Archiwum kategorii: Aktualności

KOMUNIKAT !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przypomina, iż do dnia 10.10.2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu Aktywny Samorząd Moduł II – dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać przez platformę systemu wsparcia (SOW).

Ankieta – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021-2028

Szanowni Państwo,
trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021-2028. Strategia jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Powiatu na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Powiecie Opoczyńskim. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na tym obszarze. Prosimy o szczere wypowiedzi.
Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

ANKIETA

INFORMACJA

Przypominamy, że do 31 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I – pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

W ramach tego modułu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać m.in. dofinansowanie do
zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

pomoc w zakupie wózka, skutera o napędzie elektrycznym,

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka
przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Opocznie lub za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem               tel. 44/736 14 64

Informacja

PCPR w Opocznie informuje, iż na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi znajdują się informacje o realizowanych przez RCPS w Łodzi programach.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami:

 1. Karta Seniora Województwa Łódzkiego
 2. Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
 3. Regionalny Punkt Diagnozy FASD
 4. Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Powiat Opoczyński zakończył realizację projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Inwestycja polegała na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia.

Czytaj dalej

Grant dpsW dniu 7 kwietnia 2021 roku Starosta OpoczyńskiPan Marcin Baranowski i Wicestarosta OpoczyńskiPani Maria Barbara Chomicz przy kontrasygnacie Skarbnika PowiatuPani Anny Słoniewskiej podpisali umowę z z-cą Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki SpołecznejPanią Ewą Marciniak o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” nr: POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Wysokość grantu dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Opoczyński wynosi 211 717,98 zł.
W ramach tej kwoty:
      
Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy otrzymał kwotę 93 691,29 zł                
                              przeznaczoną na:
– zakup sprzętu i wyposażenia
– zakup środków ochrony indywidualnej
 
Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach otrzymał kwotę 118 026,69 zł przeznaczoną na:
– zakup sprzętu i wyposażenia
– zakup środków ochrony indywidualnej
To już druga edycja projektu pn. „Łódzkie pomaga”. Otrzymane granty stanowią ogromne wsparcie dla naszych Domów, których praca w okresie epidemii COVID-19 jest bardzo trudna, wymagająca wielu form wsparcia.

KOMUNIKAT !

Przypominamy, że do 31 marca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem               tel. 44/736 14 64

Nabor AS

Od 1 marca 2021 r. trwa elektroniczny nabór wniosków programu ,,Aktywny samorząd” (https://sow.pfron.org.pl).
Skorzystanie z Systemu wymaga posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.
Kontynuacja Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej:
  a także dla osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
 1. Termin przyjmowania wniosków
 • od 1 marca do 31 marca 2021 r. – I tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)
 • od 1 września do 10 października 2021 r. – II tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022)
  W 2021 r. kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr wynosi w przypadku:
 1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
 • do 1.000 zł. dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.500 zł. dla pozostałych wnioskodawców;
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł.
 1. – opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)- dofinansowanie powyżej 4.000 zł jest możliwe wyłącznie, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 764 zł. (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania:
Dodatek może być zwiększony o:
1) 700 zł- w przypadkach, które określi realizator programu;
2) 500 zł- w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300zł. w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny;
4) 300zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 300zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki.
6) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w trybie przyśpieszonym;
6) 300,00 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2020 lub 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
7) 300,00zł. w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
8) 800,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
9) 500,00 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

Wnioski o dofinansowanie od 1 marca 2021r. do 31 sierpnia 2021r. można składać online, w systemie SOW (sow.pfron.org.pl).
Skorzystanie z systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

OBSZARY WSPARCIA:

Moduł I –LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJE SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSORTOWEJ:

• Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

• Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem tel. 44/736 14 64

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 17 października 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. dostarczono następujące wyposażenie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

 • sprzęt rehabilitacyjny (aparat do elektroterapii, aparat do terapii polem magnetycznym, aparat do laseroterapii, aparat do sonoterapii, lampy do naświetleń, leżanki drewniane do fizykoterapii, stoły rehabilitacyjne, kabina UGUL z osprzętem, rower stacjonarny, bieżnia, piłki gimnastyczne, wałki rehabilitacyjne, kliny rehabilitacyjne, tor do nauki chodzenia, materace rehabilitacyjne, rotory, stoliki pod aparaty, drabinki gimnastyczne) przez Ronomed Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław,
 • sprzęt komputerowy i multimedialny (komputery stacjonarne, monitory, specjalistyczne klawiatury, program powiększająco-udźwiękawiający, laptop, drukarka, projektor, ekran projekcyjny) przez ART-KOM Artur Rudzki, ul. Piotrkowska 60, 26-300 Opoczno,
 • urządzenia do gimnastyki rekreacyjnej – siłownia zewnętrzna (wioślarz, biegacz, narciarz, twister/stepper, drążek/prasa nożna, pajacyk z ławką) przez P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Od dnia 1 stycznia 2021r

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego
zostaje przeniesiony do budynku
Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1 A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Pokój przyjęć nr 35

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269

Dyżur : Dorota Wiktorowicz – pedagog
(przemoc w rodzinie, NK, interwencja kryzysowa, porady, grupa wsparcia)

Wtorek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Dagmara Staniszewska—Telus – terapeuta rodzinny (terapia rodzin)

Środa: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Renata Jach -psycholog (terapia indywidualna)

Czwartek: 16.00-19.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Katarzyna Telus – terapeuta uzależnień
(profilaktyka uzależnień, terapia indywidualna)

Piątek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Anna Reszka – psycholog (terapia indywidualna)

Dyżur: Katarzyna Banasik – doradca rodzinny (Dyżur w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej: Drzewica, Białaczów, Paradyż, Żarnów – umawianie wizyt w poszczególnych GOPS)

DYŻURNY TELEFON INTERWENCYJNY CZYNNY
W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 14.00-22.00
786 042 269

KOMUNIKAT

Interesanci Zespołu ds. Aktywnej integracji i rehabilitacji społecznej (pokój 23)

informujemy, że sprawy, które wymagają pilnej rozmowy z pracownikiem będą załatwiane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, natomiast złożenie wniosku czy innego dokumentu, która to czynność nie wymaga kontaktu z pracownikiem odbywa się poprzez wrzucenie do boxu z napisem PCPR w Opocznie znajdującego się w wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Telefon 44 736-14-64

Poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 13.00

Wtorek 10.30 -16.30

Piątek 9.00 – 13.00

KOMUNIKAT

PFRON WYDŁUŻA TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU ,, POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W RAMACH MODUŁU III

W związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu”-  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” PCPR w Opocznie informuje o zmianach w Module III

Powyższe zmiany obejmują m.in:

• wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III,

• wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi-w-module-iii/

Wniosek – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”–Moduł III

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 lipca 2020 r. do 16 października 2020 r. wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót w budynku części przebudowy i rozbudowy:

 • zakończono roboty rozbiórkowe budynku pawilonu Domu Pomocy Społecznej,
 • wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu inwestycji w zakresie utwardzenia kostką betonową elementów ciągów komunikacji, dróg komunikacyjnych, miejsc postojowych i placów manewrowych, ciągów komunikacji pieszej,
 • wykonano roboty związane z ukształtowaniem terenów zielonych.

Ponadto w ramach realizowanego projektu firma PPHU WERTIKAL Baran Sławomir, Pl. Kilińskiego 22, 26-300 Opoczno dostarczyła i zamontowała rolety w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

INFORMACJA

Przypominamy, iż do dnia 10 października 2020r można składać wnioski w ramach pilotażowego Programu Aktywny Samorząd – Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dotyczy roku akademickiego 2020/2021)

Informacja

Wydłużenie do dnia 15 października 2020r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 kwietnia 2020 r. do 17 lipca 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót w budynku części przebudowy i rozbudowy:

 • zakończono malowanie ścian i sufitów pomieszczeń,
 • zakończono wykonanie posadzek w pomieszczeniach i ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych oraz płytek terakota,
 • zakończono montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,
 • zakończono montaż wyposażenia sanitarnego,
 • zakończono montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego.

Ponadto w ramach realizowanego projektu dostarczono następujące wyposażenie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

 • tekstylia, firany, zasłony, karnisze przez VIGO Agnieszka Wójcik, ul. Jałowcowa 6, 95-035 Ozorków,
 • meble specjalistyczne do pokoju lekarskiego i pielęgniarskiego (biurka, krzesła, kozetki, taborety na kółkach, szafy lekarskie, szafy kartotekowe) wraz ze sprzętem (waga ze wzrostomierzem, tablica do badania wzroku, stojaki medyczne, lodówki na leki) przez Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, Mrowino, ul. Lubomira 29A, 62-090 Rokietnica,
 • meble do pokoju rehabilitacji (biurko, krzesła, szafy na dokumentację, regały metalowe) przez DOMI STYL Maciej Banaszek, Minkowice 206, 21-007 Mełgiew,
 • do łazienek (lustra, dozowniki na mydło, uchwyty na papier toaletowy, podajniki na ręczniki papierowe, kosze, szczotki WC, wieszaki, miski, maty prysznicowe) przez GLASS STUDIO Anna Jaciubek, ul. Sikorskiego 2, 26-300 Opoczno,
 • sprzęt AGD i RTV (telewizory, pralki, , kuchenki mikrofalowe, kuchenki elektryczne, lodówki, czajniki, stoły do prasowania) przez WiMaKS Skwara Sławomir, ul. Wyszyńskiego 2a, 26-300 Opoczno,
 • meble do pokoi pensjonariuszy i pokoju gościnnego (tapczany, łóżka rehabilitacyjne, stoły, krzesła, szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, fotele, taborety) przez Zakład Produkcji Mebli „SOMEB” Andrzej Soczyński, Blok Dobryszyce, ul. Meblowa 4A, 97-505 Dobryszyce,
 • meble do pomieszczeń użytkowych Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn,
 • sprzęt do kuchni i pomieszczeń pomocniczych (szafy chłodnicze, szafy mroźne, stoły przyścienne, zmywarka kapturowa, szatkownica do warzyw, naświetlacz do jaj, obieraczka do ziemniaków, krajalnica do chleba, krajalnica do wędlin i sera, kuchnia gazowa, patelnia gazowa, taborety gazowe, wózki kelnerskie, bemary jezdne, regały magazynowe) przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PAG” Grażyna Król Piekarska, ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Osiemnaste urodziny

28 czerwca w Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego w Byszewach odbyło się uroczyste spotkanie pt. „…ku powitaniu lata”, zorganizowane przez Fundację „Dar dla Potrzebujących” oraz Społeczność Domu Rodzinnego w Byszewach. Była to m.in. także okazja do świętowania 18-stych urodzin najstarszej wychowanki placówki – Dominiki, która dwa dni wcześniej osiągnęła pełnoletniość. W zorganizowanie uroczystości zaangażowani byli Dyrektor Placówki Pan Ryszard Pater oraz Wychowawczynie Domu w Byszewach. Wśród zaproszonych gości byli przedstawiciele władz naszego powiatu Poseł na Sejm RP Pan Robert Telus wraz z rodziną, Starosta Pan Marcin Baranowski, Wicestarosta Pani Maria Barbara  Chomicz, Skarbnik Powiatu Opoczyńskiego Pani Anna Słoniewska, Dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Pan Janusz Ciesielski oraz przedstawiciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, którzy na co dzień współpracują z Placówką w Byszewach.

