Deklaracja dostępności

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2013-01-01
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-10-07

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • część plików dołączanych do artykułów zapisanych najczęściej w formacie PDF, JPG (skany) nie jest dostępnych cyfrowo

 

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021-09-15 .

Oświadczenie zostało ostatnio poddane przeglądowi dnia: 2024-03-28

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Strona internetowa nie jest wyposażona w skróty klawiaturowe, które mogłyby wchodzić w konflikt z technologiami asystującymi (np. programy czytające), systemem lub aplikacjami użytkowników.

Można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Rafał Snochowski, sekretariat@pcpropoczno.pl . Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 44 736 14 64. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu.

Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno (znajdujące się w budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie)

Dostępność wejścia:

Do budynku prowadzą trzy wejścia:

Wejście główne od ul. Inowłodzkiej, oznaczone literą A i kolorem zielonym. Do tego wejścia nie prowadzą schody, nie ma również progów. Drzwi otwierają się automatycznie (drzwi przesuwne-zewnętrzne). Przy drzwiach jest dzwonek przyzywowy. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście od ul. Kwiatowej, do którego prowadzą schody oraz podjazd dla wózków znajdujący się po lewej stronie schodów. Oznaczone literą B i kolorem niebieskim. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Wejście od ul. Św. Marka, oznaczone literą C i kolorem pomarańczowym. Do tego wejścia nie prowadzą schody. Drzwi nie otwierają się automatycznie. Wejście nie jest zabezpieczone bramkami.

Dostępność kondygnacji budynku:

Budynek Starostwa Powiatowego w którym znajduje się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jest dwupiętrowy. Siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie znajduję się na parterze.
Dla osób na wózkach dostępne są wszystkie korytarze i pomieszczenia na parterze oraz piętrach 1 i 2.
W budynku jest winda, która znajduje się w części A naprzeciwko wejścia głównego (wszystkie schody w budynku można ominąć korzystając z windy).

Dostępność toalety:

Toalety przystosowane dla osób niepełnosprawnych znajdują się na każdej kondygnacji budynku.

Dostępność parkingu:

Przed wejściem głównym do budynku wyznaczono 3 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych. Przed wejściem od ul. Św. Marka wyznaczono 2 miejsca parkingowe dla osób niepełnosprawnych.

Utrudnienia:

Nad wszystkimi wejściami do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonych dla osób niewidomych i słabowidzących.

Obsługa osób słabosłyszących/niedosłyszących/niesłyszących

Osoby słabosłyszące/niedosłyszące/niesłyszące przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z usługi tłumacza języka migowego. W tym celu wystarczy zgłosić chęć skorzystania z usługi tłumacza trzy dni przed planowaną wizytą w Urzędzie.

Obsługa osób z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się

Osoby niepełnosprawne z ograniczoną możliwością samodzielnego poruszania się przy załatwianiu spraw mogą skorzystać z wózka inwalidzkiego, który jest w dyspozycji Powiatowego Zespołu do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Opocznie.

Ponadto, w przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość wyjścia urzędnika przed wejście do budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

DOSTĘP ALTERNATYWNY

Zgodnie z art. 7 ustawy o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, jeśli podmiot publiczny nie jest w stanie , w szczególności ze względów technicznych czy prawnych zapewnić dostępności osobie ze szczególnymi potrzebami, podmiot ten obowiązany jest zapewnić takiej osobie dostęp alternatywny.

PCPR w Opocznie w przypadku braku możliwości zapewnienia osobie ze szczególnymi potrzebami dostępności cyfrowej strony internetowej oraz Biuletynu Informacji Publicznej Centrum, zapewnia się alternatywny sposób dostępu, który polega w szczególności na:

  • Osobistej wizycie i złożeniu dokumentów w sekretariacie mieszczącym się na parterze w siedzibie Centrum
  • telefonicznie pod numerem: 44 736-14-64, gdzie może nastąpić przekierowanie do właściwej komórki merytorycznej;
  • za pośrednictwem faksu pod numerem: 44 736-14-64
  • za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: sekretariat@pcpropoczno.pl
  • za pośrednictwem skrzynki EPUAP:  adres skrzynki: /PCPR_OPOCZNO/skrytkaESP
  • korespondencyjnie pod adresem:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, 26-300 Opoczno

Każdy pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie widząc osobę ze szczególnymi potrzebami, a w szczególności osobę starszą, kobietę w ciąży, osobę z dzieckiem do lat 4, osobę poruszającą się z białą laską lub psem przewodnikiem znajdującą się w budynku wychodzi z inicjatywą nawiązania kontaktu. Przeprowadza wstępną rozmowę ustalając cel wizyty w Centrum. Kieruje daną osobę do właściwej komórki merytorycznej. W razie konieczności pomaga w dotarciu do właściwego biura.

Ponadto, w przypadku niemożności dotarcia klienta do właściwej komórki organizacyjnej istnieje możliwość wyjścia urzędnika przed wejście do budynku i obsługa interesanta w dogodny dla niego sposób.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie posiada możliwość skorzystania z tłumacza języka migowego po uprzednim 3-dniowym powiadomieniu przed terminem załatwienia sprawy w urzędzie. W przypadku braku możliwości realizacji takiego świadczenia, pracownik PCPR zawiadamia osobę uprawnioną, podając uzasadnienie i wyznacza możliwy termin realizacji lub wskazuje inna formę jego realizacji.

Wniosek – tłumacz migowy