Informacja – Program AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2023 r.

Osoby zainteresowanie prosimy o zapoznanie się z programem https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) www.sow.pfron.org.pl będzie można złożyć od dnia 1 marca 2023 r.  Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

MODUŁ I – obszary wsparcia:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
   o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
   i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE I

Od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany jest do osób
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej:
  a także dla osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
 1. Termin przyjmowania wniosków
 • od 1 marca do 31 marca 2023 r. – I tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023)
 • od 1 września do 10 października 2023 r. – II tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2023/2024)
  W 2023 r. kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr wynosi w przypadku:
 1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
 • do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł.
 1. Opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia
  na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – dofinansowanie powyżej 4.400 zł jest możliwe wyłącznie, jeśli wysokość
  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania:
Dodatek może być zwiększony o:
1) 770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
2) 550 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 330zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 330zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie
tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 300zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki;
6) 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w trybie przyspieszonym;
6) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2022 lub 2023 roku w wyniku działania żywiołu
lub innych zdarzeń losowych;
7) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
8) 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży
wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców,
którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
9) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę
w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II

semestr letni – od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2023 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/ szkolnego 2022/2023)

semestr zimowy – od 1 września do 10 października 2022 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/szkolnego 2023/2024)