Dofinansowanie ze środków PFRON na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze


1. O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne:
– posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności;
– złożą pisemny wniosek do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie właściwego dla miejsca zamieszkania (miejsce zamieszkania- oznacza w myśl art. 25 kc. miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu). Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie.

2. Osoby niepełnosprawne wówczas mogą się ubiegać o dofinansowanie gdy przeciętny miesięczny dochód (tzn. przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w gospodarce narodowej, ogłoszone przez Prezesa GUS – na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych) podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekroczy kwoty:
– 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym;
– 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej;

3. Do wniosku o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych należy dołączyć:
– kopię orzeczenia o niepełnosprawności lub kopię wpisu z treści orzeczenia albo kopię orzeczenia KRUS – jeśli zostało wydane przed dniem 1 stycznia 1998 r. (oryginał do wglądu);
– fakturę (lub inny dokument potwierdzający zakup) określający cenę nabycia z wyodrębnioną kwota opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego, oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji;
– celu zweryfikowania danych dowód osobisty Wnioskodawcy do wglądu;

4. Inne informacje.
– wniosek złożony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie zostaje rozpatrzony po otrzymaniu środków finansowych PFRON i uchwaleniu budżetu finansowego przez Radę Powiatu;
– wnioski przyjmowane są przez cały rok, rozpatrywane są według kolejności wpływu, aż do wyczerpania środków finansowych na dany rok kalendarzowy;
– dofinansowanie ze środków Funduszu nie przysługuje, jeśli podmiot ubiegający się o dofinansowanie ma zaległości wobec Funduszu, podmiot ten był, w ciągu 3 lat przed złożeniem wniosku stroną umowy rozwiązanej z przyczyn leżących po stronie tego podmiotu;
– przyznanie dofinansowania do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niej odwołanie
– druk wniosku o dofinansowanie do przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych można pobrać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy w Opocznie lub poniżej;


Dokumenty do pobrania: