowa północna budynku

Zdjęcie 2. Elewacja frontowa budynku

Zdjęcie 3. Strona północno-zachodnia z widoczną wieżą

Zdjęcie 4. Widok schodów elewacja tylna południowa

Zdjęcie 5. Widoczna balustrada kamienna z piaskowca strona południowa  

Zdjęcie 6. Wnętrze budynku – widoczna klatka schodowa

Zdjęcie 7. Wnętrze budynku – korytarz parteru

Zdjęcie 8. Wnętrze budynku – korytarz pierwszego piętra z widocznym wejściem do mieszkania treningowego

Zdjęcie 9. Wnętrze budynku – widoczne drzwi do pomieszczenia łazienki pierwszego piętra z oznaczeniem w języku Braill’a

Zdjęcie 10. Wnętrze budynku – widoczne drzwi do pomieszczenia opiekuna oraz łazienki

Zdjęcie 11. Wnętrze budynku – widok umeblowanego pokoju do nauki