Archiwa kategorii: ASYSTENT

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Plakat informacyjny zawiera:

Plakat w kolorze szarym, w tle w prawym dolnym rogu znak orła białego na górze flaga Polski oraz herb Rzeczpospolitej Polskiej;
informacja o dofinansowaniu zadania z państwowych funduszy, nazwa programu;
wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania;

________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2024 Powiat Opoczyński realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024” finansowany ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 1.160.488,21  zł.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Usługi pomocy asystenta w szczególności mogą polegać na:

 • Wsparciu w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;
 • Załatwianiu spraw urzędowych;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Asystent świadczy usługi:

 • 7 dni w tygodniu;
 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na jednego Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Ważne:

 • W czasie korzystania z usługi asystenta nie mogą być świadczone w tych samych godzinach usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej;
 • Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Uczestnik, bez względu na sytuację materialną, nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W 2024r. wsparciem zostało objętych 39 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 19 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Świadczyć im będzie usługi 39 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zadanie realizowane będzie do 31 grudnia 2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński przystąpił do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, realizowanym w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach złożonego wniosku o wyżej wspomniane wsparcie  została podpisana umowa na łączną kwotę dofinansowania 925 086,40 zł. Całkowita wartość realizowanego zadania – 925 086,40 zł.

            Wsparciem zostaną objęte 32 dorosłe osoby niepełnosprawne, w tym 11 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 21 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Świadczyć im będzie usługi 30 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę zlecenie:

– w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. dla 18 osób niepełnosprawnych;

– w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla 32 osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest:

 • Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych;
 • Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresatami programu są:

 1. Dzieci do 16 roku życiu z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;
 • Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • Załatwianiu spraw urzędowych;
 • Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński planuje przystąpić do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który został ogłoszony i będzie realizowany w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

            Wsparciem zostaną objęte osoby niepełnosprawne ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Usługi będą świadczone przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje lub co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu                   w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. Dzieci do 16 roku życiu z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji                      i edukacji oraz
 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  1. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  1. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

 Załącznik:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c)traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoby niepełnosprawne chcące wziąć udziału w Programie proszone są o dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu, kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności oraz podpisanej klauzuli informacyjnej.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Kwiatowa 1A, 26-300 Opoczno, pok. 23 do dnia 20 września 2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 44 736 14 64.

Uwaga!

Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie gwarantuje zakwalifikowania do Programu. Kwalifikacja uczestników odbędzie się pod warunkiem ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz  po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez Powiat Opoczyński na środki finansowe z w/w Programu w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński przystąpił do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, realizowanym w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Został złożony wniosek o wyżej wspomniane wsparcie i została podpisana umowa na łączną kwotę dofinansowania 547 740,00 zł. Całkowita wartość realizowanego zadania – 547 740,00 zł.

            Wsparciem zostanie objętych 20 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 17 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osoby ze stopniem umiarkowanym. Świadczyć im będzie usługi 14 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zadanie realizowane będzie od dnia 1 kwietnia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

Czytaj dalej