Archiwa autora: Wioletta Gruszecka

Projekt „ZMIENIAMY SIĘ NA LEPSZE”

Powiat Opoczyński/Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027 „Zmieniamy się na lepsze”

Projekt jest realizowany od 01.04.2024r. do 31.03.2027r.

Działania projektowe są skierowane dla wszystkich wychowanków placówek opiekuńczo – wychowawczych z terenu powiatu opoczyńskiego.

Wsparcie w  ramach projektu obejmuje:

 • wsparcie psychologiczne (terapia traumy) dla wychowanków placówek opiekuńczo- wychowawczych typu rodzinnego funkcjonujących na terenie powiatu opoczyńskiego;
 • poradnictwo prawne dla 4 placówek funkcjonujących na terenie powiatu opoczyńskiego;
 • poradnictwo pedagogiczne i socjalne;
 • korepetycje dla wychowanków 4 pow funkcjonujących na terenie powiatu opoczyńskiego z jęz. angielskiego oraz matematyki;
 • obóz terapeutyczny dla wszystkich wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej. Obóz realizowany będzie w formie kolonii letnich. W programie m.in.: trening umiejętności społecznych.

GRUPY DOCELOWE:

Projekt skierowany jest do wychowanków instytucjonalnej pieczy zastępczej funkcjonującej na terenie powiatu opoczyńskiego ( 4 placówki opiekuńczo- wychowawcze: 44 wychowanków).

CEL PROJEKTU:

Głównym celem projektu jest wsparcie dzieci i młodzieży przebywającej w instytucjonalnej pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego poprzez zwiększenie wsparcia wielospecjalistycznego, w tym psychologicznego, psychoterapeutycznego, terapii oraz działań wyrównujących szanse edukacyjne.

REZULTATY PROJEKTU:

Projekt zakłada, że działania realizowane przyczynią się do powrotu do równowagi po ciężkim przeżyciu, uregulowania negatywnych uczuć, poprawy codziennego funkcjonowania w sferze społecznej oraz poprawy relacji rówieśniczych.

WARTOŚĆ PROJEKTU: 1 213 285,20 zł

Finansowanie UE: 1 031 292,42 zł

#FunduszeEuropejskie

Projekt „JESTEŚ WIEC JESTEM”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej uzyskało dotację celową z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego przeznaczoną na dofinansowanie zadań w zakresie wspierania rodziny, w ramach konkursu „Samorząd Przyjazny Rodzinie 2024”, zadanie pn. „JESTEŚ WIĘĆ JESTEM!”.

Celem zadania jest wsparcie rodzin zastępczych w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, podniesienie jakości świadczonego wsparcia, nawiązanie prawidłowej relacji z dzieckiem, budowanie zaufania co pozwoli skorygować trudne zachowania podopiecznych. Ponadto celem jest również podniesienie poziomu motywacji i wzmocnienie poczucia satysfakcji z pełnienia roli rodzica zastępczego oraz promocja rodzinnych form pieczy zastępczej na terenie Powiatu Opoczyńskiego.

Termin rozpoczęcia zadania: 01.07.2024r.

Działania dla rodzin zastępczych w ramach zadania:

 1. Szkolenie TBRI®-Interwencja Relacyjna Oparta na Zaufaniu. Praca z dziećmi w oparciu o więź (lipiec 2024r.). Szkolenie ma na celu zbudowanie podstaw dogłębnego zrozumienia wpływu historii dziecka na jego rozwój w długiej perspektywie czasowej, stworzenie ram praktycznej interwencji i zastosowania, pogłębianie wiedzy
  i zrozumienia w zakresie interpretacji zachowania i właściwego reagowania.
 2. Warsztaty „ Jak pracować z dzieckiem po traumie i odrzuceniu” (wrzesień 2024r.). Celem szkolenia jest poznanie przez uczestników podstawowych elementów opieki uwzględniających wiedzę o traumie, zrozumienie wpływu traumy rozwojowej na rozwój dziecka i jego życie, poznanie mechanizmów radzenia sobie z zachowaniami dziecka, które są efektem traumy, poznanie nowych strategii, technik i kompetencji
  w pracy z dziećmi dotkniętymi traumą.
 3. Szkolenie „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu rodzin zastępczych” (wrzesień 2024r.). Tematyka szkolenia obejmować będzie znajomość podstawowych zagadnień związanych ze zjawiskiem wypalenia zawodowego, profilaktykę – co pomaga
  w radzeniu sobie w sytuacjach trudnych i minimalizuje ryzyko wystąpienia zjawiska wypalenia zawodowego. Szkolenie będzie prowadzone metodami aktywnymi
  z elementami ćwiczeń oddechowych i fizycznych oraz pracy w grupach.
 4. Warsztaty integracyjne „Międzypokoleniowe kulinarne inspiracje” (grudzień 2024r.).
  W ramach warsztatów uczestnicy wspólnie przygotują potrawy świąteczne (np. pierniki, ciasta). Warsztaty poprowadzą Panie z KGW Janów Karwicki, które przybliżą uczestnikom zwyczaje i tradycje związane ze świętami Bożego Narodzenia.
 5. „JESTEŚ WIĘC JESTEM!” – spotkanie integracyjne uczestników zadania połączone
  z prelekcją dot. funkcjonowania rodzin zastępczych we współczesnym świecie oraz potrzebę pozyskiwania kandydatów do pełnienia tej roli (grudzień 2024r.). Ponadto uczestnicy spędzą świąteczny czas przy wspólnym wigilijnym stole, skosztują wcześniej przygotowanych potraw świątecznych oraz wezmą udział we wspólnym kolędowaniu.

Zadania będą realizowane na terenie Powiatu Opoczyńskiego.

Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością

Plakat informacyjny zawiera:

Plakat w kolorze szarym, w tle w prawym dolnym rogu znak orła białego na górze flaga Polski oraz herb Rzeczpospolitej Polskiej;
informacja o dofinansowaniu zadania z państwowych funduszy, nazwa programu;
wartość dofinansowania i całkowita wartość zadania;

________________________________________________________________________________________________________________

W roku 2024 Powiat Opoczyński realizuje zadanie publiczne w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ,,Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej”- edycja 2024” finansowany ze środków  Funduszu Solidarnościowego.

Kwota dofinansowania wynosi 1.160.488,21  zł.

Celem programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

Adresatami programu są pełnoletnie osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne).

