Zarządzenie nr 3/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

z dnia 23.03.2023r

w sprawie dofinansowania do zadań z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, bariery funkcjonalne, turnusy rehabilitacyjne oraz sport, kulturę, rekreacje i turystykę osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.


Na podstawie art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm. ); §10 ust. 1 i §13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 926 z późn. zm.); §6 ust 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) i Uchwały nr LVII/418/23 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację oraz upoważnienia Starosty Opoczyńskiego nr OZ.077.150.2022 z dnia 20.12.2022 r. zarządzam, co następuje:
§ 1
W 2023 roku ustala się następujące limity dofinansowań:
1) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
a) dofinansowanie dla dorosłych osób niepełnosprawnych do aparatu słuchowego w kwocie 1.000,00 zł oraz wkładki usznej w kwocie 10,00 zł.;
b) dofinansowanie dla dzieci maksymalne kwoty dofinansowań według rozporządzenia z wyłączeniem p-majtek (lub zamienników) i cewników które udziela się w wysokości do kwoty refundacji z NFZ, jednak nie więcej niż do wysokości 150% sumy limitu;
c) dofinansowanie dla dorosłych (poza dofinasowaniem stałym do aparatów słuchowych i wkładek usznych) w wysokości do kwoty refundacji z NFZ, jednak nie więcej niż do wysokości 150% sumy limitu;
2) sprzęt rehabilitacyjny – wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do 3.000,00 zł.
3) likwidacja barier architektonicznych:
a) dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej kwota dofinansowania wynosi 6.000 zł;
b) adaptacja pomieszczenia na łazienkę kwota dofinansowania wynosi 7.500 zł;
c) w przypadku robót polegających na wykonaniu podjazdu, wyrównania podłoża itp. do 60% wartości kosztorysowej;
d) zakup i montaż windy – kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł;
e) zakup schodołazu – kwota dofinansowania wynosi 12.000 zł;
f) w przypadku innych robót mających na celu likwidację barier maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% wartości kosztorysowej;
4) likwidacja barier technicznych:
a) zakup łóżka rehabilitacyjnego kwota dofinansowania wynosi 3.200 zł;
b) zakup podnośnika kwota dofinansowania wynosi 3.500 zł;
c) w przypadku zakupu podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego służącego likwidacji barier kwota dofinansowanie wynosi 600 zł;
5) w przypadku zakupu sprzętów/urządzeń mających na celu likwidację barier maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% wartości kosztorysowej, nie więcej jednak niż do 3.000,00 zł;
6) likwidacja barier w komunikowaniu się:
a) zakup podstawowego sprzętu komputerowego dofinansowanie wynosi 1.500 zł (monitor, jednostka centralna komputera, mysz i klawiatura);
b) zakup innego podstawowego sprzętu komputerowego np. laptop, notebook dofinansowanie wynosi 1.400 zł;
c) zakup tabletu dofinansowanie wynosi 800 zł;
d) zakup telefonu komórkowego dofinansowanie wynosi 500 zł;
7) w przypadku zakupu innego rodzaju urządzeń maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% wartości kosztorysowej, nie więcej jednak niż do 3.000,00 zł;
8) dofinansowaniu nie podlega podstawowy sprzęt AGD, ponieważ są to przedmioty codziennego użytku, przydatne w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom pełnosprawnym czy niepełnosprawnym. Dofinansowaniu podlegają tylko te sprzęty, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej wykonanie codziennych czynności i niwelowanie skutków niepełnosprawności, ułatwiające normalne funkcjonowanie, a nie sprzęty podnoszące standard życia. Dofinansowaniu podlegają sprzęty specjalistyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, uwzgledniające indywidualne potrzeby i możliwości oraz związek pomiędzy tymi potrzebami, a wnioskowanym sprzętem w kontekście wpływu jego zakupu na ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
9) W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach likwidacji barier do kilku sprzętów/ urządzeń przez osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dofinansowanie może zostać przyznane do jednego z nich.
10) w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń wraz z montażem lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier nie wymienione w katalogu likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się, architektonicznych na wniosek lekarza specjalisty z uzasadnieniem w jakim zakresie likwidacja tych barier usprawni wnioskodawcę.
11) dofinansowanie dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych wynosi w 2023 roku wynosi 250,00 zł do osoby, jednakże nie więcej niż 50% wartości przedsięwzięcia.
§ 2

 1. W związku ze znacznym niedoborem środków Funduszu na dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w danym roku w stosunku
  do istniejących potrzeb zostaje obniżona wysokość kwot dofinansowania o 20%.
 2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. W dalszej kolejności dofinansowanie będzie przyznawane dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.
  § 3
  Kwoty dofinansowań do zadań z zakresu: sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier funkcjonalnych podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych w dół.
  § 4
  W przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej, finansowej lub osobistej osoby niepełnosprawnej lub bardzo specjalistycznego sprzętu/przedmiotu/środka pomocniczego Dyrektor PCPR w Opocznie może na pisemną prośbę wnioskodawcy wyrazić zgodę na przyznanie dofinansowania poza kolejnością lub podwyższyć wysokość dofinansowania.
  § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 23.03.2023