Nabor AS

Od 1 marca 2021 r. trwa elektroniczny nabór wniosków programu ,,Aktywny samorząd” (https://sow.pfron.org.pl).
Skorzystanie z Systemu wymaga posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.
Kontynuacja Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej:
  a także dla osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
 1. Termin przyjmowania wniosków
 • od 1 marca do 31 marca 2021 r. – I tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)
 • od 1 września do 10 października 2021 r. – II tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022)
  W 2021 r. kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr wynosi w przypadku:
 1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
 • do 1.000 zł. dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.500 zł. dla pozostałych wnioskodawców;
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł.
 1. – opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)- dofinansowanie powyżej 4.000 zł jest możliwe wyłącznie, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 764 zł. (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania:
Dodatek może być zwiększony o:
1) 700 zł- w przypadkach, które określi realizator programu;
2) 500 zł- w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300zł. w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny;
4) 300zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 300zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki.
6) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w trybie przyśpieszonym;
6) 300,00 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2020 lub 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
7) 300,00zł. w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
8) 800,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
9) 500,00 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

Wnioski o dofinansowanie od 1 marca 2021r. do 31 sierpnia 2021r. można składać online, w systemie SOW (sow.pfron.org.pl).
Skorzystanie z systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

OBSZARY WSPARCIA:

Moduł I –LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJE SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSORTOWEJ:

• Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

• Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem tel. 44/736 14 64