Usługi pomocy asystenta w szczególności mogą polegać na:

 • Wsparciu w wykonywaniu czynności dnia codziennego dla Uczestnika Programu;
 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach z Uczestnikiem Programu w wybrane przez Uczestnika miejsce;
 • Załatwianiu spraw urzędowych;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy).

Asystent świadczy usługi:

 • 7 dni w tygodniu;
 • Rodzaj usług i ich zakres godzinowy przypadający na jednego Uczestnika Programu uzależniony jest od osobistej sytuacji osoby niepełnosprawnej, z uwzględnieniem stopnia i rodzaju niepełnosprawności Uczestnika Programu.

Ważne:

 • W czasie korzystania z usługi asystenta nie mogą być świadczone w tych samych godzinach usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze;
 • Asystent realizuje usługi na rzecz osoby niepełnosprawnej i w skutek jej decyzji lub decyzji opiekuna prawnego, a nie dla poszczególnych członków rodziny osoby niepełnosprawnej;
 • Zadaniem asystenta nie jest podejmowanie decyzji za osobę niepełnosprawną, a jedynie pomaganie bądź wspieranie jej w realizacji osobistych zamiarów.

Uczestnik, bez względu na sytuację materialną, nie ponosi odpłatności za udział w Programie.

W 2024r. wsparciem zostało objętych 39 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 19 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 20 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Świadczyć im będzie usługi 39 asystentów zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zadanie realizowane będzie do 31 grudnia 2024r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński planuje przystąpić do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2024”, który został ogłoszony i będzie realizowany w ramach resortowego programu Ministra Rodziny
 i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym. W powiecie opoczyńskim planujemy objąć wsparciem  osoby z niepełnosprawnościami, posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo traktowane na równi
z orzeczeniem wymienionym w lit. a , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r.
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych
Usługi asystencji osobistej mogą świadczyć osoby niebędące członkami rodziny uczestnika, opiekunami prawnymi uczestnika lub osobami faktycznie zamieszkującymi razem z uczestnikiem:
1) posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących zawodach
i specjalnościach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, siostra PCK, fizjoterapeuta; lub
2) posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom z niepełnosprawnościami, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom z niepełnosprawnościami w formie wolontariatu; lub
3) wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego (w przypadku osoby małoletniej   
   albo ubezwłasnowolnionej całkowicie) w Karcie zgłoszenia do Programu „Asystent
   osobisty osoby z niepełnosprawnością” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, której wzór stanowi załącznik nr 7 do Programu.

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.08.2023 r. – 31.08.2023 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.08.2023 r. – 31.08.2023 r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczejNie realizowane w tym okresiepo uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.08.2023 r. – 31.08.2023 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.07.2023 r. – 31.07.2023 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.07.2023 r. – 31.07.2023 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczejNie realizowane w tym okresiepo uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.07.2023 r. – 31.07.2023 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.06.2023 r. – 30.06.2023 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.06.2023 r. – 30.06.2023 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.06.2023 r. – 30.06.2023 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.06.2023 r. – 30.06.2023 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.05.2023 r. – 31.05.2023 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.05.2023 r. – 31.05.2023 r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.05.2023 r. – 31.05.2023 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.05.2023 r. – 31.05.2023 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.04.2023 r. – 30.04.2023 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.04.2023 r. – 30.04.2023 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.04.2023 r. – 30.04.2023 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.04.2023 r. – 30.04.2023 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Informacja

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W OPOCZNIE
JAKO ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ

SERDECZNIE ZAPRASZA

WSZYSTKIE OSOBY ZAINTERESOWANE RODZICIELSTWEM ZASTĘPCZYM NA

DNI OTWARTE:
„Przy kawie o pieczy zastępczej”

29.05.2023r od godz. 7.30 – 15.30

30.05.2023r od godz. 7.30 – 16.30

31.05.2023r od godz. 7.30 – 15.30

Pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
z przyjemnością udzielą wszelkich informacji na temat pieczy zastępczej.

Zarządzenie nr 3/2023

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

z dnia 23.03.2023r

w sprawie dofinansowania do zadań z zakresu zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, sprzęt rehabilitacyjny, bariery funkcjonalne, turnusy rehabilitacyjne oraz sport, kulturę, rekreacje i turystykę osób niepełnosprawnych, ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2023 r.


