CUS-Centrum Usług Społecznych

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (2 grupy) odbędzie się w dniu 9 kwietnia 2019r. od godz. 13.00-17.00.

———————————————-

INFORMACJA

 

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 12 marca 2019 r. od godz. 14.00-18.00, 2 grupa w dniu 26 marca 2019 r. od godz. 13.00-17.00.

 

————————————————————–

 

 

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 19 luty 2019r. od godz. 11.30-15.30 oraz w dniu 26 luty 2019 r. od godz. 13.30-17.00 (2 grupa).

________________________________________________________________________________________________

 
 
INFORMACJA
 
Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (2 grupy) odbędzie się w dniu 24 stycznia 2019 od godz. 09.00 do godz. 13.00.
 
_________________________________________________________________________________________________
 
 
INFORMACJA
 
Kolejne spotkanie Grupy wsparcia dla opiekunów fatycznych w ramach projektu CUS centrum usług społecznych odbędzie się w dniu 30.10.2018r.
 
_________________________________________________________________________________________________
 
 
 
INFORMACJA
 
Szkolenie dla opiekunów fatycznych w ramach projektu CUS centrum usług społecznych przełożone zostało na dzień 18 sierpnia 2018.
 
W dniu 21.07.2018 szkolenie będzie realizowane w godzinach 11.00-18.00

___________________________________________________________________________________________________

Regulamin wypożyczalni

——————————————————————————————————————————————

„CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”

Gmina Opoczno jest realizatorem projektu konkursowego pn. „CUS – Centrum Usług Społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” wspófinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Partnerem Wiodącym realizacji projektu jest Gmina Opoczno, pozostali partnerzy to: Powiat Opoczyński, Gmina Drzewica, „Fundacja Dar Dla Potrzebujących” oraz „Fundacja Uśmiech Dziecka to nasz cel”.

Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do usług społecznych 156 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym mieszkających na terenie powiatu opoczyńskiego, w tym: 96 osób niesamodzielnych, 30 ich opiekunów faktycznych, 30 dzieci i młodzieży pomiędzy 3 a 18 rokiem życia, poprzez zwiększenie liczby miejsc świadczenia w/w usług w okresie realizacji projektu i jego trwałości.

 

W ramach projektu realizowane są następujące działania:

 1. Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania

Usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno i gminy Drzewica. Obejmować będą pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Usługi opiekuńcze przysługiwać będą:

– osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób,                                    a jest jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych.

– mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

 

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie i Drzewicy, przyznając usługi opiekuńcze, ustala ich zakres i okres.

Rada Gminy Opoczno i Drzewicy określiła szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze. Odpłatność jest ustalana na podstawie decyzji. Istnieje możliwość częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat za te usługi.

Kontakt:

dla mieszkańców Miasta i Gminy Opoczno – Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie,
ul. Mikołaja Kopernika 3 26 – 300 Opoczno, tel. 44 755 24 93

dla mieszkańców Gminy Drzewica- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy,
ul. Stanisława Staszica 22, 26 – 340 Drzewica,  tel. 48 375 66 31

 

 1. Specjalistyczne usługi opiekuńcze

Specjalistyczne usługi opiekuńcze skierowane są do mieszkańców gminy Opoczno. Będą to usługi dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności, które będą świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem zawodowym. W ramach tych usług zapewnione będą: rehabilitacja, spotkania z psychologiem i lekarzem. Usługa jest bezpłatna.

Kontakt:

Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”, Plac Kościuszki 15a, 26 – 300 Opoczno, tel. 603 309 730

 

 

 1. Klub seniora

Klub seniora skierowany jest do mieszańców gminy Opoczno. Będzie on miejscem spotkań osób starszych. Przeciwdziałać będzie osamotnieniu i marginalizacji seniorów. Uczestnicy klubu będą mogli korzystać z porad psychologa, prawnika, lekarza
i pielęgniarki. Ponadto będą mieli zajęcia: kulinarne, plastyczne, florystyczne, rękodzieła i szydełkowania. W ramach klubu seniora zapewnione będą codziennie ciepłe posiłki. Udział w zajęciach jest bezpłatny.

