Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Projekt „ Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci”.

Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” w miejscowości Mroczków Gościnny, Gmina Opoczno”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Wartość projektu wynosi 2 487 185,00 PLN w tym dofinansowanie z EFRR:1 868 035,81 PLN natomiast pozostałą kwotę pokryje Powiat Opoczyński. Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem wynosi 2 361 285,96 PLN. Projekt realizowany jest od 27.07.2016r. do 30.11.2019r. Starosta Opoczyński Józef Róg oraz Sekretarz Powiatu Grażyna Wielgus udali się do Mroczkowa Gościnnego, aby sprawdzić jak postępują prace budowlane.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania wykonano następujące roboty budowlano – instalacyjne obejmujące: wykonanie niezbędnych robót rozbiórkowych w zakresie budowlano – instalacyjnym, wzmocnienie ław fundamentowych od zewnątrz budynku oraz wykonanie zewnętrznych izolacji przeciwwilgociowych, w piwnicach budynku wykonano pogłębienie pomieszczeń oraz podkłady betonowe pod posadzki, wymurowano na kondygnacjach nadziemnych ścianki działowe, zamurowano zbędne otwory, na poddaszu wykonano izolacje akustyczne podpodłogowe ze styropianu i wykonano warstwy wyrównawcze cementowe pod posadzki, wykonano przebudowę kominów ponad dachem budynku oraz pełne deskowanie na dachu budynku pod pokrycie z blachy, przystąpiono do docelowego pokrycia z blachy tytanowo – cynkowej, przebudowano taras zewnętrzny przy budynku. Ponadto w całym budynku rozłożono na ścianach i stropach budynku przewody instalacji elektrycznych i teletechnicznych, wykonano montaż orurowania instalacji wodociągowej, wykonano w budynku piony i poziomy kanalizacji sanitarnej.

Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane ,,Zawisza” Sp. z o.o. z siedzibą w Radomiu.