Na podstawie art. 35a ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2023r., poz. 100 z późn. zm. ); §10 ust. 1 i §13 ust. 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 926 z późn. zm.); §6 ust 3 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 listopada 2007r. w sprawie turnusów rehabilitacyjnych (Dz. U. z 2007r. Nr 230, poz. 1694 z późn. zm.) i Uchwały nr LVII/418/23 Rady Powiatu Opoczyńskiego z dnia 15 marca 2023 r.
w sprawie wykazu zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczonych na ich realizację oraz upoważnienia Starosty Opoczyńskiego nr OZ.077.150.2022 z dnia 20.12.2022 r. zarządzam, co następuje:
§ 1
W 2023 roku ustala się następujące limity dofinansowań:
1) zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze:
a) dofinansowanie dla dorosłych osób niepełnosprawnych do aparatu słuchowego w kwocie 1.000,00 zł oraz wkładki usznej w kwocie 10,00 zł.;
b) dofinansowanie dla dzieci maksymalne kwoty dofinansowań według rozporządzenia z wyłączeniem p-majtek (lub zamienników) i cewników które udziela się w wysokości do kwoty refundacji z NFZ, jednak nie więcej niż do wysokości 150% sumy limitu;
c) dofinansowanie dla dorosłych (poza dofinasowaniem stałym do aparatów słuchowych i wkładek usznych) w wysokości do kwoty refundacji z NFZ, jednak nie więcej niż do wysokości 150% sumy limitu;
2) sprzęt rehabilitacyjny – wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60 % kosztów sprzętu, nie więcej jednak niż do 3.000,00 zł.
3) likwidacja barier architektonicznych:
a) dostosowanie łazienki dla potrzeb osoby niepełnosprawnej kwota dofinansowania wynosi 6.000 zł;
b) adaptacja pomieszczenia na łazienkę kwota dofinansowania wynosi 7.500 zł;
c) w przypadku robót polegających na wykonaniu podjazdu, wyrównania podłoża itp. do 60% wartości kosztorysowej;
d) zakup i montaż windy – kwota dofinansowania wynosi 20.000 zł;
e) zakup schodołazu – kwota dofinansowania wynosi 12.000 zł;
f) w przypadku innych robót mających na celu likwidację barier maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% wartości kosztorysowej;
4) likwidacja barier technicznych:
a) zakup łóżka rehabilitacyjnego kwota dofinansowania wynosi 3.200 zł;
b) zakup podnośnika kwota dofinansowania wynosi 3.500 zł;
c) w przypadku zakupu podstawowego sprzętu gospodarstwa domowego służącego likwidacji barier kwota dofinansowanie wynosi 600 zł;
5) w przypadku zakupu sprzętów/urządzeń mających na celu likwidację barier maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% wartości kosztorysowej, nie więcej jednak niż do 3.000,00 zł;
6) likwidacja barier w komunikowaniu się:
a) zakup podstawowego sprzętu komputerowego dofinansowanie wynosi 1.500 zł (monitor, jednostka centralna komputera, mysz i klawiatura);
b) zakup innego podstawowego sprzętu komputerowego np. laptop, notebook dofinansowanie wynosi 1.400 zł;
c) zakup tabletu dofinansowanie wynosi 800 zł;
d) zakup telefonu komórkowego dofinansowanie wynosi 500 zł;
7) w przypadku zakupu innego rodzaju urządzeń maksymalne dofinansowanie wynosi do 60% wartości kosztorysowej, nie więcej jednak niż do 3.000,00 zł;
8) dofinansowaniu nie podlega podstawowy sprzęt AGD, ponieważ są to przedmioty codziennego użytku, przydatne w każdym gospodarstwie domowym, bez względu na to czy służą osobom pełnosprawnym czy niepełnosprawnym. Dofinansowaniu podlegają tylko te sprzęty, które umożliwiają osobie niepełnosprawnej wykonanie codziennych czynności i niwelowanie skutków niepełnosprawności, ułatwiające normalne funkcjonowanie, a nie sprzęty podnoszące standard życia. Dofinansowaniu podlegają sprzęty specjalistyczne przystosowane dla osób niepełnosprawnych, uwzgledniające indywidualne potrzeby i możliwości oraz związek pomiędzy tymi potrzebami, a wnioskowanym sprzętem w kontekście wpływu jego zakupu na ułatwienie osobom niepełnosprawnym wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.
9) W przypadku ubiegania się o dofinansowanie w ramach likwidacji barier do kilku sprzętów/ urządzeń przez osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności dofinansowanie może zostać przyznane do jednego z nich.
10) w szczególnych i uzasadnionych przypadkach, dofinansowaniem ze środków Funduszu mogą być objęte zakupy urządzeń wraz z montażem lub wykonanie usług z zakresu likwidacji barier nie wymienione w katalogu likwidacji barier technicznych, w komunikowaniu się, architektonicznych na wniosek lekarza specjalisty z uzasadnieniem w jakim zakresie likwidacja tych barier usprawni wnioskodawcę.
11) dofinansowanie dla osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych wynosi w 2023 roku wynosi 250,00 zł do osoby, jednakże nie więcej niż 50% wartości przedsięwzięcia.
§ 2

 1. W związku ze znacznym niedoborem środków Funduszu na dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych oraz ich opiekunów w danym roku w stosunku
  do istniejących potrzeb zostaje obniżona wysokość kwot dofinansowania o 20%.
 2. Pierwszeństwo w uzyskaniu dofinansowania mają osoby niepełnosprawne, które posiadają orzeczenie o zaliczeniu do znacznego i umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, osoby niepełnosprawne w wieku do 16 lat albo w wieku do 24 lat uczące się i niepracujące bez względu na stopień niepełnosprawności. W dalszej kolejności dofinansowanie będzie przyznawane dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności.
  § 3
  Kwoty dofinansowań do zadań z zakresu: sprzętu rehabilitacyjnego, przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych, likwidacji barier funkcjonalnych podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych w dół.
  § 4
  W przypadku szczególnie trudnej sytuacji życiowej, finansowej lub osobistej osoby niepełnosprawnej lub bardzo specjalistycznego sprzętu/przedmiotu/środka pomocniczego Dyrektor PCPR w Opocznie może na pisemną prośbę wnioskodawcy wyrazić zgodę na przyznanie dofinansowania poza kolejnością lub podwyższyć wysokość dofinansowania.
  § 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie nr 3/2023 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 23.03.2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński przystąpił do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, realizowanym w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

W ramach złożonego wniosku o wyżej wspomniane wsparcie  została podpisana umowa na łączną kwotę dofinansowania 925 086,40 zł. Całkowita wartość realizowanego zadania – 925 086,40 zł.

            Wsparciem zostaną objęte 32 dorosłe osoby niepełnosprawne, w tym 11 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z niepełnosprawnością sprzężoną oraz 21 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Świadczyć im będzie usługi 30 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę zlecenie:

– w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 marca 2023 r. dla 18 osób niepełnosprawnych;

– w okresie od 1 kwietnia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. dla 32 osób niepełnosprawnych.

Zadanie realizowane będzie do dnia 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem Programu jest:

 • Wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla osób z niepełnosprawnością.
 • Możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności i funkcjonowaniu w życiu społecznym.
 • Ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
 • Przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwa w życiu lokalnej społeczności np. poprzez udział wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy sportowych;
 • Zwiększenie wsparcia świadczonego przez asystentów, ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi (ASPE) w zakresie wsparcia niepełnosprawnych uczniów, także w innych wymiarach życia i funkcjonowania społecznego.

Adresatami programu są:

 1. Dzieci do 16 roku życiu z orzeczeniem o niepełnosprawności
 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub umiarkowanym

Usługi asystenta w szczególności mogą polegać na pomocy asystenta w:

 • Wyjściu, powrocie lub dojazdach w wybrane miejsce (np. dom, praca, placówki oświatowe i szkoleniowe, świątynie, placówki służby zdrowia i rehabilitacyjne, gabinety lekarskie i terapeutyczne, urzędy, znajomi, rodzina, instytucje finansowe, wydarzenia kulturalne, rozrywkowe, społeczne, sportowe itp.;
 • Zakupach, z zastrzeżeniem aktywnego udziału uczestnika Programu przy ich realizacji;
 • Załatwianiu spraw urzędowych;
 • Nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami;
 • Korzystaniu z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawy);
 • Wykonywaniu czynności dnia codziennego – w tym przez dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności także w zaprowadzaniu i przyprowadzaniu ich do lub z placówki oświatowej (usługa asystenta na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Usługi asystenta mogą świadczyć:

 1. osoby posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta,
 2. osoby posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu,
 3. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

Więcej informacji pod adresem: https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-wnioskow-w-ramach-programu-resortowego-ministra-rodziny-i-polityki-spolecznej-asystent-osobisty-osoby-niepelnosprawnej—edycja-2023

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.03.2023 r. – 31.03.2023 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Informacja – Program AKTYWNY SAMORZĄD

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd” w 2023 r.