            W tym uroczystym dniu Jubilatka otrzymała mnóstwo życzeń w tym przede wszystkim szczęścia, radości i spełnienia marzeń w dorosłym życiu, wspólnie odśpiewano gromkie „Sto lat”. Następnie w imieniu zaproszonych władz na ręce Dominiki Pan Poseł Robert Telus wraz z Prezesem Fundacji „Dar dla Potrzebujących” Panią Joanną Dudą przekazali bukiet kwiatów oraz prezent w formie kursu na prawo jazdy. Po części oficjalnej gości zaproszono na uroczysty obiad oraz słodki poczęstunek, była to okazja do porozmawiania na temat funkcjonowania Placówki oraz omówienia sytuacji dzieci, które są jej mieszkańcami. Organizatorzy przyjęcia zadbali także o liczne atrakcje dla najmłodszych, którym również ufundowano upominki. Dzieci aktywnie spędziły czas na świeżym powietrzu wśród spacerujących gości, którzy zwiedzali okolice pięknie położonego dworku w Byszewach. Uroczystość ta na długo zapisze się w pamięci obecnych na niej gości.

INFORMACJA

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego informuje, że w dniu 24.06.2020 r. psycholog p. Renata Jach nie będzie przyjmowała. Za utrudnienia przepraszamy.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem izolacji przewodów z folii aluminiowej,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wod.-kan.,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia,
 • kontynuowano wyposażenie tablic rozdzielczych wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 • kontynuowano roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 • kontynuowano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem wraz z zewnętrznym tynkiem cienkowarstwowym,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji c.o.,
 • rozpoczęto montaż grzejników c.o.,
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • rozpoczęto montaż osprzętu instalacji teletechnicznej niskoprądowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru,
 • kontynuowano wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach budynku,
 • rozpoczęto montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych płycinowych do pomieszczeń,
 • rozpoczęto montaż drzwi aluminiowych w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych odcinające strefy ppoż.,
 • kontynuowano wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • rozpoczęto montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w niezbędną armaturę sanitarną,
 • w budynku części rozbudowy:
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem izolacji przewodów z folii aluminiowej,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wod.-kan.
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia
 • kontynuowano wyposażenie tablic rozdzielczych wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • zakończenie prac konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem dachu z blachy i podbitką oraz rynnami dachowymi i rurami spustowymi,
 • kontynuowano wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz w ciągach komunikacyjnych budynku,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 • kontynuowano roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 • rozpoczęto wykonanie posadzek w ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji c.o.,
 • rozpoczęto montaż grzejników c.o.,
 • kontynuowano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem wraz z zewnętrznym tynkiem cienkowarstwowym,
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • rozpoczęto montaż osprzętu instalacji teletechnicznej niskoprądowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru,
 • rozpoczęto montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych płycinowych do pomieszczeń,
 • rozpoczęto montaż drzwi aluminiowych w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych odcinające strefy ppoż.,
 • kontynuowano wykonanie wylewek cementowych pod posadzki,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych,
 • rozpoczęto montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w niezbędną armaturę sanitarną,

3)   zagospodarowanie terenu:

 • rozpoczęto roboty w zakresie utwardzenia kostką betonową  dróg wewnętrznych jak również miejsc postojowych.

Ponadto Wykonawca wykonał roboty związane z zewnętrzną instalacją elektryczną wokół realizowanego obiektu oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Informacja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej                     5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku                        z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem               i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną- formularz wniosku o dofinansowanie Moduł III.

Klauzula informacyjna

Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy;
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej;
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy                          w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00), infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00) oraz PCPR w Opocznie tel.(44) 736 14 64.

INFORMACJA

PCPR w Opocznie informuje, iż do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd” Moduł II. Powyższy nabór odbywa się elektronicznie – przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https:sow.pfron.org.pl/.

W przypadku napotkania trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa) zawiadamiamy, że Realizator programu ma kompetencje do przywrócenia terminu, w tym m.in. na złożenie wniosku.

Więcej informacji o programie ,,Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej: https: //www.pfron.org.pl//

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

                w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z zachorowaniem na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

zwracamy się z prośbą o ograniczenie, w miarę możliwości, załatwiania spraw administracyjnych osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Apel ten szczególnie kierujemy do osób, które w ostatnim czasie były w krajach, w których występują zachorowania na koronawirusa oraz które miały kontakt  z takimi osobami, jak również osoby z objawami przeziębienia.

Bardzo prosimy o korzystanie z dostępnych narzędzi informatycznych, służących do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie: e-mail, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP, SOW

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny  – 44 736-14-64

Adresy email do poszczególnych zespołów na stronie internetowej : www.pcpropoczno.pl oraz BIP: http://www.pcpr-opoczno.4bip.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie: nr alarmowy 609 318 812 oraz numer 44/755 23 29.

Oddział Zakaźny w Szpitalu w Tomaszowie Maz. 44/ 725 72 09

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Opocznie:  695 310 800

Aktualne informacje oraz materiały profilaktyczne na temat zachorowania na COVID-19 dostępne są na stronach:

– Główny Inspektor Sanitarny: www.gis.gov.pl

– Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi: www.pis.lodz.pl

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie: www.psse.opoczno.pl

– Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie

– Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): www.who.int

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – Marzec 2020

GRUPA TERMIN DZIAŁANIE GODZINA CATERING MIEJSCE
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE I NIEZAWODOWE 09.03.2020 Trauma 9:00-15:00 Przerwa obiadowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR. II RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE I NIEZAWODOWE 10.03.2020 Trauma 9:00-15:00 Przerwa obiadowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ 09.03.2020 Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne 15:00-18:45 Zimny bufet Siedziba PCPR Opoczno ul. Kwiatowa 1a  
GR. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ 10.03.2020 Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne 15:00-18:45 Zimny bufet Siedziba PCPR Opoczno ul. Kwiatowa 1a  
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE oraz POW TYPU RODZINNEGO 23.03.2020 Szkoła dla rodziców 9:00-13:30 10:00 przerwa kawowa/ 12:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE 24.03.2020 Szkoła dla rodziców 9:00-13:30 10:00 przerwa kawowa/ 12:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

Od 1 marca 2020 r. uruchomiony elektroniczny nabór wniosków programu ,,Aktywny samorząd”

(https://sow.pfron.org.pl)

Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Program Aktywny samorząd Moduł I i Moduł II

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

– Obszar A- likwidacja barier transportowych;

– Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym;

– Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;

– Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 Termin przyjmowania wniosków

– od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie do nauki w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

Termin przyjmowania wniosków

– semestr letni – od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/ szkolnego 2019/2020)

– semestr zimowy – od 1 września do 10 października 2020 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/szkolnego 2020/2021)

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             w Opocznie oraz na stronach internetowych www.pcpropoczno.pl, www.pfron.org.pl, https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 6 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. kontynuowano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie piwnicy oraz parteru,
 3. rozpoczęto wykonanie wylewek cementowych pod posadzki wraz z warstwami izolacji w piwnicy oraz parteru,
 4. kontynuowano prace tynkarskie pomieszczeń;
 5. w budynku części rozbudowy:
 6. kontynuowano prace tynkarskie pomieszczeń,
 7. rozpoczęto wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz w ciągach komunikacyjnych budynku,
 8. rozpoczęto wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota, jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 9. rozpoczęto roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 10. wykonano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem oraz kontynuowano wykonanie zewnętrznego tynku cienkowarstwowego,
 11. kontynuowano prace dekarskie na poziomie dachu;

3)   zewnętrznej instalacji elektrycznej:

 • wykonano montaż agregatu zewnętrznego wraz z demontażem instalacji zewnętrznych.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

INFORMACJA

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w systemie SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia                     w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze online, w systemie SOW (sow.pfron.org.pl).     

Nabory zostały otwarte i aktywowane z poziomu PFRON.

Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Link do materiału na portalu SOW

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

INFORMACJA

Zmiana godzin przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON od dnia 02.01.2020 r.

Z uwagi na wpływ do jednostki dużej ilości wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach: zaopatrzenia   w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; sprzęt rehabilitacyjny; turnusy rehabilitacyjne; likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz wniosków dot. programu Aktywny Samorząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie  informuje, iż ww. wnioski będą przyjmowane w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30-13.00,

wtorek w godzinach 10.30-16.30,

piątek w godzinach 9.00-13.00 .

Powyższe obowiązuje od dnia 02.01.2020 r.

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb  placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Zakres projektu obejmował przebudowę, rozbudowę i  nadbudowę istniejącego już budynku mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. W ramach projektu kadra nowoutworzonej placówki została przeszkolona celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych.

Główny cel projektu rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci został osiągnięty.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

–  Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.,

–  Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi –   1 szt.,

–  Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni – 8 EPC,

–  Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 14 osób,

– Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety/mężczyźni – 1 EPC,

– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

– Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) –  8 EPC.

Realizacja projektu IV kwartał 2019 r.

Zakończono prace budowlane przy inwestycji realizowanej przez Powiat Opoczyński w ramach projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”

Komisja odbiorowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w dniu 26 września br. przebudowywany budynek „Dworu” odebrała bez zastrzeżeń od Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom.

Budynek placówki został zrealizowany tak, aby osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogły korzystać z niego na równych zasadach z innymi użytkownikami.

W tym celu m.in.: zakupiono schodołaz gąsiennicowy, budynek wyraźnie oznakowano tablicą informacyjną, przy wejściu głównym umieszczono domofon umożliwiający rozmowę wideo z przyciskami oznaczonymi w sposób umożliwiający rozpoznawanie dotykiem, na poręczach schodów przy głównym wejściu zamontowano oznaczenie w alfabecie Braill’a, na ścianach i podłogach ciągów komunikacyjnych wykonano kontrastową kolorystykę elementów wykończeniowych ułatwiającą poruszanie się osobom słabo widzącym, zamontowano tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braill’a przy każdym z pomieszczeń, drzwi do pomieszczeń wykonano w kontrastowym kolorze w stosunku do koloru ścian.

Natomiast w dniu 21 listopada br. został przeprowadzony odbiór końcowy robót budowlanych przez przedstawicieli Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Potwierdzono wykonanie robót objętych pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z udzielonym zezwoleniem.

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR:
1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Zdjęcia terenu i wnętrza przebudowywanego „Dworu” w trakcie realizacji:

Zdjęcie 1. Widoczna elewacja frontowa północna budynku

Zdjęcie 2. Elewacja frontowa budynku

Zdjęcie 3. Strona północno-zachodnia z widoczną wieżą

Zdjęcie 4. Widok schodów elewacja tylna południowa

Zdjęcie 5. Widoczna balustrada kamienna z piaskowca strona południowa  

Zdjęcie 6. Wnętrze budynku – widoczna klatka schodowa

Zdjęcie 7. Wnętrze budynku – korytarz parteru

Zdjęcie 8. Wnętrze budynku – korytarz pierwszego piętra z widocznym wejściem do mieszkania treningowego

Zdjęcie 9. Wnętrze budynku – widoczne drzwi do pomieszczenia łazienki pierwszego piętra z oznaczeniem w języku Braill’a

Zdjęcie 10. Wnętrze budynku – widoczne drzwi do pomieszczenia opiekuna oraz łazienki

Zdjęcie 11. Wnętrze budynku – widok umeblowanego pokoju do nauki

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 17 października 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji na poziomie I i II piętra,
 3. zakończono roboty murowe w poziomie piwnicy,
 4. zakończono montaż stolarki okiennej,
 5. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie parteru w 95%,
 6. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej piwnicy w 85%,
 7. wykonano prace tynkarskie pomieszczeń w 85%,
 8. wykonano elewacje budynku w 75%,
 9. kontynuowano prace dekarskie i murowe na poziomie dachu,
 10. kontynuowano prace elewacyjne,
 11. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%;
 12. w budynku części rozbudowy:
 13. zakończono wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej stropodachu nad częścią rehabilitacyjną,
 14. zakończono prace tynkowe,
 15. wykonano elewację budynku w 70% wraz z tynkiem cienkowarstwowym,
 16. wykonano montaż stolarki okiennej w 95%,
 17. wykonano wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji w 85%,
 18. rozpoczęto wykonanie posadzek z płytek gress w pomieszczeniach mieszkalnych w 10%,
 19. wykonano wewnętrzną instalację c.o. podposadzkową w 95%,
 20. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%,
 21. rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20%,
 22. rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30%,
 23. rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC w 40%,
 24. rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w 20%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

KOMUNIKAT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje osób z wykształceniem wyższym mogących pracować na stanowisku psycholog – pełen etat.

Zgodnie z Ustawą  dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów psychologiem może być osoba, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa, odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę. W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.

Okres zatrudnienia na w/w stanowisku: od 1 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020r.

Projekt : Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Harmonogram kursu na prawo jazdy kategorii B

Termin rozpoczęcia kursu teoretycznego: 05.11.2019r.

Termin zakończenia kursu teoretycznego: 20.11.2019r.

Główne miejsce prowadzenia kursu: Opoczno, ul. Piotrkowska 70

Miejscowość Adres Tematyka Typ zajęć Data Godz. od-do
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu, nakazu. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające. Znaki drogowe poziome. teoretyczne 05.11.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Teoretyczne 06.11.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Skrzyżowania lub przejścia  dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach. Wyprzedzanie. teoretyczne 07.11.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Omijanie, wymijanie, cofanie. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu. Dopuszczalne prędkości, ograniczenia. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików. Teoretyczne 12.11.2019r. 16.00- 20.00


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Otwarcie Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”
w Żarnowie

W Żarnowie powstała Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań”, inwestycję zrealizowano w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”. Całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym 1 181 164,48 zł przyznane dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwałą nr X/66/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. nadała statut Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie, natomiast Wojewoda Łódzki decyzją ZRPS-I.9423.5.2019 z dnia 27 września 2019 r. wydał zezwolenie na prowadzenie Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”, ul. Cicha 1a, 26-300 Żarnów na czas nieokreślony.

W dniu 7 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Placówki.  Na otwarciu byli obecni m. in.: parlamentarzyści, władze województwa łódzkiego, powiatu, gmin, dyrektorzy jednostek szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Kadra nowo utworzonej placówki w ramach projektu została objęta szkoleniami celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych. Placówka oczekuje na przybycie dzieci.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 24 sierpnia 2019 r. do 16 października 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie piwnicy,
 3. zakończono tynki na poziomie II piętra i I piętra
 4. zakończono w 90 % prace murowe na poziomie piwnic i parteru,
 5. wykonano montaż okien PCV w 100%,
 6. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na II i I piętrze w 100%,
 7. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na piwnicach i parterze w 50%,
 8. rozpoczęto prace dekarskie i murowe na poziomie dachu wykonano 20%,
 9. rozpoczęto prace elewacyjne wykonano 30%;
 10. w budynku części rozbudowy:
 11. zakończono wylewki wraz z warstwami izolacyjnymi 100% (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 12. zakończono tynki 100 % (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 13. zakończono montaż poziomów instalacji C.O. i CT oraz wod.-kan. (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 14. wykonano kanały instalacji wentylacji w 50 % wraz z osprzętem,
 15. wykonano prace elewacyjne w 70 %,
 16. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20 %,
 17. rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20 %,
 18. rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30 %,
 19. rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC 40 %,
 20. rozpoczęto wykonanie izolacji stropodachu w celu wykonania warstw spadkowych i pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi 40 %,
 21. rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w ilości 20 %.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Dyrektor PCPR w Opocznie odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi

09 października 2019 r. w sali Stulecia Niepodległości Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego odbyła się uroczystość wręczenia odznaczeń państwowych osobom zasłużonym z terenu województwa łódzkiego. Po serdecznym przywitaniu oraz uroczystym odśpiewaniu hymnu Polski,
w imieniu Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej Wicewojewoda Łódzki Pan Karol Młynarczyk rozpoczął wręczanie odznaczeń.

Wśród szczególnie zasłużonych dla województwa Łódzkiego znalazła się Pani Wiesława Kurowska – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Postanowieniem z dnia 22 maja 2019 r. została odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi za działania na rzecz osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Wicewojewoda gratulując odznaczonym złożył także podziękowania za ich pracę i poświęcenie. Kończąc swoją wypowiedź, powiedział: „Jesteście Państwo chlubq województwa łódzkiego. ”

Realizacja projektu za okres od 27 czerwca 2019 r. do 26 września 2019 r.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 26 września 2019 r. Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował roboty budowlano – instalacyjne w nw. zakresie:

 • Roboty budowlane zewnętrzne:

– w zakresie robót zagospodarowania terenu w oparciu o projekt zamienny zagospodarowania terenu działki wykonano: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie utwardzone pieszo – jezdne, chodniki, opaskę granitową, opaskę żwirową, trawniki, zamontowano ławki parkowe;

 • Roboty budowlane wewnętrzne:

– w zakresie robót budowlanych: przygotowano nawierzchnie betonową schodów wewnętrznych pod układanie płytek i cokolików na klej – piętro/poddasze; okładziny schodów wewnętrznych i cokolików schodów z płytek gresowych układanych na klej; zamontowano na istniejących poręczach schodów tabliczki z napisami w języku Braill’a; zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną, ościeżnice i skrzydła drzwiowe; wykończono schody zewnętrzne, wykonano posadzki z płyt kamiennych z piaskowca tarasu i obłożono stopnie tarasu piaskowcem, zamontowano nakrywy cokołów schodów wykonanych z piaskowca, zamontowano balustrady kamienne z piaskowca; naprawiono i zakonserwowano schody z piaskowca w wieży; przeprowadzono remont elewacji budynku, ręcznie czyszczono i zeskrobano starą farbę z powierzchni tynków na elewacji budynku, ręcznie odbito tynki, uzupełniono odbite tynki, przygotowano powierzchnie starych tynków do malowania, zagruntowano podłogi oraz pomalowano elewację;

– w zakresie robót instalacji sanitarnych wewnętrznych: zamontowano pozostałe baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe i zawory czerpalne oraz zamontowano umywalki, zlewozmywaki, wanny, pisuary w pomieszczeniach: pralni, kuchni wraz jadalnią, pomieszczeniach socjalnym i porządkowym; płukano instalacje wodociągową w budynku; w ramach instalacji c.o. zamontowano grzejniki; zamontowano nawiewniki okienne; zamontowano anemostaty, przepustnice, kratki przewałowe i wentylatory;

 • Roboty elektryczne wewnętrzne:

– w zakresie robót instalacji elektrycznych wewnętrznych: zamontowano oprawy oświetleniowe i ewakuacyjne, gniazda na kondygnacji piwnic, parteru i piętrze budynku; zainstalowano system telewizji dozorowej – CCTV; zamontowano wyposażenie systemu sygnalizacji włamania i napadu-SSWiN oraz wyposażenie instalacji – SSP;

 • Roboty elektryczne zewnętrzne:

– w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych: wykonano roboty elektryczne zamienne w zakresie zasilania elektrycznego zalicznikowego budynku (WLZ);

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR:
1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja projektu III kwartał 2019 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w III kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano malowanie sufitów i ścian pomieszczeń oraz montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej;
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego i teletechniczne;
 • kontynuowano montaż wyposażenia sanitarnego (biały montaż).

W zakresie uniwersalnego projektowania budynek placówki uwzględnia potrzeby  osób z różnymi niepełnosprawnościami. W tym celu wykonane zostały oznakowania włączników światła, które zamontowane zostały również na odpowiedniej wysokości, pasy kierunkowe na ścianach dla osób niewidzących i niedowidzących w korytarzach komunikacyjnych o szerokości 30 cm z tynku strukturalnego żywicznego, zamontowane zostały pasy oznaczające rozpoczęcie jak i zakończenie biegów klatki schodowej jak również zamontowano wideomofon przed drzwiami wejściowymi do budynku. W budynku wykonane zostaną także tablice informujące
wraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.

Wykonawca robót w dniu 6 sierpnia 2019 r. zgłosił zakończenie prac budowlanych.

Komisja odbiorowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w dniu 14 sierpnia 2019 r. odebrała bez zastrzeżeń przedmiot rzeczowy umowy ZP Nr /25/2017 z dnia 28.09.2017 r. co zostało potwierdzone w protokole końcowym odbioru robót.

W dniu 17.09.2019 r. została przeprowadzona obowiązkowa kontrola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie w celu stwierdzenia zgodności wykonanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie udzielił Powiatowi Opoczyńskiemu pozwolenia na użytkowanie budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 11 czerwca 2019 r. do 24 sierpnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie parteru oraz pierwszego piętra, pozostało około 10% robót rozbiórkowych w poziomie piwnicy,
 3. dokonano demontażu instalacji elektrycznej i sanitarnej na poziomie parteru oraz pierwszego i drugiego piętra,
 4. zakończono roboty murarskie ścian działowych na poziomie parteru, I i II piętra,
 5. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej na I i II piętrze w 40%,
 6. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na I i II piętrze w 40%,
 7. wykonano piony kanalizacji sanitarnej oraz instalację przeciwpożarową;
 8. w budynku części rozbudowy:
 9. zakończono roboty konstrukcji drewnianej więźby dachowej wraz z deskowaniem, jednokrotnym pokryciem papy oraz łatami,
 10. zakończono roboty związane z pokryciem dachu bez części wschodniej i zachodniej,
 11. zakończono w 100% obróbki blacharskie bez części wschodniej i zachodniej,
 12. zakończono w 100% wykonanie stropu od wejścia głównego,
 13. wykonano ławę fundamentową wraz ze ścianą fundamentową łącznika od strony wschodniej,
 14. zakończono roboty murowe na poziomie parteru łącznika od strony wschodniej 80 %,
 15. wykonano montaż płyt stropowych na poziomie parteru części wschodniej wraz z wymurowaniem ścian powyżej stropu,
 16. wykonano tynki wewnętrzne części rozbudowy w 35%
 17. wykonano 60% docieplenia elewacji części rozbudowy, bez tynku wykończeniowego,
 18. wykonano orurowanie instalacji wodociągowej w 90%, kanalizacyjnej w 90% oraz przeciwpożarowej 90%,
 19. zakończono roboty murowe poziomu parteru łącznika od strony zachodniej,
 20. wykonano szalunki i zbrojenie stropu na części zachodniej (rehabilitacja),
 21. wykonano ściany ogniomuru na części zachodniej w 90 %
 22. instalacje elektryczne wykonano w 70%,
 23. wykonano instalację teletechniczną niskoprądową w 70%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł. Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informujemy, iż PFRON wznowił finansowanie  zakupu wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym w ramach programu ,,Aktywny samorząd”.

Pomoc jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16
roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o
napędzie ręcznym, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub
zatrudnionych lub uczących się. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie
uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do
podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku
emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10
proc. ceny brutto wózka.

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opocznie w zakładce Aktywny Samorząd lub na miejscu w siedzibie Centrum. Wnioski można składać
do 30 września 2019r. Więcej informacji na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniach 8, 9 i 16 sierpnia 2019 psycholog Anna Reszka nie będzie przyjmowała.

——————————————————————————————————————–

Informujemy, że w dniu 2 i 9 sierpnia 2019 prawnik Anna Hajda nie będzie przyjmowała.

Specjalistyczne Centrum Pomocy w Łodzi

W Łodzi ruszyło, pierwsze w Polsce Specjalistyczne Centrum Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

                Od dnia 15 lutego Fundacja Subvenio rozpoczęła  w Łodzi realizację projektu:                                „ Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Do korzystania z usług Centrum zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu całej Polski. Centrum jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

                Osoby zgłaszające się do Centrum i zakwalifikowane do udziału w programie mogą otrzymać szeroko pojętą pomoc psychologiczną (w postaci konsultacji i spotkań interwencyjnych z psychologiem oraz sesji terapii krótko jak i długoterminowej), konsultacje psychiatryczną, pomoc w zakresie rehabilitacji w postaci usług rehabilitanta w domu pacjenta oraz dofinansowanie  przy kupnie leków poza refundacją NFZ, w tym także wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub łagodzących skutki przestępstwa.

                Oferujemy także możliwość skorzystania z dopłat przy korzystaniu z konsultacji lekarskich u najlepszych w Łodzi specjalistów, przyjmujących także w placówkach komercyjnych, jeśli konieczność konsultacji wynika z zaistniałego przestępstwa.

                Istnieje także możliwość wyjazdu do sanatorium ze znaczną dopłatą lub nawet całkowitą refundacją pobytu, poza kolejką w NFZ, jeśli pobyt ma łagodzić skutki przestępstwa.

                W ramach programu, możemy pomóc w zakupie wyposażenia mieszkania lub sprzętu AGD, jeśli ma to bezpośredni związek z zaistniałym przestępstwem i łagodzi lub niweluje jego skutki.

                Centrum mieści się w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi, recepcja w pok. G03 (budynki Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej), pracuje w godzinach:

poniedziałek, wtorek – godziny 10 – 20

środa, czwartek, piątek – godziny 8 – 18.

W tych samych godzinach czynny jest telefon centrum, nr 514 025 546

Projekt” Specjalistyczne Centrum Pomocy” realizowany jest w latach 2019- 2021.

W 2020 roku uruchomimy  obiekt  centrum, w którym będą się mieściły gabinety rehabilitacyjne, medyczne oraz  psychologiczne. Wprowadzimy także możliwość korzystania z domowych wizyt psychologów.

Wszystkie usługi świadczone w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy są bezpłatne.

PROJEKT „KIERUNEK: ZATRUDNIENIE – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z OBSZARÓW SŁABO ZALUDNIONYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 06.2019-08.2020 i jest skierowany do osób, które:

a) ukończyły 30 rok życia,
b) są bezrobotne lub bierne zawodowo,
c) zamieszkują obszary słabo zaludnione w województwie łódzkim (DEGURBA 3),

d) spełniają min. 1 z poniższych warunków:

 • pozostawanie bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy,
 • bycie osobą z niepełnosprawnością,
 • posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie,
 • ukończenie 50. roku życia,
 • płeć żeńska.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci:

 • indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z diagnozą potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania,
 • szkoleń/kursów zawodowych,
 • staży zawodowych,
 • subsydiowania zatrudnienia,
 • pośrednictwa pracy.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań zaplanowanych w projekcie:

07.2019-10.2019 – doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania.

08.2019-08.2020 – szkolenia i kursy zawodowe.

08.2019-08.2020 – staże zawodowe.

08.2019-08.2020 – pośrednictwo pracy.

08.2019-08.2020 – subsydiowanie zatrudnienia.

Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej projektu www.kierunek.inse.pl.
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k.
ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź
tel.(42) 633 17 19
fax.(42) 209 36 85

www.inse.pl

INFORMACJA

„Współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Piotrkowie Trybunalskim

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” prowadzi

w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
oraz jego lokalne punkty: w Radomsku, Bełchatowie,

Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie i Sulejowie.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie
oraz osoby im najbliższe.

BEZPŁATNA pomoc dla osób pokrzywdzonych i osób im najbliższych obejmuje:

 • pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną,
 • pomoc prawną oraz mediacje,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają
  w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania
  przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
  transportu w związku z otrzymywaną pomocą,
 • pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych, .
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
  osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

LOKALNY PUNKT W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ul. Jana Pawła II 64/66, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 792 664 266

PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:00
WTOREK 08:00 – 14:00
ŚRODA 13:00 – 20:00
CZWARTEK 16:00 – 20:00

LOKALNY PUNKT W OPOCZNIE

ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno
tel. 795 667 566

                                    wtorek            –           8.00 – 15.00

                                    środa             –           13.00 – 20.00

LOKALNY PUNKT W SULEJOWIE

ul. Targowa 20, 26-300 Sulejów
 tel. 791 664 566

wtorek – 13.00 -20.00

W DNI ŚWIĄTECZNE Ośrodek oraz lokalne punkty są NIECZYNNE

INFOLlNIA – CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONICZNY
OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU

TEL. 791 667 366

Szanowni Państwo


Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie zgodnie z urnową nr DFS-II-7211-2562118 z dnia
21.12.2018 r. zawartą z Ministrem Sprawiedliwości – Dysponentem Funduszu, realizuje
zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju
instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
poprzez utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu materiały promocyjne z prośbą o ich
rozdysponowanie celem poinformowania osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
o możliwości skorzystania z bezpłatnej infolinii.

Informujemy również, iż przesłaliśmy do Państwa pocztą elektroniczną wiadomość
o prowadzonych przez nas działaniach wraz z materiałami promocyjnymi
z prośbą o ich zamieszczenie na Państwa stronach internetowych.

OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM jest współfinansowana
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
w ramach usług której oferujemy wsparcie przez 24 godziny/7 dni w tygodniu dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie
mogłyby otrzymywać środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Realizacja projektu: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja projektu II kwartał 2019 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w II kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części przebudowy jak i części nowo projektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano malowanie sufitów i ścian pomieszczeń, posadzki pomieszczeń (układanie wykładzin i paneli podłogowych);
 • rozpoczęto montaż wyposażenia elektrycznego zasilania i oświetlenia;
 • rozpoczęto montaż wyposażenia teletechnicznego, w tym: szafy Rack do sieci LAN oraz zewnętrznych kamer monitoringu zewnętrznego.

W zakresie zagospodarowania terenu wykonano plac zabaw oraz ukształtowanie terenów zielonych.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Realizacja inwestycji w ramach Projektu ” Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci”.

Realizacja projektu za okres od 25 marca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, w okresie od 25 marca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował roboty budowlano – instalacyjne w nw. zakresie:

 • Roboty budowlane:

– oczyszczenie i gruntowanie schodów wewnętrznych,

– gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach parteru budynku,

– malowanie emulsyjne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w budynku,

– montaż parapetów podokiennych,

– montaż zewnętrznych drzwi w budynku,

– wykończenie schodów zewnętrznych w zakresie demontażu starych balustrad, skucia nierówności z betonu, wykonania warstwy wyrównawczej pod stopnie,

– okładziny wewnętrzne: przygotowanie podłoża, licowanie ścian płytkami ceramicznymi parteru i piwnic budynku,

– posadzki z płytek ceramicznych (gresowych); przygotowanie podłoża, układanych na klej cokolików i posadzek w piwnicach i na parterze budynku,

– warstw wyrównujących pod panele podłogowe oraz wykonanie posadzek z paneli podłogowych układanych na klej,

– izolacje przeciwwilgociowe; wykonanie izolacji z folii w płynie – gruntowanie podłoża, wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie w piwnicach i na parterze budynku,

– wykonania sufitu w części korpusu środkowego; okładziny z płyt OSB na gotowym
ruszcie – od góry stropu, okładziny pojedyncze z płyt systemowych GKF REI 60 na stropach na gotowym ruszcie – od dołu stropu, izolacje cieplne z wełny mineralnej,

 • Roboty sanitarne wewnętrzne:

– montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych w sanitariatach budynku,

– montaż umywalek pojedynczych porcelanowych oraz syfonów w sanitariatach budynku,

– montaż ustępów z płuczką ustępową typu „kompakt” w sanitariatach budynku,

– montaż kabin i brodzików natryskowych w sanitariatach budynku,

 • Roboty elektryczne:

– montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych na poddaszu,

– montaż łączników jedno i dwubiegunowych na poddaszu,

– montaż opraw oświetleniowych na poddaszu.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2019

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego wpisał się na stałe w kalendarz uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. W sobotę 22 czerwca 2019 r odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w świetlicy wiejskiej w Karwicach.

W uroczystości wzięły udział rodziny oraz zaproszeni goście – Sędzia Sądu Rodzinnego w Opocznie Pani Iwona Dembińska-Pęczek, Kierownik MGOPS w Drzewicy Pani Iwona Rosłaniec-reprezentująca Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica Janusza Reszelewskiego, Kierownik GOPS w Sławnie Pani Iwona Włodarczyk reprezentująca Wójta Gminy Sławno, Posła na Sejm Roberta Telusa reprezentował Pan Michał Białek – członek zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Burmistrza Opoczna Dariusza Kosno reprezentował Pan Janusz Klimek – Sekretarz miasta Opoczno.

Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wiesława Kurowska. Tego dnia wszystkie Rodziny Zastępcze otrzymały z jej rąk podziękowania za wkład włożony w wychowanie i opiekę nad dziećmi.

Dla dzieci i rodzin przygotowano liczne atrakcje, które podczas pikniku umilały im czas, m.in. wspólne grillowanie, gry i zabawy dla dzieci, mecz o puchar Dyrektora PCPR, konkurs na najładniejszą minę po zjedzeniu cytryny – „order uśmiechu”, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie i zamek dla dzieci oraz wata cukrowa.
Piknik to doskonała okazja do wspólnego spotkania rodzin zastępczych oraz możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami, troskami i radościami wynikającymi z pieczy zastępczej.
Obecność i otwartość rodzin, radość i uśmiech na twarzach dzieci były najcenniejszym podziękowaniem i ogromną satysfakcją dla organizatorów pikniku, jak również dowodem na to, że warto jest podejmować tego typu działania.

To spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie i pomoc wielu osób i firm –

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o. ,

sklepy „Lewiatan” w Opocznie i Drzewicy,

Hurtownia „Lemar”,

PSB Mrówka,

PSB Standard,

Piekarnie: „Pekar” z Białaczowa,

„Biały młyn” z Bukowca Op.,

Józef Bomba z Drzewicy,

Hurtownia Spożywcza Zbigniew Kowalczyk & Paweł Karbownik,

Restauracja „Wyspa smaku”.

Z wielkimi wyrazami szacunku i uznania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za pomoc i wsparcie.

Marsz dla Życia i Rodziny w ramach obchodów Dni Rodziny

W dniu 09 czerwca 2019 roku w ramach obchodów Dni Rodziny ulicami naszego powiatu w Wielkiej Woli – w gminie Paradyż przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny, który poprzedziła Msza Święta, w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela, której przewodniczył ks. Piotr Turzyński, Biskup Pomocniczy  Diecezji Radomskiej. Po zakończonych uroczystościach kościelnych uczestnicy marszu przeszli na stadion klubu sportowego Ceramiki Paradyż, gdzie odbył się Piknik Rodzinny.  W obchody te włączyło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, biorąc udział w Marszu oraz udzielając informacji zainteresowanym uczestnikom pikniku na temat rodzicielstwa zastępczego, realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowania ze środków PFRON: do turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier technicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizowanego programu celowego PFRON – Aktywny Samorząd, oraz innej świadczonej przez PCPR pomocy rodzinom zamieszkującym na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Obchody Dni Rodziny były okazją do przypomnienia jak cenna jest rodzina i jaką wielką stanowi wartość.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Drodzy Rodzice zastępczy, adopcyjni, opiekunowie, przyjaciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie!!!

         Zbliża się Wasze i nasze Święto – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

         W tym roku Dyrektor oraz pracownicy PCPR zapraszają do wspólnego świętowania obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego do Świetlicy Wiejskiej w Karwicach.

