„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”.

Powiat Opoczyński na terenie gminy Opoczno realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa  istniejącego budynku  oświatowego  w  miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”.

Wartość projektu: 2 487 185,00 PLN   w tym dofinansowanie z  EFRR :  1 868 035,81 PLN.

Okres realizacji:  od 2017-02-20 do 2019-11-30.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przebudowę istniejącego budynku oświatowego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla niepełnoletnich osób z terenu powiatu opoczyńskiego potrzebujących opieki i wychowania w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej. W nowoutworzonej placówce zostanie umieszczonych 14 dzieci, które będą bezpośrednimi użytkownikami rezultatów projektu. W chwili obecnej nie istnieje w powiecie placówka tego typu, w instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczone są dzieci w  placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które zlokalizowano na terenie innych powiatów. Dzieci z uwagi na dalekie odległości  nie  mają możliwość kontaktowania się z rodziną lub sporadycznie są urlopowane  przez członków rodziny tylko na ferie, wakacje. Jeden z wychowanków pozbawiony jest możliwości kontaktowania się                            z rodzeństwem. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w budynku zabytkowego dworu w Mroczkowie Gościnnym, po jego przebudowie i modernizacji. Projekt będzie realizowany w podziale na 4 zadania, w okresie od I KW. 2017 do IV kw. 2019 roku. Celem zapewnienia należytej opieki wychowankom placówki zatrudnionych zostanie 12 osób (9 pełnych etatów), które będą stanowić kadrę ośrodka. Opisywana nieruchomość zostanie także dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – wybudowany zostanie podjazd dla wózków oraz zainstalowany zostanie schodołaz do poruszania się wewnątrz. Realizacja niniejszej inwestycji wspomoże wychowanków w zakresie włączenia społecznego, integracji z rodzinami, dostępu do edukacji oraz należytego startu w dorosłe życie. Ponadto w późniejszej perspektywie wychowankowie będą mieli większe szanse na przejście z opieki świadczonej w środowisku lokalnym do powrotu do domu rodzinnego lub rodzin zastępczych lub  uzyskując pomoc w ramach lokalnej społeczności.

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępności i jakości usług  społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego  w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich do których należą:

 • poprawa dostępności i wzrost jakości pomocy społecznej w powiecie opoczyńskim,
 • systemowa pomoc osobom i rodzinom,
 • zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • budowa sprawnego i kompleksowego systemu opieki nad dzieckiem,
 • zapewnienie w środowisku lokalnym dzieciom i młodzieży potrzebującym opieki warunków jak najbardziej zbliżonych do domowych umożliwiających utrzymanie więzi rodzinnych i koleżeńskich,
 • poprawa jakości infrastruktury opieki społecznej na terenie powiatu opoczyńskiego.

 

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.
 • Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi – 1 szt.
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej –             14 osób,
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni – 9 EPC,
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety / mężczyźni – 1 EPC,
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)  – 9 EPC.