Osoby zainteresowanie prosimy o zapoznanie się z programem https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2023-roku/

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) www.sow.pfron.org.pl będzie można złożyć od dnia 1 marca 2023 r.  Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

MODUŁ I – obszary wsparcia:

 • Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu);
  • Zadanie 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu).
 • Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu rąk);
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania;
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku);
  • Zadanie 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (adresowana do osób z orzeczeniem
   o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu
   i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy;
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności.
 • Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym);
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne – co najmniej na III poziomie jakości (adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności);
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania).
 • Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką, pomoc adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka).

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE I

Od dnia 1 marca 2023 r. do dnia 31 sierpnia 2023 r.

MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany jest do osób
ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej:
  a także dla osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
 1. Termin przyjmowania wniosków
 • od 1 marca do 31 marca 2023 r. – I tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2022/2023)
 • od 1 września do 10 października 2023 r. – II tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2023/2024)
  W 2023 r. kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr wynosi w przypadku:
 1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
 • do 1.100 zł dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.650 zł dla pozostałych wnioskodawców;
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.400 zł.
 1. Opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia
  na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – dofinansowanie powyżej 4.400 zł jest możliwe wyłącznie, jeśli wysokość
  przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania:
Dodatek może być zwiększony o:
1) 770 zł – w przypadkach, które określi realizator programu;
2) 550 zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 330zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada aktualną (ważną) Kartę Dużej Rodziny;
4) 330zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki (przyznanie
tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 300zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki;
6) 220 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w trybie przyspieszonym;
6) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2022 lub 2023 roku w wyniku działania żywiołu
lub innych zdarzeń losowych;
7) 330 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
8) 880 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży
wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym systemie przygotowanym przez Państwowy
Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców,
którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
9) 550 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę
w formie zdalnej, w tym w systemie hybrydowym.

TERMIN PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW W MODULE II

semestr letni – od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2023 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/ szkolnego 2022/2023)

semestr zimowy – od 1 września do 10 października 2022 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/szkolnego 2023/2024)

KOMUNIKAT!!!

OD 2 STYCZNIA 2023r. NASTĘPUJE ZMIANA W PRZYJMOWANIU INTERESANTÓW!!!

Zespół Ds. Rehabilitacji Społecznej i Aktywnej Integracji (pokój 23) od dnia 2 stycznia 2023r. będzie przyjmował wnioski i udzielał informacji w następujących godzinach:

poniedziałek 7.30 – 13.00

wtorek 11.00 – 16.30

środa 7.30 – 13.00

czwartek 7.30 – 15.30

piątek 7.30 – 12.30

Zarządzenie Dyrektora PCPR w Opocznie

Zarządzenie Nr 16/2022

Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

z dnia 12.12.2022r.

w sprawie określenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Powiatowego Centrum

Pomocy Rodzinie w Opocznie

Na podstawie § 6 ust. 2 pkt 10 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie nadanego uchwałą nr 58/177/20 Zarządu Powiatu Opoczyńskiego z dnia 22 stycznia 2020 r. oraz na podstawie § 22 ust. 4 Regulaminu Pracy wprowadzonego zarządzeniem Nr 26/2021 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 17.12.2021r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie zarządzam co następuje:

§1

Wyznaczam dla pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie dzień

23 grudnia 2022r. dniem wolnym od pracy.

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam bezpośrednim przełożonym pracowników Powiatowego

Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                                                                     

    

Projekt „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.02.2023 r. – 28.02.2023 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.02.2023r.-28.02.2023r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.02.2023r. – 28.02.2023r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.02.2023r.- 28.02.2023r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Projekt „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.01.2023 r. – 31.01.2023 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.01.2023r.-31.01.2023r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.01.2023r. – 31.01.2023r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.01.2023r.- 31.01.2023r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Projekt „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.12.2022 r. – 31.12.2022 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE
Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.12.2022r.-31.12.2022r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.12.2022r. – 31.12.2022r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.12.2022r.- 31.12.2022r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński planuje przystąpić do udziału w Programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2023”, który został ogłoszony i będzie realizowany w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego.

            Wsparciem zostaną objęte osoby niepełnosprawne ze znacznym oraz umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. Usługi będą świadczone przez asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, posiadających odpowiednie kwalifikacje lub co najmniej 6-miesięczne udokumentowane doświadczenie w pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu                   w życiu społecznym, których adresatami są:

 1. Dzieci do 16 roku życiu z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji                      i edukacji oraz
 2. Osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:
  1. o znacznym stopniu niepełnosprawności albo
  1. o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo
  1. traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i  społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Usługi asystenta mogą świadczyć osoby:

 1. posiadające dokument potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w następujących kierunkach: asystent osoby niepełnosprawnej, opiekun osoby starszej, opiekun medyczny, pedagog, psycholog, terapeuta zajęciowy, pielęgniarka, fizjoterapeuta;

lub

 1. posiadające co najmniej 6-miesięczne, udokumentowane doświadczenie
  w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym, np. doświadczenie zawodowe, udzielanie wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie wolontariatu;

lub

 1. wskazane przez uczestnika lub jego opiekuna prawnego, pod warunkiem, że osoba wskazana spełnia przynajmniej jeden z warunków, o których mowa w pkt 1 lub 2.

 Załącznik:

 1. Program „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

logotypy unijne

„CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.11.2022 r. – 30.11.2022 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.11.2022 r. – 30.11.2022 r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.11.2022 r. – 30.11.2022 r.  po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.11.2022 r. – 30.11.2022 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

logotypy unijne
„CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.10.2022 r. – 31.10.2022 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

logotypy unijne

„CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany
ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.09.2022 r. – 30.09.2022 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

INFORMACJA !

Do 31 sierpnia trwa nabór wniosków do programu Aktywny samorząd” Modułu I

W ramach tego modułu osoby z niepełnosprawnościami mogą otrzymać dofinansowanie kosztów:

 • zakupu sprzętu elektronicznego,
 • oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • uzyskania prawa jazdy,
 • zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
 • utrzymania sprawności technicznej skutera lub wózka inwalidzkiego  o napędzie elektrycznym,
 • zapewnienia opieki dla osoby zależnej np. dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu,
 • zakupu protezy kończyny i utrzymania sprawności technicznej posiadanej protezy.