Kontakt:

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3 26 – 300 Opoczno,                         tel. 44 755 24 93

 

 1. Szkolenia dla opiekunów faktycznych

Działanie skierowane jest do wszystkich mieszkańców powiatu opoczyńskiego. W celu wsparcia opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi  biorącymi udział w projekcie zorganizowane zostaną szkolenia i warsztaty. Ich celem będzie podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności opiekunów dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi. Usługa jest bezpłatna.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 14 64

Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”, Plac Kościuszki 15a, 26 – 300 Opoczno, tel. 603 309 730

 

 1. Placówka wsparcia dziennego

Placówka przeznaczona będzie dla dzieci i młodzieży w wieku od 3 do 18 lat zamieszkałych na terenie powiatu opoczyńskiego. W ramach jej działania będą zorganizowane dla dzieci następujące zajęcia: komputerowe, sportowe, kulinarne, zajęcia z psychologiem oraz opiekuńczo – wychowawcze. Wszystkie dzieci podczas zajęć będą miały zagwarantowany ciepły posiłek. Udział w zajęciach– bezpłatny.

Kontakt:

Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Mroczków Gościnny 2, 26 – 300 Opoczno, tel. 508 503 754

 1. Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego.

W ramach tego działania mieszkańcy powiatu opoczyńskiego będą mogli nieodpłatnie wypożyczać następujący specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny: łóżko rehabilitacyjne z materacem, balkonik, koncentrator tlenu, filtr duży zewnętrzny koncentrator tlenu, filtr mały wewnętrzny koncentrator tlenu, ssak, krzesło toaletowe, kule ortopedyczne, materac przeciwodleżynowy oraz podnośnik wannowy.

Kontakt:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 14 64

 

 

Czas trwania projektu: od 1 października 2017 r. do 30 września 2019 r.

 

Szczegółowych informacji udzielają:

Koordynator Projektu: Agnieszka Nalewczyńska tel. 515 355 004

Koordynator ds. Partnerstwa: Anna Sady tel. 44 768 01 45

 

 

 

 

Partnerzy projektu:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, 26 – 300 Opoczno, tel. 44 736 14 64

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Opocznie, ul. Mikołaja Kopernika 3 26 – 300 Opoczno,                         tel. 44 755 24 93

Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Drzewicy, ul. Stanisława Staszica 22, 26 – 340 Drzewica,                                       tel. 48 375 66 31

Fundacja „Dar dla Potrzebujących”, Mroczków Gościnny 2, 26 – 300 Opoczno, tel. 508 503 754

Fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel”, Plac Kościuszki 15a, 26 – 300 Opoczno, tel. 603 309 730

 

Adres biura projektu:

Urząd Miejski w Opocznie,

 1. Staromiejska 6, pok. 2B,
  tel. /44/ 768-01-45, fax. /44/ 768-01-11,

e-mail: cus@um.opoczno.pl

www.opoczno.pl (zakładka- Fundusze Unijne)

 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

Szkolenie dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu powiatu opoczyńskiego  

W związku z planowanym przeprowadzeniem szkolenia dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych z terenu powiatu opoczyńskiego         w ramach projektu CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa „Włączenie społeczne”, poddziałanie IX.2.1 „Usługi społeczne i zdrowotne”) – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Opocznie zaprasza do złożenia oferty na przeprowadzenie powyższego szkolenia.

Cel szkolenia to podniesienie wiedzy i rozwijanie umiejętności opiekunów dotyczących opieki nad osobami niesamodzielnymi.

Realizowana tematyka ma obejmować między innymi:

 • Komunikacja z podopiecznymi;
 • Umiejętności osobiste opiekunów: radzenie sobie ze stresem, asertywność;
 • Radzenie sobie ze stratą (śmierć i żałoba);
 • Seksualność osób niepełnosprawnych intelektualnie;
 • Zachowania trudne osób niepełnosprawnych (agresja, autoagresja).

 

Osoby prowadzące szkolenie muszą mieć odpowiednie kwalifikacje oraz wiedzę niezbędną do przeprowadzenia szkolenia wraz z minimalnym 2 letnim doświadczeniem umożliwiającym przeprowadzenie danego wsparcia.

