Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński przystąpił do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, realizowanym w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach złożonego wniosku o wyżej wspomniane wsparcie  została podpisana umowa na łączną kwotę dofinansowania 925 086,40 zł. Całkowita wartość realizowanego zadania – 925 086,40 zł.

            Wsparciem zostaną objęte 32 dorosłe osoby niepełnosprawne, w tym 11 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 21 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Świadczyć im będzie usługi 30 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę zlecenie:

– w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. dla 18 osób niepełnosprawnych;

– w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla 32 osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest:

 • Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych;
 • Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresatami programu są:

 1. Dzieci do 16 roku życiu z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;
 • Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • Załatwianiu spraw urzędowych;
 • Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023