Wnioski można składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) www.sow.pfron.org.pl.  Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Termin przyjmowania wniosków w Module II „Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym” dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2022/2023 – do 10 października 2022 roku.

Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej

Nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ogłasza nabór uczestników do ministerialnego Programu „Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej”. Program realizowany jest przy wsparciu finansowym ze środków pochodzących z Funduszu Solidarnościowego.

Program zapewnia wsparcie w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym:

1. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności:

a) o stopniu znacznym lub

b) o stopniu umiarkowanym albo

c)traktowane na równi do wymienionych w lit. a i b.

Osoby niepełnosprawne chcące wziąć udziału w Programie proszone są o dostarczenie wypełnionej Karty zgłoszenia do Programu, kserokopii orzeczenia o niepełnosprawności oraz podpisanej klauzuli informacyjnej.

Wymagane dokumenty należy przesłać pocztą tradycyjną lub złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Kwiatowa 1A, 26-300 Opoczno, pok. 23 do dnia 20 września 2022r.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji Programu można uzyskać pod numerem tel. 44 736 14 64.

Uwaga!

Złożenie dokumentów zgłoszeniowych nie gwarantuje zakwalifikowania do Programu. Kwalifikacja uczestników odbędzie się pod warunkiem ogłoszenia naboru wniosków w ramach Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej oraz  po zaakceptowaniu wniosku złożonego przez Powiat Opoczyński na środki finansowe z w/w Programu w ramach Funduszu Solidarnościowego.

Karta zgłoszenia

Klauzula informacyjna

logotypy unijne
Projekt „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.08.2022 r. – 31.08.2022 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.08.2022 r. – 31.08.2022 r.  W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczejNIE REALIZOWANE W OKRESIE WAKACYJNYMpo uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.08.2022 r. – 31.08.2022 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

logotypy unijne
Projekt „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.07.2022 r. – 31.07.2022 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.07.2022 r. – 31.07.2022 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczejNIE REALIZOWANE W OKRESIE WAKACYJNYMpo uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.07.2022 r. – 31.07.2022 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

logotypy unijne

Projekt „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Nazwa Partnera: Powiat opoczyński / Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Nr Projektu: RPLD.09.02.01–10–A004/19
Tytuł Projektu: ,,CUŚ – centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego’’
Za okres: 01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.
 SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM UDZIELANIA WSPARCIA W PROJEKCIE

Lp.Rodzaj wsparciaData udzielenia wsparciaGodziny udzielenia wsparciaDokładny adres realizacji wsparciaNazwa wykonawcy
1.Zad. 6 Wypożyczalnia sprzętu rehabilitacyjnego01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.W każdym czasie, według potrzeb, po uprzednim kontakcie telefonicznym26-340 Drzewica, 26-333 Paradyż, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoUsługa zlecona Caritas Diecezji Radomskiej
2Zad.7 Korepetycje dla dzieci z pieczy zastępczej01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.po uprzednim kontakcie telefonicznym, od poniedziałku do sobotyMiejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoKorepetytorzy zatrudnienia w ramach umów cywilno – prawnych.
3Zad. 8 Poradnictwo specjalistyczne01.06.2022 r. – 30.06.2022 r.Specjaliści pracy z rodziną: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30. Logopeda, pedagog, specjalista interwencji kryzysowej: od poniedziałku do soboty po uprzednim kontakcie telefonicznym.PCPR w Opocznie, ul. Kwiatowa 1A, Miejsce zamieszkania uczestników projektu- teren powiatu opoczyńskiegoDwóch specjalistów pracy z rodziną, specjaliści zatrudnieni na umowy cywilno – prawne.

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, że Powiat Opoczyński przystąpił do udziału w programie „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2022”, realizowanym w ramach resortowego programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej ze środków Funduszu Solidarnościowego

Został złożony wniosek o wyżej wspomniane wsparcie i została podpisana umowa na łączną kwotę dofinansowania 547 740,00 zł. Całkowita wartość realizowanego zadania – 547 740,00 zł.

            Wsparciem zostanie objętych 20 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 17 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz 3 osoby ze stopniem umiarkowanym. Świadczyć im będzie usługi 14 asystentów osobistych osób niepełnosprawnych, zatrudnionych na umowę zlecenie.

Zadanie realizowane będzie od dnia 1 kwietnia 2022r. do dnia 31 grudnia 2022r.

Czytaj dalej

Harmonogram – marzec 2022

logotypy unijne

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM –Marzec 2022

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE14.03 2022 30.03.2022Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie  
GR.VIII PRACOWNICY PCPR  15.03.2022 22.03.2022Superwizja grupowa9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  16.03.2022Superwizja grupowa13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  16.03.2022Superwizja grupowa9:00-12:45————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  17.03.2022Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO w BIAŁACZOWIE  18.03.2022Superwizja grupowa11:00-14:45————–Białaczów ul. Szkolna 37
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE22.03.2022Grupa wsparcia09:00:12:00Zimny bufetSpecjalny ośrodek szkolno-wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” Opoczno ul. Piotrkowska 67
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE23.03.2022Grupa wsparcia09:00:12:00Zimny bufetSpecjalny ośrodek szkolno-wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” Opoczno ul. Piotrkowska 67
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE24.03.2022Warsztaty z Cyberprzestrzeni09:00-15.00Przerwa kawowa / ObiadSpecjalny ośrodek szkolno-wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” Opoczno ul. Piotrkowska 67
GR.II WYCHOWANKOWIE RODIZN ZASTĘPCZYCH19.03.2022Warsztaty z Cyberprzestrzeni09:00-15:00Przerwa kawowa /ObiadSpecjalny ośrodek szkolno-wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” Opoczno ul. Piotrkowska 67
GRIII KADRA POW TYPU RODZINNEGO I PPOW25.03.2022Warsztaty z Cyberprzestrzeni09:00-15:00Przerwa kawowa/obiadSpecjalny ośrodek szkolno-wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” Opoczno ul. Piotrkowska 67
Gr.IV WYCHOWANKOWIE POW I PPOW26.03.2022Warsztaty z Cyberprzestrzeni9:00-15:00Przerwa kawowa/obiadSpecjalny ośrodek szkolno-wychowawczy „Centrum Edukacji i Rozwoju” Opoczno ul. Piotrkowska 67

Harmonogram – Luty 2022

logotypy unijne

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM –Luty 2022

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE21.02.2022 07.02.2022 14.02.2022Superwizja grupowa  9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie  
GR.VIII PRACOWNICY PCPR22.02.2022 08.02.2022 15.08.2022Superwizja grupowa Jeszcze dwa spotkania ze stycznia9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  23.02.2022 01.02.2022Superwizja grupowa13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  23.032.2022 01.02.2022Superwizja grupowa9:00-12:45————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  24.02.2022 02.02.2020 Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO w BIAŁACZOWIE  25.02.2022 03.02.2022Superwizja grupowa11:00-14:45————–Białaczów ul. Szkolna 37
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE10.02.20222 24.02.2022Grupa wsparcia jescz ejedne ze stycznia12:00-15.00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE11.02.2022 25.02.2022Grupa wsparcia12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3

Harmonogram – Styczeń 2022

logotypy unijne

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM –Styczeń 2022

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  27.01.2022 28.01.2022  Superwizja grupowa9:00-12:45 13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  28.01.2022 27.01.2022Superwizja grupowa9:00-12:45 13:15-17:00————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  29.01.2022 31.01.2022Superwizja grupowa09:00-12:45 13:15: 17:00    ————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO w BIAŁACZOWIE  31.01.2022 29.01.2022  Superwizja grupowa09:00-12:45 13:15:17:00————–Białaczów ul. Szkolna 37

Harmonogram – grudzień 2021

logotypy unijne
Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM Grudzień 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE06.12.2021Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie  
GR.VIII PRACOWNICY PCPR07.12.2021Superwizja grupowa9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  08.12.2021Superwizja grupowa13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  08.12.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  09.12.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BIAŁACZOWIE  10.12.2021Superwizja grupowa11:00-14:45————–Białaczów ul. Szkolna 37
Rozwój usług grupowych ze specjalistą16.12.2021r.Spotkanie z dietetykiem14:00-17:45Zimny bufetWarsztaty on-line
Rozwój usług grupowych ze specjalistą17.12.2021r.Spotkanie z dietetykiem14:00-17:45Zimny bufetWarsztaty on-line

Harmonogram – listopad 2021

logotypy unijne

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM Listopad 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
Rozwój usług grupowych ze specjalistą03.11.2021r.Spotkanie z seksuologiem14:00-17:45Zimny bufetWarsztaty on-line
Rozwój usług grupowych ze specjalistą29.11.2021r.Spotkanie z seksuologiem14:00-17:45Zimny bufetWarsztaty on-line

KOMUNIKAT !

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie przypomina, iż do dnia 10.10.2021 r. trwa nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach Programu Aktywny Samorząd Moduł II – dofinansowanie do edukacji na poziomie wyższym.

Wnioski wraz z załącznikami należy składać przez platformę systemu wsparcia (SOW).

Harmonogram – październik 2021

logotypy unijne

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020
 

HARMONOGRAM Październik 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
Gr Dzieci z rodz. Zastępczych i dwóch POW typu rodzinnego02.10.2021Warsztaty stacjonarne „Lubię siebie”10:00-13:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE04.10.2021Grupa wsparcia  09:00-12:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE05.10.2021Grupa wsparcia  12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
Gr Dzieci z rodz. Zastępczych i dwóch POW typu rodzinnego09.10.2021Warsztaty stacjonarne „Lubię siebie”10:00-13:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
Gr Dzieci z rodz. Zastępczych i dwóch POW typu rodzinnego16.10.2021Warsztaty stacjonarne „Lubię siebie”10:00-13:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR. RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE18.10.2021Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie  
GR.VIII PRACOWNICY PCPR19.10.2021Superwizja grupowa9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  20.10.2021Superwizja grupowa13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  20.10.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  21.10.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BIAŁACZOWIE  22.10.2021Superwizja grupowa11:00-14:45————–Białaczów ul. Szkolna 37
Gr Dzieci z rodz. Zastępczych i dwóch POW typu rodzinnego23.10.2021Warsztaty stacjonarne „Lubię siebie”14:00-17:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

Ankieta – Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021-2028

Szanowni Państwo,
trwają prace nad Strategią Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Opoczyńskiego na lata 2021-2028. Strategia jest dokumentem wyznaczającym kierunki rozwoju naszego Powiatu na kolejne lata w zakresie rozwiązywania problemów społecznych. Bardzo ważne są dla nas Państwa opinie o warunkach życia w Powiecie Opoczyńskim. Chcielibyśmy się dowiedzieć, w jakim stopniu potrzeby mieszkańców są zaspokajane.
W związku z tym prosimy o wypełnienie poniższej anonimowej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Powiatu Opoczyńskiego i ma na celu właściwe zdiagnozowanie problemów społecznych występujących na tym obszarze. Prosimy o szczere wypowiedzi.
Z góry dziękujemy za udział w naszym badaniu.

ANKIETA

Harmonogram – wrzesień 2021

logotypy unijne

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM Wrzesień 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
Wyjazdowe warsztaty „Więzi -rozwojowe poszukiwanie bliskości” dla rodzin zastępczych z dziećmi oraz kadry i podopiecznych POW gr.III 38 osób06.09-10.09-2021r.Warsztaty „Więzi -rozwojowe poszukiwanie bliskości”  Osjaków ul. Częstochowska 53a, Hotel Symfonia
GR.KADRA PPOW typu socjalizacyjnego i interwencyjnego07.09.2021Wypalenie zawodowe09:00-15:00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
GR. RODZINY ZAWODOWE DYR POW typu Rodzinnego14.09.2021Wypalenie zawodowe09:00-15.00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Wyjazdowe warsztaty „Więzi -rozwojowe poszukiwanie bliskości” dla rodzin zastępczych z dziećmi oraz kadry i podopiecznych POW gr.IV 53 osoby22.09-26.09-2021r.Warsztaty „Więzi -rozwojowe poszukiwanie bliskości”  Osjaków ul. Częstochowska 53a, Hotel Symfonia
Gr Dzieci z rodz. Zastępczych i dwóch POW typu rodzinnego18.09.2021Warsztaty stacjonarne „Lubię siebie”10:00-13:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

INFORMACJA

Przypominamy, że do 31 sierpnia 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł I – pomoc w likwidacji barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

W ramach tego modułu osoby niepełnosprawne mogą uzyskać m.in. dofinansowanie do
zakupu sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

pomoc w zakupie wózka, skutera o napędzie elektrycznym,

pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne,

pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka
przebywającego w żłobku lub przedszkolu, albo pod inną tego typu opieką).

