logotypy unijne

Zakończenie realizacji projektu „Pokonać Niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie informuje,  iż z dniem 31-03-2020r. zakończyliśmy realizację projektu „Pokonać Niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” (nr RPLD.09.01.01-10-E006/17).

 W dniu 03-08-2020r. Wojewódzki Urząd Pracy w Łodzi – Instytucja Pośrednicząca dla działania IX.1 Aktywna integracja dla osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, poinformował,   iż projekt został całkowicie rozliczony.

Kwota otrzymanego dofinansowania = 880 240,34

Kwota rozliczona w ramach projektu = 869 129,93

Łączna kwota zwrotu = 11 110,41 (w tym 4219,10 – to uzyskana bonifikata z ZUS 50% należnych składek za marzec 2020r. z uwagi na zwolnienie Beneficjenta z obowiązku opłacania ww. składek; zgodnie z Ustawą z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych sytuacji kryzysowych).

Projekt skierowany był do 62 dzieci przebywających w pieczy zastępczej, zagrożonych wykluczeniem społecznym z obszarów miejskich i wiejskich z powiatu opoczyńskiego, 78os tworzących otoczenie: 64os tworzące rodziny  zastępcze ,w tym 3os z POW typu rodz,11 dzieci biologiczne i 3 dzieci z pieczy, które nie będą UP ze względu na niespełnianie kryteriów, ale będących członkami rodzin zastępczych i ich udział jako otoczenia jest niezbędny ze względu na trwałość i jakość wsparcia dla UP.

Projekt odpowiadał na potrzeby dzieci z pieczy zastępczej związanych z ich codziennym funkcjonowaniem oraz pojawiającymi się nowymi wyzwaniami i trudnościami związanymi z poszczególnymi etapami ich rozwoju.

 Wychodząc na przeciw zdiagnozowanym potrzebom dzieci, zaplanowano kompleksowe wsparcie poprzez następujących działań:

  1. wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez korepetycje z matematyki, fizyki, chemii, języka polskiego, angielskiego, niemieckiego.
  2. podniesienie kwalifikacji poprzez kurs na prawo jazdy kat B. do którego przystąpiło 9 osób,     a 7 zdało egzamin na prawo jazdy (z powodu pandemii wirusa COVID-19 wszystkie egzaminy teoretyczne i praktyczne na prawo jazdy kategorii B zostały odwołane; w związku   z tym nie było możliwości wyznaczenia terminu egzaminów państwowych na prawo jazdy kategorii B dla dwóch uczestników projektu).
  3. Warsztaty kompetencji społecznych, diagnoza edukacyjna ukierunkowała na dalszą ścieżkę edukacyjną.
  4. Podopieczni zostali także objęci wsparciem pracownika socjalnego i psychologa.
  5. Zorganizowano także wyjazdowe warsztaty dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS i ich rodzin oraz warsztaty mające na celu diagnozę dzieci z podejrzeniem FAS i innych zaburzeń neurorozwojowych.

 Uwzględniając miejsce zamieszkania UP mieli oni mieli zapewniony dowóz na poszczególne zajęcia.

Zgodnie z zapisami regulaminu były stosowane klauzule społeczne