Powiat Opoczyński laureatem IX edycji konkursu  Samorząd Równych Szans

_________________________________________________________

Powiat Opoczyński został  laureatem IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans 2017r za projekt: Centrum Usług Społecznych – Bliżej rodziny.

Projekt znalazł się w gronie najlepszych praktyk, nagrodzonych nagrodą główną: statuetką Samorządu Równych Szans 2017.

Projekt Samorząd Równych Szans ma na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami – pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie. Projekt dąży do tego poprzez m.in. zebranie, ocenę i promocję dobrych praktyk, realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju. Wszystkie projekty znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk (www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl).

Powiat Opoczyński podejmuje oraz finansuje wiele działań na rzecz osób niepełnosprawnych, których głównym celem jest zwiększenie dostępności osób niepełnosprawnych, ich opiekunów oraz dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym do usług społecznych poprzez np zwiększenie liczby miejsc świadczenia tych usług.
Działania przewidziane do realizacji w ramach projektu „Centrum Usług Społecznych – Bliżej rodziny” obejmujące osoby niesamodzielne i niepełnosprawne są poprzedzone przeprowadzoną diagnozą społeczną, rodzinną oraz instytucjonalną, z której wynikają bariery i potrzeby niezbędne do likwidacji i zaspokojenia. Zdiagnozowane potrzeby to: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb, pomoc specjalistów w prowadzeniu samodzielnego życia, aktywizacja i integracja społeczna, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, edukacja, wyrównanie szans, likwidacja barier funkcjonalnych.
Uruchomienie w ramach projektu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego oraz utworzenie mieszkania treningowego to formy pomocy zapewniające osobom niepełnosprawnym w tym niepełnosprawnym intelektualnie warunki do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w integracji ze społecznością lokalną.
Wiele dzieci z terenu powiatu, w tym trafiających do pieczy zastępczej pochodzi z rodzin z problemem alkoholowym, a zatem istnieje prawdopodobieństwo, iż mogą cierpieć one na FAS lub inne zaburzenia związane z płodową ekspozycją na alkohol. Dlatego zaistniała potrzeba diagnozy FAS i prowadzenia warsztatów oraz treningów z tego zakresu.
Zaistniała potrzeba wczesnego wspomagania dzieci z niepełnosprawnością (przedszkole specjalne o zasięgu powiatowym), którego powstanie wiąże się także z realizacją opieki wytchnieniowej dla rodziców oraz zwiększenia dostępności instytucji dla osób niepełnosprawnych ( budowa nowej siedziby Starostwa Powiatowego).
Działania w projekcie adresowane są do wszystkich mieszkańców powiatu opoczyńskiego, obejmują wszystkie grupy wiekowe i wszystkie rodzaje niepełnosprawności.