Szkolenie przedstawicieli instytucji i służb z zakresu interwencji kryzysowej

Interwencja Kryzysowa stanowi zespół interdyscyplinarnych działań podejmowanych na rzecz osób i rodzin będących w stanie kryzysu. celem interwencji jest przywrócenie równowagi psychicznej i umiejętności samodzielnego radzenia sobie , a dzięki temu zapobieżenie przejściu reakcji kryzysowej w stan chronicznej niewydolności psychospołecznej.

W dniach 18-19 i 25-26 listopada 2017r Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zorganizowało szkolenie dla przedstawicieli instytucji i służb z terenu powiatu opoczyńskiego z zakresu interwencji kryzysowej.
Szkolenie zostało podzielone na dwa moduły:

I Moduł
Interwencja Kryzysowa – interdyscyplinarność, skuteczne wsparcie
W bloku wykładowym omówiono następujące zagadnienia:
– interwencja kryzysowa jako wielostronna pomoc i oddziaływania
– problematyka wsparcia w interwencji kryzysowej
– umiejętności i kompetencje interwentów kryzysowych
W toku warsztatowym przeprowadzono następujące rodzaje interwencji:
– kryzysy rozwojowe ( adolescencja, „puste gniazdo”, starość, emerytura itp)
– kryzysy w stanach pourazowych (zdarzenia losowe, klęski żywiołowe)
– kryzysy rodzinne,
– kryzysy utraty i żałoby
– kryzysy suicydalne
oraz zjawisko wypalenia i interwencja wobec pracowników służb społecznych i mundurowych

II Moduł
Współpraca międzyinstytucjonalna w interwencji kryzysowej
Omówiono i przeprowadzono następujące zagadnienia
– komunikacja i przepływ informacji w sytuacji kryzysowej
– warunki powodzenia interwencji, podział ról, procedury i narzędzia w obrębie współpracy
– planowanie oddziaływań pomocowych, pierwszy kontakt z klientem
W szkoleniu uczestniczyło łącznie 27 osób z następujących instytucji:
– PCPR / Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego; dyrektor i 2 psychologów z Zespołu pieczy zastępczej
– Policja
– Straż Pożarna
– Szpital Powiatowy w Opocznie
– Ośrodki Pomocy Społecznej z Opoczna i Sławna
– Sąd Rejonowy w Opocznie (kuratorzy)

W trakcie zajęć uczestnicy nabyli szereg praktycznych umiejętności, przekonali się o specyfice oddziaływań w interwencji kryzysowej, polegającej przede wszystkim na udzieleniu natychmiastowej specjalistycznej pomocy, a w zależności od potrzeb poradnictwa socjalnego lub prawnego, zaś w sytuacjach uzasadnionych schronienia do 3 miesięcy.
Nawiązano współpracę między instytucjami i umówiono się na dalszą pracę, by wypracować procedury reagowania w sytuacjach kryzysowych.