logotypy unijne

PROJEKT „POKONAĆ NIEPOKONANE”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w ramach projektu „Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” od 14 lutego organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednego wychowanka przebywającego w pieczy zastępczej. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”.

___________________________________________________________________________________________________

Od 1 kwietnia ruszył projekt ,,Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim” realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Oś Priorytetowa IX. Włączenie Społeczne, Działanie IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, Poddziałanie IX. 1.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym.

Projekt odpowiada na potrzeby dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, dotyczące ich codziennego funkcjonowania oraz pojawiających się nowych wyzwań i trudności związanych z poszczególnymi etapami ich rozwoju. Działania skierowane do dzieci mają na celu wyrównanie zaległości edukacyjnych, pomoc w wyborze optymalnej ścieżki kształcenia, podniesienie poziomu zaradności życiowej, przełamanie barier, wzmocnienie komunikacji, zwiększenie szans na znalezienie pracy w przyszłości, nabycie umiejętności samodzielnego radzenia sobie w sytuacjach trudnych, co przyczyni się do prawidłowego funkcjonowania wychowanków pieczy zastępczej w środowisku społecznym.

Od miesiąca czerwca uczestnicy projektu zostaną objęci następującym wsparciem:

– Wsparcie w wyrównywaniu szans edukacyjnych – korepetycje:

Matematyka, Fizyka, Chemia, Język angielski, Język niemiecki, Język polski

– Zajęcia podnoszące kompetencje ogólne – Prawo jazdy kat. B

– Diagnoza edukacyjna

– Warsztaty kompetencji społecznych

– Indywidualne wsparcie psychologiczne

– Praca socjalna

– Wyjazdowe warsztaty diagnostyczne z elementami terapii dla dzieci z podejrzeniem zaburzeń ze spektrum FASD, innych zaburzeń neurorozwojowych oraz dla dzieci z niepełnosprawnością wraz z otoczeniem

– Wyjazdowe warsztaty psychoedukacyjne z elementami terapii dla dzieci ze zdiagnozowanym FAS wraz z otoczeniem.