Dofinansowanie z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych


Procedury postępowania w sprawie rozpatrywania wniosków i przyznawanie dofinansowania z zakresu organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być Finansowane ze środków PFRON / Dz. U. z dnia 1 lipca 2002r. z późn. zm. /

1. Obieg wniosku w jednostce rejestracja wniosku w książce korespondencyjnej, dekretacja wniosku na danego pracownika, rejestracja wniosku w rejestrze i nadanie numeru, sprawdzenie wniosku pod względem formalnym, potwierdzenie kompletności złożonego wniosku

2. O dofinansowanie ze środków PFRON organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych mogą ubiegać się osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, jeżeli:
– prowadza działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co Najmniej 2 lat przed dniem złożenia wniosku;
– udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;
– udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;

3. Osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej składają wnioski do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego przyznanie dofinansowania.

4. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje wnioskodawcę o występujących we wniosku uchybieniach, które powinny być usunięte w terminie 30 dni. Nieusunięcie ich w wyznaczonym terminie powoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.

5. W przypadku gdy właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego poweźmie wątpliwość odnośnie danych podanych we wniosku o dofinansowanie, mających wpływ na przyznanie dofinansowania, wzywa wnioskodawcę do złożenia w wyznaczonym terminie, nie dłużej niż 14 dni, licząc od daty wezwania, wyjaśnień w sprawie lub dostarczenia niezbędnych dokumentów.

6. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie po zarejestrowaniu wniosku informuje wnioskodawcę o pozycji w rejestrze i informuje, że wniosek będzie rozpatrywany po otrzymaniu środków finansowych PFRON i uchwaleniu budżetu finansowego przez Radę Powiatu w roku następnym.

7. Podstawą dofinansowania zadań ze środków PFRON stanowi umowa zawarta przez starostę lub osobę upoważnioną z osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej.

8. Rozliczenie wykonania zadania następuje zgodnie z terminem podanym w umowie.


Dokumenty do pobrania: