Dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym


1. Osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie wówczas gdy:
– lekarz wypełni odpowiedni wniosek;
– w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie nie korzystała z dofinansowania ze środków PFRON na ten cel;
– wybierze ośrodek, który posiada wpis do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
– wybierze organizatora turnusu z odpowiednim wpisem do rejestru, (aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadające wpisy do rejestrów wojewody dostępne są pod adresem elektronicznym: www.ebon.mpips.gov.pl)
– nie będzie pełniła funkcji członka kadry oraz nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
– spełnia kryterium dochodowe – osoba niepełnosprawna może ubiegać się o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie, jeśli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekroczy kwoty: 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie, 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

2. Osoba niepełnosprawna ubiegająca się o dofinansowanie składa osobiście lub za pośrednictwem opiekuna lub organizatora turnusów rehabilitacyjnych wniosek o dofinansowanie w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania. (miejsce zamieszkania – oznacza w myśl art. 25 kc. miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu). Wzór wniosku o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym określony jest w załączniku nr 1 do rozporządzenia. Wniosek można pobrać w siedzibie PCPR w Opocznie lub ze strony internetowej: www.pcpropoczno.pl .

3. Do wniosku o dofinansowanie wnioskodawca powinien dołączyć:
– kopie orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu);
– wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się Wnioskodawca o skierowanie na turnus rehabilitacyjny(druk wniosku załącznik nr 1 do wniosku o dofinansowanie);
– w przypadku wskazania przez lekarza w ww. wniosku konieczność pobytu opiekuna oświadczenie opiekuna (druk wniosku oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do wniosku o dofinansowanie);
– w przypadku osób od 16 do 24 roku życia, uczących się: zaświadczenie potwierdzające; że wnioskodawca jest uczniem lub studentem lub kserokopia legitymacji szkolnej potwierdzającej ten fakt- oryginał do wglądu);

4. Wysokość dofinansowania wynosi:
– 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.2  pkt. 4 ustawy, zwanego dalej ‘’przeciętnym wynagrodzeniem” – dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawne w wieku 16-24 uczącej się i niepracującej, bez względu na niepełnosprawność;
– 27% przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawnej;
– 25 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
– 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
– 20 % przeciętnego wynagrodzenia – dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od stopnia niepełnosprawności;

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudna sytuacja życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Powyższe dofinansowanie pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawna lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna na turnusie.

5. Osobie niepełnosprawnej ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności albo posiadającej orzeczenie równoważne oraz osobie niepełnosprawnej w wieku do 16 r. życia, może być przyznane dofinansowanie pobytu opiekuna, pod warunkiem, że:
– lekarz wpisuje konieczność pobytu opiekuna;
– opiekun nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie;
– opiekun nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innych;
– opiekun ukończył 18 lat lub ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej;

6. Ze środków PFRON nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie rehabilitacyjnym finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

7. Dofinansowanie można uzyskać tylko raz w roku kalendarzowym.

8. Przyznanie dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niej odwołanie.


WYJAŚNIENIE DO TURNUSÓW REHABILITACYJNYCH

Głównym celem turnusów rehabilitacyjnych jest rehabilitacja społeczna, a nie zdrowotna osób niepełnosprawnych. Zabiegi rehabilitacyjne, które towarzyszą turnusom rehabilitacyjnym są tylko niewielką częścią programu rehabilitacji społecznej. Ze względu na powyższe środki PFRON są przeznaczane tylko na tę formę. Natomiast rehabilitacja lecznicza ma swoje źródło finansowania z NFZ. Zatem osoby wymagające rehabilitacji zdrowotnej mogą skorzystać z wyjazdu do sanatorium uzdrowiskowego, w którym pobyt przysługuje nie częściej niż 1 raz na 18 miesięcy i trwa minimum 21 dni. Tam też prowadzona jest  rehabilitacja lecznicza, która jest wskazana przez lekarza w celu usprawnienia. W zakresie rehabilitacji leczniczej podział świadczeń gwarantowanych ze względu na warunki ich realizacji przedstawia się następująco:

  • świadczenia realizowane w warunkach ambulatoryjnych,
  • świadczenia realizowane w warunkach domowych,
  • świadczenia realizowane w warunkach ośrodka lub oddziału dziennego,
  • świadczenia realizowane w warunkach stacjonarnych.

Rehabilitacja stacjonarna (szpitalna) przysługuje 1 raz w roku na podstawie skierowania lekarskiego i trwa od 3 do 6 tygodni.

Czas trwania leczenia uzdrowiskowego

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Osoba pracująca otrzymuje w tym czasie zwolnienie lekarskie. Pobyt dziecka trwa 27 dni.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest częściowo odpłatny.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest bezpłatny i odbywa się w ramach zwolnienia lekarskiego.

Pobyt w sanatorium uzdrowiskowym na rehabilitacji uzdrowiskowej trwa 28 dni, jest częściowo odpłatny.

Czas trwania turnusu rehabilitacyjnego w ramach rehabilitacji społecznej

Pobyt na turnusie rehabilitacyjnym trwa 14 dni, jest dofinansowywany ze środków PFRON


      Dokumenty do pobrania:


Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Oświadczenie Wnioskodawcy

Oświadczenie Opiekuna osoby niepełnosprawnej dla PCPR w Opocznie

WNIOSEK LEKARZA O SKIEROWANIE NA TURNUS REHABILITACYJNY

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej