Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

W ramach prowadzonej inwestycji w III kwartale roboty budowlane nie postępowały z uwagi na długi okres oczekiwania  przez Wykonawcę na dostępność kluczowych materiałów budowlanych takich jak blachy na pokrycie dachu, drewnianej stolarki okiennej. Tym samym został przesunięty termin wykonania II etapu robót. Przesunięcie terminu zakończenie II etapu robót zdaniem Wykonawcy potwierdzonym przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zagrożenia dla ostatecznego zakończenia inwestycji.

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja obecnej placówki oświatowej zlokalizowanej w dworku w Mroczkowie Gościnnym celem stworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci objętych pieczą zastępczą w powiecie.