Oferta musi zawierać propozycję cenową w formie ceny brutto. Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez Zamawiającego.

Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla opiekunów osób niesamodzielnych z podziałem na 2 grupy.
W każdej z grup będzie nie więcej niż 10 osób, po 35 godzin szkolenia dla każdej z grup. W jednej grupie są opiekunowie dorosłych osób niesamodzielnych, druga grupa to opiekunowie dzieci legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności. Uwzględniając specyfikę dzieci z orzeczeniami należy dostosować tematykę do potrzeb tych ich opiekunów.

Wykonawca zapewni dla osób szkolących materiały szkoleniowe, przerwę kawową oraz obiad.

Wszelkich informacji dotyczących złożenia oferty udziela Dominika Macieja-Deperas- asystent  w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a, tel. 44 736-14-64 lub osobiście w pokoju nr 23 poniedziałek, środa, czwartek w godz. 730 -1530, wtorek 730-1630, piątek
730-1430.

Oferty wraz z podaniem terminu realizacji przedmiotu zamówienia należy składać do godz. 1530 dnia 11.06.2018r. w sekretariacie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a (decyduje data wpływu do jednostki) lub w formie e-maila na adres sekretariat@pcpropoczno.pl

Kryterium oceny ofert: cena 80%, doświadczenie Wykonawcy – 20%. Termin przeprowadzenia szkolenia to miesiąc czerwiec 2018r.

Wykonawca posiada wpis do rejestru instytucji szkoleniowych.

Z wybranym wykonawcą zostanie zawarta umowa na wykonanie usługi, po wcześniejszym zaakceptowaniu przez WUP w Łodzi.

Adres biura projektu:
Urząd Miejski w Opocznie,
Staromiejska 6, pok. 2B,
tel. /44/ 736-31-45, fax. /44/ 736-31-11,
e-mail: cus@um.opoczno.pl
www.opoczno.pl (zakładka- Fundusze Unijne)                                                                                                                                         

___________________________________________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z ramienia Powiatu Opoczyńskiego jest partnerem projektu konkursowego „CUS centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Partnerem Wiodącym projektu jest Gmina Opoczno, a pozostali partnerzy to: Gmina Drzewica, fundacja „Uśmiech Dziecka To Nasz Cel” oraz fundacja „Dar Dla Potrzebujących”.

W ramach projektu od Ol października 2017 do 31 grudnia 2017 zrealizowano:

 1. Pozyskano mieszkanie znajdujące się w Wiejskim Ośrodku Zdrowia
  w Szadkowicach gdzie będzie realizowana „usługa w mieszkaniu treningowym”.
  Usługą będą objęte od października 2018 do września 2019 roku osoby
  niesamodzielne z terenu powiatu opoczyńskiego.

W 2018 roku będzie przeprowadzony remont mieszkania oraz zamontowana
platforma. Dlatego w listopadzie 2017 po wyłonieniu biura projektowego została
podpisana umowa z firmą ARCHIKON-J.W. mieszczącą się w Opocznie przy
ulicy Westerplatte 1e o prace projektowe dla przedmiotowego mieszkania. Biuro
wykonało dokumentację projektowo – kosztorysową oraz przedłożyło dokumenty
niezbędne do uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę inwestycji.

 

 1. Ogłoszono konkurs dla organizacji pozarządowych w ramach ustawy o pożytku
  publicznym i o wolontariacie na zakup i prowadzenie wypożyczalni sprzętu
  Konkurs został rozstrzygnięty. Wypożyczalnię będzie
  prowadzić Caritas Diecezji Radomskiej w Drzewicy przy ulicy Słowackiego 5.
  Wypożyczalnia będzie czynna w godzinach 9-10 oraz 16-17 jak również po
  uprzednim kontakcie telefonicznym z panem Andrzejem Regułą pod numerem
  telefonu 722307673.

W załączeniu przedstawiamy „Regulamin wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego”.

Regulamin Wypożyczalni Sprzętu Rehabilitacyjnego CARITAS Diecezji Radomskiej

___________________________________________________________________________________________________

Informacja o projekcie