Wnioski można składać osobiście w siedzibie PCPR w Opocznie lub za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia www.sow.pfron.org.pl.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem               tel. 44/736 14 64

Informacja

PCPR w Opocznie informuje, iż na stronie internetowej Regionalnego Centrum Polityki Społecznej w Łodzi znajdują się informacje o realizowanych przez RCPS w Łodzi programach.

Serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi artykułami:

 1. Karta Seniora Województwa Łódzkiego
 2. Regionalny Interwencyjny Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży
 3. Regionalny Punkt Diagnozy FASD
 4. Wojewódzka Karta Rodzin Wielodzietnych

Harmonogram – sierpień 2021

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM Sierpień 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZAWODOWE DYR POW typu Rodzinnego02.08.2021Wypalenie zawodowe09:00-15.00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.KADRA PPOW typu socjalizacyjnego i interwencyjnego03.08.2021Wypalenie zawodowe09:00-15:00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
Wyjazdowe warsztaty „Więzi -rozwojowe poszukiwanie bliskości” dla rodzin zastępczych z dziećmi oraz kadry i podopiecznych POW gr.I 32 osoby09.08-13.08-2021r.Warsztaty „Więzi -rozwojowe poszukiwanie bliskości”  Osjaków ul. Częstochowska 53a, Hotel Symfonia
GR. I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE09.08.2020Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie  
GR.VIII PRACOWNICY PCPR10.08.2021Superwizja grupowa9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  11.08.2021Superwizja grupowa13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  11.08.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  12.08.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH13.08.2021Superwizja grupowa11:00-14:45 Byszewy 43
GR.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO16.08.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE17.08.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE18.08.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

Harmonogram – lipiec 2021

logotypy unijne
Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM Lipiec2021

GRUPA TERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W Byszewach   02.07.2021Superwizja grupowa11:00-14:45————–Byszewy 43
GR. RODZINY ZAWODOWE DYR POW typu Rodzinnego 19.07.2021Wypalenie zawodowe09:00-15.00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.KADRA PPOW typu socjalizacyjnego i interwencyjnego 20.07.2010Wypalenie zawodowe09:00-15:00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE 12.07.2020Grupa wsparcia12:00-15.00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE 13.07.2020Grupa wsparcia12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GRI RODZINY ZAWODOWE i DYR. POW typu Rodzinnego 23.07.201Spotkanie ze specjalistą- Neurolog14:00-17:45Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO 26.07.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE 27.07.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE 28.07.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

Harmonogram – czerwiec 2021

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – Czerwiec 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZAWODOWE DYR POW typu Rodzinnego07.06.2021Wypalenie zawodowe09:00-15.00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.KADRA PPOW typu socjalizacyjnego i interwencyjnego08.06.2021Wypalenie zawodowe09:00-15:00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR. RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE21.06.2021Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie  
GR.VIII PRACOWNICY PCPR22.06.2021Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  23.06.2021Superwizja grupowa13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  23.06.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  24.06.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO28.06.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE29.06.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE30.06.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM –Maj 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GRII RODZINY SPOKREWNIONE07.05.201Spotkanie ze specjalistą- Seksuolog14:00-17:45Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR. RODZINY ZAWODOWE DYR POW typu Rodzinneg10.05.2021Wypalenie zawodowe09:00-15.00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.KADRA PPOW typu socjalizacyjnego i interwencyjnego11.05.2021Wypalenie zawodowe09:00-15:00Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO24.05.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE25.05.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE26.05.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

Grant dpsW dniu 7 kwietnia 2021 roku Starosta OpoczyńskiPan Marcin Baranowski i Wicestarosta OpoczyńskiPani Maria Barbara Chomicz przy kontrasygnacie Skarbnika PowiatuPani Anny Słoniewskiej podpisali umowę z z-cą Dyrektora Regionalnego Centrum Polityki SpołecznejPanią Ewą Marciniak o udzielenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Łódzkie pomaga” nr: POWR.02.08.00-00-0102/20 finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Wysokość grantu dla Domów Pomocy Społecznej prowadzonych przez Powiat Opoczyński wynosi 211 717,98 zł.
W ramach tej kwoty:
      
Dom Pomocy Społecznej w Drzewicy otrzymał kwotę 93 691,29 zł                
                              przeznaczoną na:
– zakup sprzętu i wyposażenia
– zakup środków ochrony indywidualnej
 
Dom Pomocy Społecznej w Niemojowicach otrzymał kwotę 118 026,69 zł przeznaczoną na:
– zakup sprzętu i wyposażenia
– zakup środków ochrony indywidualnej
To już druga edycja projektu pn. „Łódzkie pomaga”. Otrzymane granty stanowią ogromne wsparcie dla naszych Domów, których praca w okresie epidemii COVID-19 jest bardzo trudna, wymagająca wielu form wsparcia.

KOMUNIKAT !

Przypominamy, że do 31 marca 2021 r. trwa nabór wniosków w ramach programu Aktywny Samorząd Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem               tel. 44/736 14 64

Nabor AS

Od 1 marca 2021 r. trwa elektroniczny nabór wniosków programu ,,Aktywny samorząd” (https://sow.pfron.org.pl).
Skorzystanie z Systemu wymaga posiadanie podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.
Kontynuacja Modułu II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowany do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w:

 • w szkole policealnej,
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej:
  a także dla osób, które przewód doktorski otworzyły poza studiami doktoranckimi.
 1. Termin przyjmowania wniosków
 • od 1 marca do 31 marca 2021 r. – I tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2020/2021)
 • od 1 września do 10 października 2021 r. – II tura (dla wniosków dot. roku akademickiego 2021/2022)
  W 2021 r. kwota dofinansowania kosztów nauki na semestr wynosi w przypadku:
 1. Dodatku na pokrycie kosztów kształcenia
 • do 1.000 zł. dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium,
 • do 1.500 zł. dla pozostałych wnioskodawców;
 • dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego – do 4.000 zł.
 1. – opłaty za naukę (czesne) – wysokość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku)- dofinansowanie powyżej 4.000 zł jest możliwe wyłącznie, jeśli wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu Wnioskodawcy nie przekroczy kwoty 764 zł. (netto) na osobę.

