Archiwa kategorii: CUŚ_WYDARZENIA

logotypy unijne

Od września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje korepetycje z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki i chemii dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Korepetycje mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych, poprawę wyników w nauce i lepsze przygotowanie do egzaminów. Dla każdego dziecka zaplanowano 3 godziny korepetycji w miesiącu z wybranych przedmiotów. Ze względu na panującą pandemię część zajęć odbywa się zdalnie.

W ramach projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” dzieci przebywające w pieczy zastępczej zostały objęte wsparciem dwóch specjalistów pracy z rodziną, których zadaniem jest udzielanie wsparcia towarzyszącego i porad w codziennych sprawach, motywowanie do wprowadzania zmian, wzmacnianie w pełnieniu ról społecznych, motywowanie uczestników do rozwiązywania problemów, pomoc w załatwianiu konkretnych spraw oraz monitorowanie aktualnej sytuacji uczestników. Wsparciem zostało objętych 35 rodzin zastępczych.

Ośmioro dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego w ramach projektu zostało objętych wsparciem logopedy. Zatrudniony specjalista raz w miesiącu przeprowadza godzinę zajęć z każdym dzieckiem. Zajęcia mają na celu korygowanie wad wymowy i usprawnianie motoryki aparatu mowy, stymulację mowy opóźnionej i rehabilitację mowy (w przypadku całkowitej lub częściowej utraty mowy lub/i rozumienia) oraz likwidowanie objawów zaburzonej komunikacji językowej, uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie. W ramach tego zadania zakupiono programy logopedyczne przeznaczone do pracy z dziećmi. Zajęcia prowadzone są w miejscu zamieszkania każdego z uczestników.

W ramach projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” prowadzone jest wsparcie pedagogiczne dla dzieci z pieczy zastępczej. Pedagog swoim wsparciem obejmuje 20 osób a jego zadaniem jest pomoc
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szkolnych i emocjonalnych. Pedagog pracuje indywidualnie w miejscu zamieszkania uczestników.