ASYSTENT OSOBISTY OSOBY Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Plakat informacyjny zawiera:

barwy Rzeczypospolitej Polskiej i wizerunek godła Rzeczypospolitej Polskiej;
informację o dofinansowaniu zadania z państwowych fundusz
nazwę programu;
wartość dofinansowania i całkowitą wartość zadania;

________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2024 Powiat Opoczyński realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024” finansowany ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 1.160.488,21  zł.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Usługi pomocy asystenta w szczególności mogą polegać na:

  • Wsparciu w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
  • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;
  • Załatwianiu spraw urzędowych;
  • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Asystent świadczy usługi:

  • 7 dni w tygodniu;
  • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na jednego Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Ważne:

  • W czasie korzystania z usługi asystenta nie mogą być świadczone w tych samych godzinach usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
  • Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej;
  • Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Uczestnik, bez względu na sytuację materialną, nie ponosi odpłatności za udział w Programie.