         22.06.2019r. planujemy wspólne świętowanie, oraz zabawy na świeżym powietrzu dla dużych i małych!

         Poprzez wspólne spędzenie czasu pragniemy wyrazić uznanie za podjęcie się tak ważnej roli – rodziców i opiekunów. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze to również bardzo ważne miejsce w systemie pieczy zastępczej w naszym powiecie.

Istnieje możliwość przejazdu autokarem.

W programie obchodów, m.in.:

 • animacje z Panią Małgorzatą Nasulewicz
 • gry i zabawy integracyjne
 • rozgrywki sportowe
 • atrakcje dla dzieci
 • wspólne grillowanie

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 14 maja 2019r. od godz. 12.30-16.30 oraz w dniu 21 maja 2019 r. od godz. 13.00-17.00 (2 grupa).

Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od dnia 2 maja 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł I w siedzibie PCPR w Opocznie w pokoju 23 lub elektronicznie za pośrednictwem SOW (Systemu Obsługi Wsparcia) od dnia 1 czerwca 2019 roku. Więcej informacji na temat SOW (Systemu Obsługi Wsparcia) można uzyskać na stronie PFRON.

XIV Ogólnopolskie Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „Zawsze z Rodziną”

W dniach 31 marca – 3 kwiecień 2019r w Ciechocinku miały miejsce obchody 20-lecia Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie. W programie wydarzenia przewidziano wykłady:

 • Efektywny system pomocy rodzinie i dziecku – od badań do praktycznych rozwiązań
 • Przyczyny zachowań ryzykownych nastolatków. Delegacje dla profilaktyki
 • System współpracy w pomocy społecznej Województwa Kujawsko-Pomorskiego
 • Centrum Usług Społecznych – potrzeba czy zagrożenie
 • Doświadczenia w realizacji projektu dla usamodzielnianych wychowanków „Szansa jestem ZA”

oraz prezentacje:

 • PS MONITORING narzędzie przeprowadzania monitoringu strategii rozwiązywania problemów społecznych oraz ich okresowych ewaluacji
 • Ogólnopolski Projekt Edukacyjny „Aniołkowe granie”

W ramach obchodów 20-lecia PCPR i MOPR uhonorowano dyrektorów, którzy tworzyli PCPR i pracują w nich do dziś. Wśród wyróżnionych znalazła się Wiesława Kurowska – Dyrektor PCPR w Opocznie.


Zarządzenie nr 6/2019

Zarządzenie Nr 6/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 05.04.2019r.w sprawie maksymalnych stawek dofinansowania do zadań z zakresu turnusów rehabilitacyjnych, sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, zaopatrzenia w podmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2019r.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020
 

Realizacja I kwartał 2019 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w I kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części przebudowy jak i części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano szpachlowanie i malowanie pomieszczeń, montaż wewnątrzlokalowej stolarki drzwiowej;
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia;
 • zakończono montaż wyposażenia technologicznego c.o. w kotłowni oraz rozpoczęto montaż grzejników c.o.;
 • wykonano przyłącze zewnętrzne i wewnętrzne gazowe.

W zakresie zagospodarowania terenu:

 • prowadzono utwardzenie kostką betonową dróg wewnętrznych;
 • prowadzono roboty związane z wykonaniem ogrodzenia terenu działki objętej przedmiotem inwestycji.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Zdjęcie 1 – Wnętrze budynku w trakcie prac wykończeniowych.
Zdjęcie 2 – Wykonanie przyłącza gazowego.
Zdjęcie 3 – Wykonanie utwardzenia drogi wewnętrznej.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

W zakresie rzeczowym realizacji inwestycji w I kwartale 2019 r. Wykonawca robót tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował następujący zakres  robót budowlano – instalacyjnych obejmujących:

 • Roboty budowlane:

– przetarcie istniejących tynków wewnętrznych z kondygnacji parteru, piętra/poddasza,

– tynki zwykle na ścianach i słupach kat. III po skuciach płytek na kondygnacji piwnic, parteru, piętro/poddasza,

– przygotowanie podłoża pod posadzki na kondygnacji piwnic ,

– posadzki z płytek ceramicznych układanych na klej na kondygnacji piwnic,

– przygotowanie podłoża pod cokoliki z płytek ceramicznych na kondygnacji piwnic,

– cokoliki z płytek ceramicznych na kondygnacji piwnic,

– uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat III na kondygnacji parteru i piętro/poddasze,

– przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami,

– licowanie ścian płytkami ceramicznymi,

– rozpoczęcie zeskrobania i zmycia starej farby ze ścian na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza,

– gruntowanie podłoży poziomych w piwnicach,

– gruntowanie podłoży pionowych na kondygnacji parteru, poddasza,

– izolacje cieplne pionowe z lekkiej odmiany betonu komórkowego na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza,

– wykonanie izolacji z foli w płynie na kondygnacji piwnic, parteru, poddasza;

– skasowanie wykwitów na starych tynkach wewnętrznych na sufitach piwnic, parteru, poddasza;

– wykucie z muru ościeżnic drewnianych na kondygnacji parteru, piętra/poddasza;

– montaż okien i drzwi balkonowych na kondygnacji piwnic, parteru, piętra/poddasza;

– montaż zewnętrznych drzwi drewnianych na kondygnacji parteru;

– konstrukcję z rusztów drewnianych pod podsufitkę;

– izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt z wełny mineralnej;

– zakończenie krycia dachu na rąbek stojący blachą cynkowo-tytanową;

– obróbki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej;

– montaż rur spustowych z blachy cynkowo-tytanowej;

– przygotowanie podłoża i układanie posadzek z płytek ceramicznych;

– przygotowanie podłoża i układanie cokolików z płytek ceramicznych;

– przygotowanie podłoża i okładanie schodów z płytek gresowych;

– wykonanie wylewek samopoziomujących pod układanie paneli podłogowych oraz układanie paneli podłogowych;

– izolacja cieplna z lekkiej odmiany betonu komórkowego wraz z przyklejeniem warstwy siatki;

– przygotowanie podłoża i licowanie ścian płytkami ceramicznymi;

– gładzie gipsowe ścian i sufitów;

 • Roboty sanitarne wewnętrzne:

– montaż wodomierza;

– montaż szafek hydrantowych naściennych;

– montaż filtrów osadnikowych wewnętrznych;

– montaż pompy zatapialnej pływakowej;

– pompownie do ścieków z fekaliami;

– wykonanie obudowy kanalizacji sanitarnej płytami kartonowo gipsowymi na ruszcie metalowym;

– przebicia otworów dla przewodów instalacyjnych c.o. w ścianach i stropach;

– wykonanie rurociągów w instalacjach c.o.;

– izolacje rurociągów c.o.;

– montaż zaworów przelotowych i nastawnych na instalacjach c.o.;

– montaż części grzejników stalowych z zaworami termostatycznymi w c.o.;

– zamurowania bruzd z przewodami instalacyjnymi c.o.;

– montaż zbiorników z tworzywa sztucznego na olej opałowy;

– wykonanie instalacji i wyposażenia kotłowni (montaż kotła grzewczego olejowego, urządzenia do podgrzewania wody-400l, pomp obiegowych, zaworów bezpieczeństwa i przelotowych, naczynia zbiorczego, zaworów mieszających, rurociągów i izolacji instalacji c.o. w pom. kotłowni, układu sterowania elektrycznego;

 • Roboty elektryczne:

– montaż tablicy rozdzielczej T1 i T2 z wyposażeniem;

– montaż szafy Rack z wyposażeniem dla sieci komputerowej;

– montaż systemu sygnalizacji włamania i napadu, montaż centrali alarmowej, klawiatury szyfrowej, czujnika ruchu, sygnalizatora akustycznego zewnętrznego;

– montaż anteny dla instalacji telewizyjnej RTV/SAT;

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja obecnej placówki oświatowej zlokalizowanej w dworku w Mroczkowie Gościnnym celem stworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci objętych pieczą zastępczą w powiecie.

Zdjęcia terenu i wnętrza inwestycji w trakcie realizacji:

Zdjęcie 1. Strona północno-zachodnia
Zdjęcie 2. Strona północno-wschodnia
Zdjęcie 3. Pomieszczenie Sali treningowej
Zdjęcie 4. Pomieszczenie kotłowni
Zdjęcie 5. Pomieszczenie sypialni 4-osobowej
Zdjęcie 6. Parter – pomieszczenie kuchni z jadalnią
Zdjęcie 7. Pomieszczenie na poddaszu – sypialnia 1-osobowa
Zdjęcie 8. Pomieszczenie poddasza – łazienka

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”, w I kwartale 2019 r. wykonano roboty budowlane w zakresie:

 • rozbiórki pomieszczenia składu opału zlokalizowanego w poziomie piwnicy,
 • wykonania ław fundamentowych oraz ścian piwnic klatki schodowej,
 • obsypania ścian piwnic klatki schodowej, a następnie wykonania ław fundamentowych w części rehabilitacyjnej budynku wraz ze ścianami fundamentowymi z bloczków betonowych,
 • wykonania izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej ścian fundamentowych,
 • przygotowania podłoża pod posadzki części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
 • wykonania części robót murowych ścian parteru klatki schodowej i części rehabilitacyjnej budynku parterowego,
 • prac ziemnych i fundamentowych łącznika budynku parterowego z budynkiem istniejącym od strony wschodniej wraz z wykonaniem podlewki betonowej pod ławy fundamentowe,
 • robót konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
 • wykonania częściowo deskowania połaci wraz z jednokrotnym pokryciem papą izolacyjną,
 • montażu stolarki okiennej z profili PCV w części rozbudowy budynku parterowego.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od dnia 1 marca 2019 roku do dnia 30 marca 2019 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019).
Wnioski będą przyjmowane w pokoju 23 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

OGŁOSZENIE

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U.  z 2018r. poz. 998 z późn. zm.) poszukuje wolontariuszy do współpracy  z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego. Praca wolontariuszy będzie polegała przede wszystkim na wsparciu rodzin zastępczych w opiece nad dziećmi, robieniu zakupów ale również pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji czy organizowaniu im czasu wolnego (zabawa, spacery).

Wolontariusze wprowadzani są do rodziny zastępczej przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy pomagają  w zaaklimatyzowaniu się wolontariusza w środowisku rodziny zastępczej   i utrzymują z nim stały kontakt w sprawach dotyczących potrzeb rodzin.

Osoby zainteresowane pełnieniem wolontariatu proszone są o kontakt   z pracownikami Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem tel.   (44) 736-14-64 lub w siedzibie PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1a,  pokój nr 25 w godzinach urzędowania.

                        U W A G A !

Zmiana godzin przyjmowania wniosków

Z uwagi na wpływ do jednostki dużej ilości wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON tj. do zaopatrzenia w przedmioty i środki pomocnicze, likwidację barier w komunikowaniu się, technicznych i architektonicznych, do turnusu rehabilitacyjnego, w ramach programu Aktywny Samorząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie informuje, iż wnioski w ramach powyższych zadań będą przyjmowane w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 730-1400,

wtorek w godz. 900-1630,

piątek w godz. 730-1300.

Powyższe obowiązuje od dnia 21.01.2019r.

Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

W zakresie rzeczowym realizacji inwestycji w IV kwartale wykonano następujące roboty budowlano – instalacyjne obejmujące:

 • tynki zwykłe na ścianach i słupach kat. III po skuciach płytek;
 • przetarcie istniejących tynków;
 • uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych;
 • rozpoczęcie zeskrobania i zmycia starej farby ze ścian;
 • gruntowanie podłoży poziomych;
 • wyrównanie podłoży lastrykowych przez frezowanie;
 • przygotowanie podłoża pod posadzkę;
 • ręczne oczyszczenie nawierzchni betonowej;
 • przygotowanie podłoży pod okładziny schodów z płytek;
 • rozpoczęcie wykonania (wewnętrznych) tynków zwykłych na ścianach i słupach;
 • przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami;

 

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

 

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja obecnej placówki oświatowej zlokalizowanej w dworku w Mroczkowie Gościnnym celem stworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci objętych pieczą zastępczą w powiecie.

Zdjęcia terenu inwestycji w trakcie realizacji:

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja IV kwartał 2018 r.

 Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.
W zakresie rzeczowym realizacji zadania w IV kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części przebudowy jak i części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano wszystkie posadzki pomieszczeń z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych, rozpoczęto roboty malarskie pomieszczeń; zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowo malowanie powierzchni sufitów.
 • zamontowano drzwi wewnętrzne odcinające strefy p.poż.
 • wykonano przyłącze zewnętrzne: wodociągowe, kanalizacji sanitarnej i zasilania energetycznego (zalicznikowego WLZ).

W zakresie zagospodarowania terenu:

 • prowadzono utwardzenie dróg wewnętrznych komunikacyjnych;
 • prowadzono roboty związane z wykonaniem ogrodzenia terenu działki objętej przedmiotem inwestycji.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

sdr

sdr

dav

System Obsługi Wsparcia

System Obsługi Wsparcia to nowoczesna platforma, za pomocą której Osoby Niepełnosprawne i jednostki działające na ich rzecz mogą składać wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON będące w gestii Jednostek Samorządu Terytorialnego (JST), po raz pierwszy bez wychodzenia z domu.

System ten umożliwia Osobom Niepełnosprawnym i podmiotom działającym na ich rzecz proces aplikowania o środki PFRON będące w gestii jednostek samorządowych bezpośrednio za pomocą systemu informatycznego.

Przez program SOW możliwe jest załatwienie sprawy drogą elektroniczną na każdym jej etapie:

 • uzyskanie informacji,
 • wypełnienie wniosku,
 • podpisanie i złożenie wniosku,
 • dokonanie ewentualnych wyjaśnień i uzupełnień,
 • zapoznanie się ze wzorem umowy,
 • rozliczenie dofinansowania.

Podstawowym i jedynym wymaganiem w celu spełnienia warunku zapewnienia ogólnokrajowego zasięgu jest dostęp do sieci internetowej. Pełne korzystanie z Systemu wymaga posiadania narzędzia autoryzacji – uwierzytelnienia przez profil zaufany na platformie ePUAP lub przy pomocy kwalifikowalnego podpisu elektronicznego.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod adresem:

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”, w IV kwartale 2018 r. wykonano roboty budowlano-instalacyjne w zakresie:

 • robót ziemnych, fundamentowych oraz konstrukcji klatki schodowej,
 • częściowego montażu konstrukcji drewnianej więźby dachowej,
 • docieplenia zewnętrznego ścian od strony elewacji płytami styropianu,
 • robót instalacji elektrycznych i teletechnicznych wewnętrznych,
 • montażu instalacji wodociągowej wewnętrznej.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

dav

dav

dav

8 grudnia 2018r w Dzienniku „Warto wiedzieć” Związku Powiatów Polskich ukazał się wywiad z Dyrektorem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie mgr Wiesłąwą Kurowską poświęcony interwencji kryzysowej w powiecie opoczyńskim.

Wywiad dostępny jest tutaj.

–     K O M U N I K A T    –

W związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia zmieniono

organizację pracy w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

Dnia 24 grudnia 2018r. tj. w Wigilię Bożego Narodzenia,

PCPR będzie nieczynne.

Dzień ten zostanie przez pracowników odpracowany w sobotę 29 grudnia

w godzinach od 7:30 do 15:30.

21 listopada 2018 w warszawie odbyła się Ogólnopolska Konferencja PCPRów i Ośrodków Interwencji Kryzysowej poświęcona zmianom zasad dofinansowania dzieci w pieczy zastępczej , organizacji interwencji kryzysowej oraz centrom usług społecznych. Konferencja została zorganizowana przez Związek Powiatów Polskich.

W konferencji uczestniczyła również Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie Wiesława Kurowska, która prezentowała interwencję kryzysową w powiecie opoczyńskim.

 

W dniu 14 listopada 2018r. w godz od 1000 do1400 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a, odbyła się prelekcja psychoedukacyjna dla pracowników MGOPS, GOPS, DPS, WTZ i PCPR. Tematyka dotyczyła miedzy innymi: stresu, wypalenia zawodowego, depresji i zaburzeń snu.  Uczestnikom szkolenia zostały przedstawione metody i techniki radzenia sobie ze stresem, sposoby jego odreagowywania. Stres przyczynia się do wypalenia zawodowego, niskiej satysfakcji z pracy. Ważnym aspektem szkolenia okazała się tematyka związana z zaburzeniami snu. Przedstawiono schemat, którego najważniejszym elementem dnia codziennego okazała się dobra organizacja czasu oraz aktywność fizyczna. Uczestnicy zostali także zaznajomieni z podstawowymi pojęciami związanymi z depresją, między innymi z kryteriami diagnostycznymi tego zaburzenia oraz różnicami pomiędzy depresją, a „dołkiem psychicznym” („chandrą”). Prowadząca szkolenie zwróciła również uwagę słuchaczy na niepokojące sygnały i zauważalne symptomy powyższych zaburzeń, które powinny być jak najszybciej skonsultowane ze specjalistą. Uczestnikom szkolenia została zapewniona przerwa kawowa oraz obiadowa. Prelekcję poprowadziła pani psycholog Aleksandra Mazur- Libiszewska.

Spotkanie rodzin zastępczych w Starostwie Powiatowym w Opocznie

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, iż w dniu 17 września 2018r. o godzinie 1200 w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Opocznie przy ul. Kwiatowej 1a, odbyło się spotkanie rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu opoczyńskiego z Panią Iwoną Dembińską – Pęczek, Przewodniczącą III Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rejonowego w Opocznie. Tematem spotkania były m.in. przepisy prawa regulujące kontakty rodziców biologicznych z dziećmi umieszczonymi w pieczy zastępczej, alimentacja rodziców biologicznych na rzecz dzieci, obowiązki rodziców zastępczych i rodziców biologicznych a także prawidłowość relacji i współpracy rodziców zastępczych z rodzicami biologicznymi dla dobra dzieci. Czytaj dalej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja III kwartał 2018 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”. Czytaj dalej

Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

W ramach prowadzonej inwestycji w III kwartale roboty budowlane nie postępowały z uwagi na długi okres oczekiwania  przez Wykonawcę na dostępność kluczowych materiałów budowlanych takich jak blachy na pokrycie dachu, drewnianej stolarki okiennej. Tym samym został przesunięty termin wykonania II etapu robót. Przesunięcie terminu zakończenie II etapu robót zdaniem Wykonawcy potwierdzonym przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego nie stanowi zagrożenia dla ostatecznego zakończenia inwestycji. Czytaj dalej

Program „AKTYWNY SAMORZĄD” – Możliwość składania wniosków na pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie w ramach roku akademickiego 2018/2019)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż do dnia 10 października 2018 roku można składać wnioski w tut. Centrum (p. nr A23)  o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie w ramach roku akademickiego 2018/2019).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

 Prace przy rozbudowie Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy postępują  a ich  efekty są coraz bardziej widoczne.  Inwestycja jest prowadzona przez Powiat Opoczyński w ramach projektu  pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” . Wykonawca  firma  ROSA-BUD Spółka Akcyjna  z Radomia na koniec lipca br. wykonał na terenie inwestycji prace w zakresie:

 1. Zagospodarowania terenu – prawie 11 % prac, w tym roboty rozbiórkowe i przygotowawcze prawie 80 % prac;
 2. Robót budowlanych – rozbiórkowych – 30 % prac;
 3. Robót budowlanych – części rozbudowy DPS – 26 %  prac w tym: roboty rozbiórkowe  w 100%  a roboty stanu surowego otwartego z dachem –  ponad 47%;
 4. Instalacji sanitarnych wewnętrznych – ponad 7 % prac,  w tym roboty kanalizacyjne ponad 32 % prac;
 5. Instalacji sanitarnej zewnętrznej – prawie 70 % prac, w tym sieci kanalizacji sanitarnej -ponad 96% prac  a  sieć wodociągową wykonano w 100%.

Czytaj dalej

Informacja!!!

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego

ul. Armii Krajowej 2, Opoczno

W dniu 02.08.2018 i 16.08.2018r pedagog

nie będzie przyjmował.

W tych dniach nie będzie też czynny telefon interwencyjny 786 042 268

Za utrudnienia przepraszamy.

KOMUNIKAT

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie  informuje, że w dniach: 04.07.2018 r.; 11.07.2018 r.; 18.07.2018 r. ; 25.07.2018 r. tj. środa od godziny 16.00 do godz.19.00   psycholog Pani Renata Jach  nie będzie obecna. Jednocześnie informujemy iż telefon interwencyjny  o numerze  786 042 269   nie będzie czynny w tych dniach z powodu braku zastępstwa .

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja II kwartał 2018 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.
Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Czytaj dalej

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Projekt „ Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci”.

Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji budowlanej pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” w miejscowości Mroczków Gościnny, Gmina Opoczno”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020. Wartość projektu wynosi 2 487 185,00 PLN w tym dofinansowanie z EFRR:1 868 035,81 PLN natomiast pozostałą kwotę pokryje Powiat Opoczyński. Wartość robót budowlano – instalacyjnych wraz z wyposażeniem wynosi 2 361 285,96 PLN. Projekt realizowany jest od 27.07.2016r. do 30.11.2019r. Starosta Opoczyński Józef Róg oraz Sekretarz Powiatu Grażyna Wielgus udali się do Mroczkowa Gościnnego, aby sprawdzić jak postępują prace budowlane. Czytaj dalej

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020

Postępują  prace  budowlane wykonywane w zakresie  inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej  w ramach   projektu pn.:  „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych  w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” .  Na placu budowy Wykonawca firm ROSA-BUD Spółka Akcyjna  z Radomia pod koniec kwietnia br. zrealizował następujące roboty:

  1. Rozebrano budynki hydroforni, budynek gospodarczy oraz utwardzono teren w miejscu posadowienia budynku gospodarczego
  2. Roboty ziemne pod budynek parterowy wykonano w 90%
  3. Ławy fundamentowe pod budynek parterowy wykonano w 90%
  4. Ściany fundamentowe z bloczków betonowych wykonano w 70%
  5. Podkłady z materiałów sypkich pod posadzki budynku parterowego wykonano w 50%
  6. Podkłady z chudego betonu pod warstwy posadzkowe budynku parterowego wykonano w 30%.

Czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje osób z wykształceniem wyższym mogących pracować na stanowisku pracownik socjalny i psycholog.

Osoby te muszą spełniać następujące wymogi:

 1. zgodnie z Art. 116. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017. poz.1769 t.j.)pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:

–  posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;

– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;

– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków:

 1. a) pedagogika,
 2. b) pedagogika specjalna,
 3. c) politologia,
 4. d) polityka społeczna,
 5. e) psychologia,
 6. f) socjologia,
 7. g) nauki o rodzinie.
 8. h) minimalne doświadczenie zawodowe nie powinno być krótsze niż 2 lata.
 9. Psycholog – posiada wykształcenie wyższe/zawodowe lub certyfikaty/zaświadczenia/inne oraz doświadczenie zawodowe umożliwiające przeprowadzenie danego wsparcia, przy czym minimalne doświadczenie zawodowe w danej dziedzinie/w pracy z określoną grupą docelową nie powinno być krótsze niż 2 lata.

