Pomoc udzielana osobom usamodzielnianym

POMOC UDZIELANA OSOBOM USAMODZIELNIANYM:

Osobie opuszczającej, po osiągnięciu pełnoletności rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka,
placówkę opiekuńczo- wychowawczą lub regionalna placówkę opiekuńczo- terapeutyczną,
zwanej „osobą usamodzielnianą”, w przypadku gdy umieszczenie w pieczy zastępczej
nastąpiło na podstawie orzeczenia sądu:

1. przyznaje się pomoc na:
a) kontynuowanie nauki,
b) usamodzielnienie,
c) zagospodarowanie;

2. udziela się pomocy w uzyskaniu:
a) odpowiednich warunków mieszkaniowych,
b) zatrudnienia;

3. Zapewnia się pomoc prawną i psychologiczną.

Warunkiem przyznania powyższej pomocy jest między innymi posiadanie przez osobę
usamodzielnianą zatwierdzonego indywidualnego programu usamodzielniania.

Szczegółowe zasady dotyczące świadczeń przysługujących osobom usamodzielnianym
określa ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
Wniosek o przyznanie pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie osoba
usamodzielniana składa w powiecie właściwym do ponoszenia wydatków na finansowanie
pomocy na kontynuowanie nauki i usamodzielnienie, natomiast wniosek o przyznanie
pomocy na zagospodarowanie, udzielenie pomocy w uzyskaniu odpowiednich warunków
mieszkaniowych oraz pomocy w uzyskaniu zatrudnienia w powiecie właściwym ze względu
na miejsce osiedlenia się.

Wnioski należy składać w Sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w
Opocznie. Formularze wniosków dostępne są w Zespole ds. pomocy środowiskowej,
realizacji świadczeń i instytucjonalnej pieczy zastępczej (pokój nr 2).

Zgodnie z art. 144 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej osoby
usamodzielniane są obowiązane niezwłocznie poinformować organ, który przyznał
pomoc na kontynuowanie nauki, usamodzielnienie i zagospodarowanie o każdej zmianie
ich sytuacji osobistej, dochodowej i majątkowej, która ma wpływ na prawo do tych
świadczeń.