„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Wartość projektu: 1 580 820,92 PLN   w tym dofinansowanie z EFRR:  1 181 164,48 PLN.

Okres realizacji:  od 2017-02-15 do 2019-11-30.

Zakres projektu obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego już budynku mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. Ekspertyza budowlana jednoznacznie wskazuje, że budynek nie nadaje do użytkowania. Modernizacja budynku zapewni możliwość zamieszkania oraz przyczyni się do poprawienia jakości życia wychowanków planowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Grupą docelową będą dzieci i młodzież do 18 roku życia, skierowane postanowieniem sądu do umieszczenia w pieczy zastępczej. Dzięki realizacji projektu dzieci wymagające pomocy poprzez opuszczenie domu rodzinnego będą mogły przebywać w bezpiecznym miejscu w środowisku lokalnym, co pozwoli im zachować kontakt z rodziną, koleżankami/kolegami, nauczycielami i szkołą. Powstanie placówki ograniczy do minimum konieczność zamian w życiu dzieci, które i tak znalazły się w trudnej dla nich sytuacji życiowej.  Głównym efektem planowanej instytucji jest wzrost liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu opoczyńskiego z jednej do dwóch. Zważywszy na zapotrzebowanie realizacja inwestycji na terenie miejscowości Żarnów jest niezbędna. Realizacja projektu przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy. Planowo stworzonych zostanie 8 pełnych etatów. Kadra nowoutworzonej placówki w ramach projektu zostanie  objęta szkoleniami celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych. W związku z powyższym projekt przyczyni się zarówno do poprawy infrastruktury pieczy zastępczej jak również do wzrostu kwalifikacji kadry zajmującej się podopiecznymi placówki a przede wszystkim zostanie stworzony bezpieczny dom dla dzieci potrzebujących pomocy.

Gmina Żarnów jest Partnerem projektu, który będzie realizował zadanie Promocja projektu.

Główny cel projektu: Rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci.

W ramach celu głównego wyznaczono cele szczegółowe:                                          

  – zmniejszenie dysproporcji wewnątrzregionalnej w zakresie dostępności i jakości infrastruktury społecznej,

– zapewnienie dostępu do niedrogich, wysokiej jakości usług społecznych,

– ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego,

–  wpływ na rozwój opieki nad dziećmi,

–  rozwój usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, ale również usług opieki środowiskowej dla osób zależnych lub niesamodzielnych.

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

  • Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.
  • Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi –  1 szt.
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni – 8 EPC,
  • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 14 osób,
  • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety/mężczyźni – 1 EPC,
  • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
  • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 8 EPC.