Czytaj dalej

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 wyłoniony Wykonawca – Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. zrealizował w okresie I kwartału 2018 r. następujące roboty budowlane: Czytaj dalej

Projekt „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 dokonano w dn. 28.02.2018 r. częściowego odbioru prac budowlanych.

Wyłoniony Wykonawca – Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof, ul. B. Krzywoustego 11, 26-300 Opoczno zrealizował I etap budowy, który stanowi 30,29 % wartości całości inwestycji. Stan zaawansowania robót budowlano-instalacyjnych za okres 30.12.2017 r. – 30.03.2018 r. przedstawia się następująco: Czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje osób z wykształceniem wyższym mogących pracować na stanowisku pracownik socjalny i psycholog.

Osoby te muszą spełniać następujące wymogi:

1. zgodnie z Art. 116. Ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U.2017. poz.1769 t.j.) pracownikiem socjalnym może być osoba, która spełnia co najmniej jeden z niżej wymienionych warunków:
– posiada dyplom ukończenia kolegium pracowników służb społecznych;
– ukończyła studia wyższe na kierunku praca socjalna;
– do dnia 31 grudnia 2013 r. ukończyła studia wyższe o specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego na jednym z kierunków: Czytaj dalej

Składanie wniosków o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od dnia 1 marca 2018 roku do dnia 30 marca 2018 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach realizacji pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd ” Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2017/2018).
Wnioski bedą przyjmowane w pokoju 23 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

Rozwój usług efektywnego uczenia się dla dzieci od 11-18 w ramach projektu „Rodzina na plus”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje projekt „Rodzina na plus” współfinansowany ze środków EFS w ramach RPO województwa łódzkiego. W dniu 16 lutego zaczęliśmy realizację zadania nr 14 Rozwój usług efektywnego uczenia się dla dzieci od 11-18 roku życia. Warsztaty 7 kroków efektywnego uczenia się dzieci prowadzi dwóch Specjalistów z uprawnieniami  jednocześnie. Dzieci zostały podzielone na dwie grupy pod względem wieku, dla każdej z grup zaplanowaliśmy po 5 spotkań dla każdej z grup. Czytaj dalej

Powiat Opoczyński laureatem IX edycji konkursu  Samorząd Równych Szans

_________________________________________________________

Powiat Opoczyński został  laureatem IX edycji konkursu Samorząd Równych Szans 2017r za projekt: Centrum Usług Społecznych – Bliżej rodziny.

Projekt znalazł się w gronie najlepszych praktyk, nagrodzonych nagrodą główną: statuetką Samorządu Równych Szans 2017.

Projekt Samorząd Równych Szans ma na celu poprawę warunków życia osób z niepełnosprawnościami – pobudzenie ich aktywności społecznej, wspieranie niezależności, zaradności osobistej i zapewnienie usług na jak najwyższym poziomie. Projekt dąży do tego poprzez m.in. zebranie, ocenę i promocję dobrych praktyk, realizowanych na rzecz osób z niepełnosprawnościami przez jednostki samorządu terytorialnego z całego kraju. Wszystkie projekty znajdują się w ogólnopolskiej Bazie Dobrych Praktyk (www.bazadobrychpraktyk.firr.org.pl). Czytaj dalej

KOMUNIKAT !

Informujemy, że w dniach:

10, 17 i 24 luty 2018 r. od godziny 16.00 do godz.22.00

telefon interwencyjny   786 042 269

będzie nieczynny z powodu nieobecności interwenta

Od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 należy kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie pod numerami telefonów:

44 736 14 64

44 736 14 65

44 754 25 69

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020,

W dniu 10 stycznia 2018 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie została podpisana umowa z wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn.: „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020.  Umowę w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o wartości 9.547.019,13 zł podpisali: starosta opoczyński Józef Róg, wicestarosta Marcin Baranowski oraz Skarbnik Powiatu Anna Słoniewska Czytaj dalej

Inwestycja Powiatu Opoczyńskiego w Żarnowie

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”. Czytaj dalej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie w trosce o ciągłe podnoszenie kwalifikacji pracowników stara się kierować ich na wybrane kierunki studiów, kursy i szkolenia. W roku 2017 specjalista pracy socjalnej ukończył studia podyplomowe i uzyskał dyplom specjalisty II stopnia w zawodzie pracownik socjalny ze specjalizacją “Praca socjalna z osobami niepełnosprawnymi i ich rodzinami”.

GRATULUJEMY!!!

Podpisanie umowy na realizację głównego przedmiotu inwestycji tj. przebudowy istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór”

W dniu 12 grudnia 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację głównego przedmiotu inwestycji tj. przebudowy istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci w ramach projektu pod tożsamym tytułem. Ze strony Powiatu Opoczyńskiego w imieniu Zarządu Powiatu Opoczyńskiego umowę podpisał Józef Róg Starosta Opoczyński i Marcin Baranowski Wicestarosta wykonawcę Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o, z Radomia reprezentował Prezes Zarządu Pan Jerzy Zawisza Czytaj dalej

Rozstrzygnięcie konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 134/449/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Uchwała nr 134/450/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Uchwała nr 134/450/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 6 grudnia 2017r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji
społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu
opoczyńskiego” zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji
projektu „CUS centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”,
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego –
Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

Otwarcie nowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu rodzinnego im. Juliana Andrzeja Koneckiego w Byszewach k. Łodzi

W dniu 1 grudnia 2017r dokonano otwarcia Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej typu rodzinnego im. Juliana Andrzeja Koneckiego w Byszewach koło Łodzi – współzałożyciela i fundatora Fundacji „Dar dla Potrzebujących”.

Głównym celem fundacji było stworzenie miejsca, w którym  rodzina będzie czuła ciepło domowego ogniska, a dzieci, które będą tam mieszkać znajdą ciepłe, przytulne schronienie, w którym zostaną otoczone opieką i miłością. Wraz z opiekunami będą mogły rozwijać swoje pasje i zainteresowania.

Dyrektorem Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Byszewach został Paweł Remiszewski. To on wraz ze swoją małżonką będą prowadzili placówkę.

Uroczystego przecięcia wstęgi dokonali: Jego Ekscelencja Ksiądz Biskup Piotr Turzyński, Poseł Robert Telus, Wicestarosta Marcin Baranowski, Janusz Ciesielski, Radosław Mielczarek oraz Anna Konecka – małżonka śp. Juliana Andrzeja Koneckiego. Uroczystego poświęcenia Placówki dokonał ksiądz Biskup Piotr Turzyński.

Uchwała 133/446/17


– Uchwała 133/446/17 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 29 listopada 2017r.w sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na "prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″

(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1287 KB)


21 listopada Dzień Pracownika Socjalnego

Wszystkim pracownikom pomocy społecznej,
w Dniu Ich Święta składamy wyrazy szacunku i uznania za
wielki trud w niesieniu profesjonalnej pomocy drugiemu człowiekowi.
Życzymy siły i wytrwałości w mierzeniu się z ludzką naturą i losem,
cierpieniem, problemami i ułomnościami; sukcesów zawodowych
i satysfakcji z nawet drobnych osiągnięć, a przede wszystkim
zdrowia, radości, czasu dla siebie, rodziny i przyjaciół oraz spełnienia
w każdej dziedzinie życia.

 

Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10.11.2017r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej, prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10.11.2017r. o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej, prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 799 KB)

– Wzór oferty(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 128 KB)

– Wzór sprawozdania(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 103 KB)

– Wzór umowy(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 113 KB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10-11-2017 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 10-11-2017 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 799 KB)


Informacja o unieważnieniu konkursu

Zarząd Powiatu Opoczyńskiego unieważnia otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020


Dokumenty do pobrania:


– Informacja o unieważnieniu konkursu(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 799 KB)


Uchwała Nr 126/427/2017r. Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia sprawie powołania komisji konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadania pn. 11 Prowadzenie na zlecenie Powiatu Opoczyńskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego „.


Dokumenty do pobrania:


– Uchwała nr 126/427/2017(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 771 KB)


UCHWAŁA NR 126/430/2017 ZARZĄDU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO Z DNIA 19 października 2017 R. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″


Dokumenty do pobrania:


– Uchwała nr 126/430/2017(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1.28 MB)


UCHWAŁA nr 26/429/2017 ZARZĄDU POWIATU OPCZYŃSKIEGO Z dnia 19 października 2017 r. w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″


Dokumenty do pobrania:


– Uchwała nr 26/429/2017(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1.28 MB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej, prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″.


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 4.47 MB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 19-10-2017 r. o naborze przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz innych uprawnionych podmiotów do pracy w komisji konkursowej opiniującej oferty złożone w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej prowadzonej w ramach realizacji projektu CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 752 KB)


„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014-2020 pn.: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

28 września 2017 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Opocznie odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację przebudowy i rozbudowy budynku mieszkalnego w miejscowości Żarnów z firmą Usługi Remontowo-Budowlane Guldziński Krzysztof, realizowanej w ramach przedmiotowego projektu. Wykonawca został wyłoniony w ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Czytaj dalej

„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”

Powiat Opoczyński ogłosił w dniu 18 września 2017 r. ogłosił przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy „Przebudowy istniejącego budynku oświatowego w miejsc. Mroczków Gość. „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Zakres realizacji inwestycji obejmuje kompleksową realizację przebudowy istniejącego budynku oświatowego ze zmianą sposobu jego użytkowania na potrzeby tworzonej placówki opiekuńczo – wychowawczej wraz z infrastrukturą techniczną niezbędną do jego  prawidłowego  funkcjonowania.


Dokumenty do pobrania:


Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 1,34 MB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej pn. „Prowadzenie na zlecenie Powiatu Opoczyńskiego całodobowej placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego na terenie Powiatu Łódzkiego Wschodniego”


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 4.495 MB)
– Oferta(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 128.090 KB)
– Umowa(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 113.899 KB)
– Sprawozdanie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 103.886 KB)


Ogłoszenie Zarządu Powiatu Opoczyńskiego o otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu rehabilitacji społecznej polegającej na „prowadzeniu wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego zleconego fundacji lub organizacji pozarządowej, prowadzonej w ramach realizacji projektu „CUS – centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”, współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego – Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020″.


Dokumenty do pobrania:


– Ogłoszenie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 922.620 KB)
– Oferta(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 128.090 KB)
– Umowa(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 113.899 KB)
– Sprawozdanie(typ pliku: *.pdf , rozmiar pliku: 103.886 KB)


„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”

Powiat Opoczyński na terenie gminy Drzewica realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25”.

Wartość projektu: 11 450 776,64 PLN   w tym dofinansowanie z EFRR :  8 670 051,47 PLN.

Okres realizacji:  od 2016.07.27 do 2020.05.31.

Inwestycja będąca przedmiotem projektu polegać będzie na przebudowie i rozbudowie budynku głównego Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych wraz z infrastrukturą techniczną, zagospodarowaniem terenu oraz zakupem wyposażenia w miejscowości  Drzewica,  powiat opoczyński.  Budynek główny dla mieszkańców domu w Drzewicy objęty projektem, stanowi obiekt 3 kondygnacyjny, podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej, wzniesiony w latach 50-tych XX wieku. Przebudowany i rozbudowany dom, będzie zapewniał właściwy  zakres usług, zgodnie ze standardami określonymi dla tego  typu obiektu. Zrealizowana inwestycja zapewni  dom-  zamieszkanie 77 osobom w pokojach 1-, 2osobowych z łazienkami, wyżywienie, otrzymanie odzieży, utrzymanie czystości, zapewnienie usług opiekuńczych, ochrony zdrowia, szeroko pojętej rehabilitacji, aktywizacji sprawności, zaspokajanie potrzeb kulturalnych i religijnych itp.  Beneficjentami ostatecznymi  projektu będzie 77 mieszkańców oraz personel domu. Realizacja celu projektu poprzez utrzymanie istniejących miejsc w ramach domu dla przewlekle i somatycznie chorych, głównie dla osób starszych i doskonalenie zawodowe pracowników  spowoduje ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług socjalnych świadczonych                     w interesie ogólnym.  Głównym celem działalności domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej. Działalność będzie oparta na realizacji zindywidualizowanych programów wspierająco-aktywizujących. Formy aktywności realizowane będą w czterech pracowniach funkcjonujących na terenie domu. W Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy wdrożona zostanie Europejska Karta Praw i Obowiązków Osób Starszych Wymagających Długoterminowej Opieki i Pomocy w zakresie zgodnym  z prawem krajowym.

