Dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny


1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się:
– osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności;
– osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej- raz w roku jeśli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;

2. Dochód osoby niepełnosprawnej (dochód – przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) ubiegającej się o dofinansowanie nie może przekraczać:
– 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
– 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

3. Do wniosku o dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego należy dołączyć:
– kopia orzeczenia lub kopia wpisu z treści orzeczenia (oryginał do wglądu);
– zaświadczenie lekarza uzasadniające posiadanie wnioskowanego sprzętu rehabilitacyjnego przez Wnioskodawcę (ważne 30 dni);
– pełnomocnictwo notarialne lub postanowienie Sądu o ustanowieniu opieki prawnej/ (w koniecznych przypadkach);
– w celu zweryfikowania danych dowód osobisty Wnioskodawcy do wglądu;

4. W przypadku, gdy wnioskodawca jest podmiotem prowadzącym działalność gospodarczą do wniosku dołącza się:
– zaświadczenie o otrzymanej pomocy de minimis lub o nieskorzystaniu z pomocy de minimis;
– informacje o każdej pomocy innej niż de minimis, jaką otrzymał w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą oraz na dany projekt inwestycyjny, z którym jest związana pomoc de minimis;
– oświadczenie, że nie jest przedsiębiorcą znajdującym się w trudnej sytuacji ekonomicznej, według kryteriów prawa UE dotyczących udzielania pomocy;

5. W przypadku, gdy wnioskodawca jest pracodawcą prowadzącym zakład chroniony – do wniosku dołącza się:
– potwierdzoną kopię decyzji w sprawie przyznania statusu zakładu pracy chronionej;
– informacji o wysokości oraz sposobie wykorzystania środków zakładowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych za okres 3 miesięcy przed dniem złożenia wniosku;
– informacje wymienione w pkt 1 (lit. a, b, c);

6. Dodatkowe informacje.
– dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeśli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu, podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
– wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia;
– dofinansowanie nie obejmuje kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem stosownej umowy;
– przyznanie dofinansowania do sprzętu rehabilitacyjnego nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niej odwołanie;


Dokumenty do pobrania:


WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny

Oświadczenie Wnioskodawcy

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w zakresie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do zadań z zakresu rehabilitacji społecznej