Grant dpsW dniu 7 kwietnia 2021 roku Starosta OpoczyńskiPan Marcin Baranowski i Wicestarosta OpoczyńskiPani Maria Barbara Chomicz przy kontrasygnacie Skarbnika PowiatuPani Anny Słoniewskiej podpisali umowę z z-cą Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki SpołecznejPanią Ewą Marciniak o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” nr: POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Wysokość grantu dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Opoczyński wynosi 211 717,98 zł.
W ramach tej kwoty:
      
Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy otrzymał kwotę 93 691,29 zł                
                              przeznaczoną na:
– zakup sprzętu i wyposażenia
– zakup środków ochrony indywidualnej
 
Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach otrzymał kwotę 118 026,69 zł przeznaczoną na:
– zakup sprzętu i wyposażenia
– zakup środków ochrony indywidualnej
To już druga edycja projektu pn. „Łódzkie pomaga”. Otrzymane granty stanowią ogromne wsparcie dla naszych Domów, których praca w okresie epidemii COVID-19 jest bardzo trudna, wymagająca wielu form wsparcia.