Projekt „Rodzina na plus”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej  realizuje od 10.2016 do 06.2018 projekt pt. „Rodzina na plus” w ramach konkursu nr RPLD.09.02.01-IP.01-10-001/16 z Poddziałania IX.2.1 Usługi społeczne i zdrowotne. Wartość projektu: 827 124,91zł, z czego 703 046,91zł ze środków EFS.

Projektem objęte są rodziny zastępcze z terenu powiatu opoczyńskiego, dzieci umieszczone w rodzinach zastępczych, w tym pełnoletni wychowankowie, dyrektor placówki opiekuńczo – wychowawczej typu rodzinnego i jej wychowankowie, kandydaci do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej oraz dzieci biologiczne rodziców zastępczych.

W ramach projektu będą realizowane następujące działania:
1. Rozwój usług koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej i specjalisty pracy z rodziną.
2. Rozwój usług wzmacniania kompetencji kadry projektu.
3. Rozwój usług grupy wsparcia.
4. Rozwój usług poradnictwa prawnego.
5. Rozwój usług poradnictwa i wsparcia psychologiczno – pedagogicznego dla rodzin zastępczych.
6. Rozwój usług warsztatowych dla rodzin zastępczych spokrewnionych.
7. Rozwój usług grupowych spotkań ze specjalistami.
8. Rozwój usług wsparcia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej.
9. Rozwój usług przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu.
10. Rozwój usług nabywania umiejętności społecznych i wzmacniania więzi z elementami Treningu Zastępowania Agresji. Wyjazdowy trening dla rodzin z dziećmi do 10 roku życia.
11. Rozwój usług socjoterapeutycznych dla dzieci powyżej 11 roku życia.
12. Rozwój usług efektywnego radzenia sobie ze stresem dla pełnoletnich wychowanków pozostających w dotychczasowych rodzinach zastępczych.
13. Rozwój usług warsztatowych wzmacniania kompetencji rodzin zastępczych w zakresie opanowywania trudnych zachowań u dzieci.
14. Rozwój usług efektywnego uczenia się dla dzieci od 11 – 18 roku życia.

Realizacja wyżej wymienionych usług w ramach projektu pt. „Rodzina na plus” jest ściśle związana z zadaniami wynikającymi z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz wpisuje się w Powiatowy Program Rozwoju Systemu Pieczy Zastępczej na lata 2015 – 2017 w Powiecie Opoczyńskim.

W związku z realizacją w ramach projektu pt. „Rodzina na plus” wsparcia dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej. Kandydatami mogą być małżonkowie lub osoby niepozostające w związku małżeńskim zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Warunkiem koniecznym do pełnienia ww. funkcji jest ukończenie szkolenia organizowanego przez PCPR w Opocznie oraz spełnianie warunków określonych w art. 42 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Zgłoszenia kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej przyjmujemy do 15 listopada 2016r.

Szczegółowych informacji na temat projektu pt. „Rodzina na plus” oraz warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej udzielają pracownicy Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej w siedzibie PCPR w Opocznie na ul. Armii Krajowej 2; 26-300 Opoczno lub pod numerem telefonu: (44) 736-14-64 lub (44) 754-25-69.

Serdecznie zapraszamy!

plakat_projekt_a4


Dokumenty do pobrania:


– ulotka promocyjna nr 1(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 404 KB)

– ulotka promocyjna nr 2(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 540 KB)