logotypy unijne

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje osób z wykształceniem wyższym mogących pracować na stanowisku pracownik socjalny i psycholog.

Osoby te muszą spełniać następujące wymogi:

  1. zgodnie z Art. 116. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017. poz.1769 t.j.)pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

–  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

  1. a) pedagogika,
  2. b) pedagogika specjalna,
  3. c) politologia,
  4. d) polityka społeczna,
  5. e) psychologia,
  6. f) socjologia,
  7. g) nauki o rodzinie.
  8. h) minimalne doświadczenie zawodowe nie powinno być krótsze niż 2 lata.
  9. Psycholog – posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Zgodnie z Ustawą  dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów psychologiem może być osoba, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa, odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę. W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.

Okres zatrudnienia na w/w stanowiskach: od maja 2018 do końca lutego 2020 roku.

Zgłoszenia przyjmowane są do 19 marca.