Gmina Drzewica jest Partnerem projektu, który będzie realizował zadanie Promocja projektu.

Cel główny projektu:

Zwiększenie poziomu usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez utrzymanie miejsc w istniejącym Domu Pomocy Społecznej w Drzewicy dla osób przewlekle somatycznie chorych

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów cząstkowych do których należą:

 • zapewnienie opieki głównie dla osób starszych i/lub niesamodzielnych z terenu powiatu opoczyńskiego,
 • zapewnienie możliwości aktywnego udziału w lokalnej społeczności,
 • podniesienie jakości funkcjonowania mieszkańców DPS w Drzewicy poprzez wzrost standardów infrastruktury domu.

 

 

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne- 1 szt.
 • Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi – 1 szt.
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni -2 EPC
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy – kobiety – 52 EPC
 • Liczba utrzymanych miejsc pracy – mężczyźni – 3 EPC
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 2 EPC.

„Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”.

Powiat Opoczyński na terenie gminy Opoczno realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa  istniejącego budynku  oświatowego  w  miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”.

Wartość projektu: 2 487 185,00 PLN   w tym dofinansowanie z  EFRR :  1 868 035,81 PLN.

Okres realizacji:  od 2017-02-20 do 2019-11-30.

W ramach przedmiotowej inwestycji planuje się przebudowę istniejącego budynku oświatowego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla niepełnoletnich osób z terenu powiatu opoczyńskiego potrzebujących opieki i wychowania w instytucjonalnej formie pieczy zastępczej. W nowoutworzonej placówce zostanie umieszczonych 14 dzieci, które będą bezpośrednimi użytkownikami rezultatów projektu. W chwili obecnej nie istnieje w powiecie placówka tego typu, w instytucjonalnej pieczy zastępczej umieszczone są dzieci w  placówkach opiekuńczo – wychowawczych, które zlokalizowano na terenie innych powiatów. Dzieci z uwagi na dalekie odległości  nie  mają możliwość kontaktowania się z rodziną lub sporadycznie są urlopowane  przez członków rodziny tylko na ferie, wakacje. Jeden z wychowanków pozbawiony jest możliwości kontaktowania się                            z rodzeństwem. Planowana inwestycja zostanie zlokalizowana w budynku zabytkowego dworu w Mroczkowie Gościnnym, po jego przebudowie i modernizacji. Projekt będzie realizowany w podziale na 4 zadania, w okresie od I KW. 2017 do IV kw. 2019 roku. Celem zapewnienia należytej opieki wychowankom placówki zatrudnionych zostanie 12 osób (9 pełnych etatów), które będą stanowić kadrę ośrodka. Opisywana nieruchomość zostanie także dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych – wybudowany zostanie podjazd dla wózków oraz zainstalowany zostanie schodołaz do poruszania się wewnątrz. Realizacja niniejszej inwestycji wspomoże wychowanków w zakresie włączenia społecznego, integracji z rodzinami, dostępu do edukacji oraz należytego startu w dorosłe życie. Ponadto w późniejszej perspektywie wychowankowie będą mieli większe szanse na przejście z opieki świadczonej w środowisku lokalnym do powrotu do domu rodzinnego lub rodzin zastępczych lub  uzyskując pomoc w ramach lokalnej społeczności.

Cel główny projektu:

Zwiększenie dostępności i jakości usług  społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego  w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Cel główny zostanie osiągnięty poprzez realizację celów pośrednich do których należą:

 • poprawa dostępności i wzrost jakości pomocy społecznej w powiecie opoczyńskim,
 • systemowa pomoc osobom i rodzinom,
 • zapobieganie i przeciwdziałanie zjawiskom patologii społecznej,
 • wyrównywanie szans edukacyjnych,
 • budowa sprawnego i kompleksowego systemu opieki nad dzieckiem,
 • zapewnienie w środowisku lokalnym dzieciom i młodzieży potrzebującym opieki warunków jak najbardziej zbliżonych do domowych umożliwiających utrzymanie więzi rodzinnych i koleżeńskich,
 • poprawa jakości infrastruktury opieki społecznej na terenie powiatu opoczyńskiego.

 

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych / rozbudowanych / zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.
 • Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi – 1 szt.
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej –             14 osób,
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety / mężczyźni – 9 EPC,
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety / mężczyźni – 1 EPC,
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.

Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa)  – 9 EPC.

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Wartość projektu: 1 580 820,92 PLN   w tym dofinansowanie z EFRR:  1 181 164,48 PLN.

Okres realizacji:  od 2017-02-15 do 2019-11-30.

Zakres projektu obejmuje przebudowę, rozbudowę i nadbudowę istniejącego już budynku mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. Ekspertyza budowlana jednoznacznie wskazuje, że budynek nie nadaje do użytkowania. Modernizacja budynku zapewni możliwość zamieszkania oraz przyczyni się do poprawienia jakości życia wychowanków planowej placówki opiekuńczo-wychowawczej. Grupą docelową będą dzieci i młodzież do 18 roku życia, skierowane postanowieniem sądu do umieszczenia w pieczy zastępczej. Dzięki realizacji projektu dzieci wymagające pomocy poprzez opuszczenie domu rodzinnego będą mogły przebywać w bezpiecznym miejscu w środowisku lokalnym, co pozwoli im zachować kontakt z rodziną, koleżankami/kolegami, nauczycielami i szkołą. Powstanie placówki ograniczy do minimum konieczność zamian w życiu dzieci, które i tak znalazły się w trudnej dla nich sytuacji życiowej.  Głównym efektem planowanej instytucji jest wzrost liczby placówek opiekuńczo-wychowawczych na terenie powiatu opoczyńskiego z jednej do dwóch. Zważywszy na zapotrzebowanie realizacja inwestycji na terenie miejscowości Żarnów jest niezbędna. Realizacja projektu przyczyni się również do powstania nowych miejsc pracy. Planowo stworzonych zostanie 8 pełnych etatów. Kadra nowoutworzonej placówki w ramach projektu zostanie  objęta szkoleniami celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych. W związku z powyższym projekt przyczyni się zarówno do poprawy infrastruktury pieczy zastępczej jak również do wzrostu kwalifikacji kadry zajmującej się podopiecznymi placówki a przede wszystkim zostanie stworzony bezpieczny dom dla dzieci potrzebujących pomocy.

Gmina Żarnów jest Partnerem projektu, który będzie realizował zadanie Promocja projektu.

Główny cel projektu: Rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci.

W ramach celu głównego wyznaczono cele szczegółowe:                                          

  – zmniejszenie dysproporcji wewnątrzregionalnej w zakresie dostępności i jakości infrastruktury społecznej,

– zapewnienie dostępu do niedrogich, wysokiej jakości usług społecznych,

– ograniczenie ubóstwa i wykluczenia społecznego,

–  wpływ na rozwój opieki nad dziećmi,

–  rozwój usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej, ale również usług opieki środowiskowej dla osób zależnych lub niesamodzielnych.

Planowane rezultaty do osiągnięcia w wyniku realizacji projektu:

 • Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.
 • Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi –  1 szt.
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni – 8 EPC,
 • Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 14 osób,
 • Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety/mężczyźni – 1 EPC,
 • Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.
 • Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) – 8 EPC.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 8 czerwca 2017r. w Miejskim Domu Kultury w Opocznie odbyły się obchody Dnia Rodzicielstwa Zastępczego zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Zaproszone zostały wszystkie rodziny zastępcze z terenu Powiatu Opoczyńskiego z dziećmi, a także Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym i jej wychowankowie. W trakcie trwania uroczystości, goście mieli okazję dowiedzieć się podstawowych informacji na temat funkcjonowania pieczy zastępczej na terenie Powiatu Opoczyńskiego, między innymi na temat rodzajów i ilości rodzin zastępczych, a także zadań PCPR w Opocznie jako organizatora rodzinnej pieczy zastępczej. Przedstawiciele rodzin zastępczych oraz Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej typu Rodzinnego w Mroczkowie Gościnnym zostali zaproszeni na scenę by opowiedzieć o swoich spostrzeżeniach, wnioskach i sukcesach związanych z pełnieniem przez nich funkcji opiekunów zastępczych. Wychowankowie rodzin zastępczych i placówki podziękowali w krótkich słowach i wierszykach swoim opiekunom za wszelkie trudy i starania włożone w opiekę nad nimi, a także miłość i wsparcie okazywane każdego dnia. Całość uroczystości uświetniły występy artystyczne zespołu wokalnego oraz grupy teatralnej działających przy Szkole Podstawowej w Drzewicy.

PFRON ogłasza nabór wniosków w ramach programu “Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.”

Uprzejmie informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków w ramach programu “Stabilne zatrudnienie – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej.”

Celem programu „STABILNE ZATRUDNIENIE” – jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej.

Program przyczyni się do zainicjowania lub wsparcia działań prowadzonych na rzecz osób niepełnosprawnych przez instytucje wykonujące zadania z zakresu administracji publicznej oraz pozwoli na zatrudnienie osób niepełnosprawnych, dając tym osobom gwarancję stabilnego zatrudnienia. Czytaj dalej

AKTYWNY SAMORZĄD – przyjmowanie wniosków w ramach dofinansowania

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie – Realizator programu „Aktywny Samorząd” uprzejmie informuje, iż zgodnie z „Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 rokuprzyjmuje wnioski w ramach dofinansowania:

 • Modułu I do 30 sierpnia 2017r.  Rozpatrzenie złożonych wniosków nastąpi po w/w terminie.
 • Modułu II dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018 wypada w dniu 10 października 2017r.

Więcej informacji na stronie PFRON: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,Pilotazowy-program-Aktywny-samorzad.html

PILNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE DLA DZIECI Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO!

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie poszukuje kandydatów do:

– pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,

– pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub specjalistycznej,

– prowadzenia  rodzinnego domu dziecka.

Za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie. Dodatkowo na  każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka przyznawane jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania tego dziecka oraz szereg innych świadczeń wymienionych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ponadto każda rodzina może skorzystać w naszym Ośrodku z pomocy: psychologa, radcy prawnego, pedagoga i pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje uzyskasz:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno

tel./fax 44 736-14-64, piecza_zastepcza@pcpropoczno.pl

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej

07.03.2017 r. – Rozpoczęcie szkolenia dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej informuje, iż w dniu 07.03.2017r. o godz. 1700 w Ośrodku Rodzin Zastępczych w Łodzi rozpoczyna się szkolenie dla kandydatów na niezawodowe rodziny zastępcze, które prowadzone będzie przez Oddział Terenowy Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „SZANSA” w Łodzi, ul. Piotrkowska 17. W wyżej wymienionym szkoleniu wezmą udział kandydaci z terenu powiatu opoczyńskiego. Powyższe szkolenie prowadzone będzie na podstawie pakietu szkoleniowego PRIDE, w wymiarze 60 godzin.

Wszystkim uczestnikom szkolenia życzymy powodzenia!