Dofinansowanie zadań ze środków PFRON na likwidacje barier architektonicznych


1. Stosowane pojęcia:
bariery architektoniczne – to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym;
miejsce stałego zamieszkania – oznacza w myśl art. 25 KC. miejscowość, w której osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu;
średni miesięczny dochód – przeciętny miesięczny dochód rodziny, w rozumieniu przepisów o zasiłkach rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych, pomniejszony o obciążenie podatkiem dochodowym od osób fizycznych, składek z tytułu ubezpieczeń społecznych, rentowych i chorobowych, określoną w przepisach o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o kwotę alimentów świadczonych przez osoby pozostające ze wspólnym gospodarstwie domowym na rzecz innych osób, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek;
rodzina – osoby spokrewnione lub niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie zamieszkujące i gospodarujące;
osoba samotnie gospodarująca – osoba prowadzące jednoosobowe gospodarstwo domowe;
osoba niepełnosprawna – jest jednostką w pełni swych praw, znajdująca się w sytuacji upośledzającej ją na skutek barier środowiskowych, ekonomicznych i społecznych, których z powodu występujących u niej uszkodzeń nie może przezwyciężać w taki sposób jak inni ludzie;
katalog – wykaz urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się dla osób fizycznych;
likwidacja barier – to podjęte działania, których realizacja umożliwi lub w znacznym stopniu ułatwi osobie niepełnosprawnej wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem;

2. Podmioty procesu likwidacji barier architektonicznych:
– wnioskodawcy / osoby niepełnosprawne/ w tym dzieci;
– urzędy i instytucje uprawnione do wydawania opinii i decyzji w sprawie projektowania, budowy i utrzymania budynków;
– Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie;
– Starosta;
– Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego;

3. O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się:
– osoby niepełnosprawne ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z tytułu narządu ruchu tj. poruszające się na wózkach inwalidzkich lub posiadające trwałe upośledzenie sprawności chodu lub kończyn górnych;
– osoby niewidome i niedowidzące ze znacznym i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności Wniosek w imieniu osoby niepełnosprawnej może złożyć przedstawiciel ustawowy, prawny opiekun ustanowiony postanowieniem Sądu lub pełnomocnik ustanowiony notarialnie;

4. Wymagana dokumentacja:
– wypełniony kompletny wniosek;
– kopia orzeczenia lub kopia wypisu z treści orzeczenia, kopia orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r., bądź orzeczenie lekarza orzecznika ZUS (oryginał do wglądu);
– zaświadczenie lekarza specjalisty ważne jeden miesiąc od daty wystawienia potwierdzające, że rodzaj niepełnosprawności wymaga likwidacji barier w komunikowaniu się;
– poświadczenie zameldowania (kserokopia dowodu osobistego oryginał do wglądu);
– oświadczenie o posiadaniu środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nie objętej dofinansowaniem ze środków Funduszu;
– udokumentowana podstawa prawna do lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (akt własności, umowa najmu), w przypadku, gdy wnioskodawca nie jest właścicielem mieszkania – pisemna zgoda właściciela lokalu oraz akt własności mieszkania;

5. Zasady przyznawania dofinansowania:
– wnioski o udzielenie dofinansowania należy składać we właściwym terytorialnie PCPR;
– wnioski można składać w każdym czasie (należy jednak pamiętać, że Centrum dysponuje ograniczonymi środkami);
– likwidacja barier architektonicznych powinna być przeprowadzona w tym samym roku, w którym zawarto umowę pomiędzy Starostą a Wnioskodawcą;
– pierwszeństwo w dofinansowaniu mają osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności;

6. Nie podlega rozpatrzeniu wniosek:
– niekompletny;
– osób, które po otrzymaniu dofinansowania na cele, określone w ustawie, nie dotrzymały warunków umowy, w zakresie dofinansowania ze środków PFRON lub zalegają z rozliczeniem;
– osób, które podały nieprawdziwe dane co stanowi podstawę pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia w danym roku kalendarzowym;

7. Dodatkowe informacje.
– przypadku znacznego niedoboru środków PCPR może podjąć decyzję o przyznawaniu dofinansowania w pierwszej kolejności osobom, które nie korzystały w ogóle z dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych (decyzję podejmuje Dyrektor zarządzeniem – decyzja ogłaszana na stronie internetowej PCPR).
– przyznanie dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych nie jest decyzją administracyjną i nie przysługuje od niej odwołanie;
– podanie przez wnioskodawcę nieprawdziwych danych stanowi podstawę do odmowy zawarcia umowy, pomimo zakwalifikowania wniosku i pozostawienie wniosku bez dalszego rozpatrzenia;
– wnioskodawca nie może występować o refundację dokonanego zakupu (zakupy i prace dotyczące likwidacji barier mogą być finansowane dopiero po złożeniu wniosku i podpisaniu umowy na powyższy cel);
– kwota dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie może przekraczać 15-krotnego przeciętnego wynagrodzenia (kwota ta jest co kwartał ogłaszana w Monitorze Polskim);
– maksymalne dofinansowanie wynosi do 80% ogólnej wartości przedsięwzięcia. W przypadku znacznych niedoborów środków dofinansowanie może być ograniczone do określonej maksymalnej kwoty;
– zakres prac i urządzeń o jakie mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne znajdują się w „Katalogu sprzętu i urządzeń z zakresu likwidacji barier architektonicznych przyjętych w powiecie opoczyńskim”, który stanowi załącznik do informacji o dofinansowaniu do likwidacji barier architektonicznych;
– wniosek, który został odrzucony pod względem formalnym nie podlega dalszemu rozpatrywaniu (Wnioskodawca może złożyć kolejny poprawiony wniosek);


Dokumenty do pobrania:


WNIOSEK o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych

Oświadczenia Wnioskodawcy

ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE O STANIE ZDROWIA Wydane dla potrzeb PCPR – w związku z ubieganiem się o likwidację barier architektonicznych

Klauzula informacyjna

KATALOG – urządzeń, materiałów budowlanych, robót lub innych czynności z zakresu likwidacji barier architektonicznych przyjętych w powiecie opoczyńskim