Warunki zwiększenia dofinansowania:
Dodatek może być zwiększony o:
1) 700 zł- w przypadkach, które określi realizator programu;
2) 500 zł- w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna ponosi koszty z tytułu pobierania nauki poza miejscem zamieszkania;
3) 300zł. w przypadku, gdy wnioskodawca posiada Kartę Dużej Rodziny;
4) 300zł – w przypadku, gdy wnioskodawca pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów nauki (przyznanie tej kwoty oznacza dofinansowanie kosztów nauki/udzielenie pomocy także na drugim kierunku);
5) 300zł – w przypadku, gdy osoba niepełnosprawna pobiera naukę jednocześnie na dwóch kierunkach studiów/nauki.
6) 200 zł – w przypadku, gdy wnioskodawca studiuje w trybie przyśpieszonym;
6) 300,00 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca jest osobą poszkodowaną w 2020 lub 2021 roku w wyniku działania żywiołu lub innych zdarzeń losowych.
7) 300,00zł. w przypadku, gdy wnioskodawca korzysta z usług tłumacza języka migowego;
8) 800,00 zł. – w przypadku, gdy wnioskodawca posiada podpis elektroniczny/Profil Zaufany na platformie ePUAP i złoży wniosek o dofinansowanie w formie elektronicznej w dedykowanym w systemie przygotowanym przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, przy czym możliwość ta dotyczy tylko tych wnioskodawców, którzy skorzystają z tego zwiększenia po raz pierwszy (wsparcie jest jednorazowe);
9) 500,00 zł. w przypadku, gdy wnioskodawca w poprzednim semestrze pobierał lub aktualnie pobiera naukę w formie zdalnej (w związku z pandemią).

PROGRAM „AKTYWNY SAMORZĄD” MODUŁ I

Wnioski o dofinansowanie od 1 marca 2021r. do 31 sierpnia 2021r. można składać online, w systemie SOW (sow.pfron.org.pl).
Skorzystanie z systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

OBSZARY WSPARCIA:

Moduł I –LIKWIDACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH AKTYWIZACJE SPOŁECZNĄ I ZAWODOWĄ, W TYM:

OBSZAR A – LIKWIDACJA BARIERY TRANSORTOWEJ:

• Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
• Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy,

OBSZAR B – LIKWIDACJA BARIER W DOSTĘPIE DO UCZESTNICZENIA W SPOŁECZEŃSTWIE INFORMACYJNYM:

• Zadanie 1, 3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
• Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
• Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego zakupionego w ramach programu,

OBSZAR C – LIKWIDACJA BARIER W PORUSZANIU SIĘ:

• Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
• Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
• Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
• Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego,

OBSZAR D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką).

Szczegółowe informacje o programie można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz PCPR w Opocznie www.pcpropoczno.pl lub pod numerem tel. 44/736 14 64

HARMONOGRAM – Kwiecień 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ01.04.2021Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
GR. RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE19.04.2021Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR20.04.2021Superwizja grupowa9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  21.04.2021Superwizja grupowa13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  21.04.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  22.04.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  30.04.2021Superwizja grupowa11:00-14:45————–Byszewy 43
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO26.04.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE27.04.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE28.04.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE  29.04.2021Grupa wsparcia  09:00-12:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE30.04.2021Grupa wsparcia  12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
GRI RODZINY ZAWODOWE I NIEZAWODOWE oraz DYR.POW typu rodzinnego29.04.2021r.Spotkanie ze specjalistą- Seksuolog14:00-17:45Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – Marzec 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE08.03.2020Grupa wsparcia- realizowane ze stycznia 19.01.202112:00-15.00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE09.03.2020Grupa wsparcia realizowane ze stycznia 20.01.2021  12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO22.03.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE23.03.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE24.03.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOAWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ04.03.2021Szkolenie dla kandydtaów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOAWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ11.03.2021Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOAWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ18.03.2021Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOAWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ25.03.2021Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM –LUTY 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE08.02.2021Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR09.02.2021Superwizja grupowa9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  10.02.2021Superwizja grupowa13:15-17:00————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  10.02.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  11.02.2021Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  12.02.2021Superwizja grupowa11:00-14:45————–Byszewy 43
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO22.02.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE23.02.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE24.02.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ04.02.2021Warsztaty konsultacyjno diagnostyczne15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ11.02.2021Warsztaty konsultacyjno diagnostyczne15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ18.02.2021Warsztaty konsultacyjno diagnostyczne15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ25.02.2021Warsztaty konsultacyjno diagnostyczne15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 17 października 2020 r. do 15 stycznia 2021 r. dostarczono następujące wyposażenie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

 • sprzęt rehabilitacyjny (aparat do elektroterapii, aparat do terapii polem magnetycznym, aparat do laseroterapii, aparat do sonoterapii, lampy do naświetleń, leżanki drewniane do fizykoterapii, stoły rehabilitacyjne, kabina UGUL z osprzętem, rower stacjonarny, bieżnia, piłki gimnastyczne, wałki rehabilitacyjne, kliny rehabilitacyjne, tor do nauki chodzenia, materace rehabilitacyjne, rotory, stoliki pod aparaty, drabinki gimnastyczne) przez Ronomed Sp. z o.o. Sp. K., ul. Przyjaźni 52/1U, 53-030 Wrocław,
 • sprzęt komputerowy i multimedialny (komputery stacjonarne, monitory, specjalistyczne klawiatury, program powiększająco-udźwiękawiający, laptop, drukarka, projektor, ekran projekcyjny) przez ART-KOM Artur Rudzki, ul. Piotrkowska 60, 26-300 Opoczno,
 • urządzenia do gimnastyki rekreacyjnej – siłownia zewnętrzna (wioślarz, biegacz, narciarz, twister/stepper, drążek/prasa nożna, pajacyk z ławką) przez P.P.H.U. EXPO-DREW Pacan Kazimierz, Sołek 5, 26-300 Opoczno.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM –STYCZEŃ 2021

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE19.01.2021Grupa wsparcia09:00-12.00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE20.01.2021Grupa wsparcia12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ21.01.2021Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO25.01.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE26.01.2021Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE27.01.2021Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ28.01.2021Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

Od dnia 1 stycznia 2021r

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego
zostaje przeniesiony do budynku
Starostwa Powiatowego w Opocznie
ul. Kwiatowa 1 A

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie
Pokój przyjęć nr 35

Godziny przyjęć:

Poniedziałek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269

Dyżur : Dorota Wiktorowicz – pedagog
(przemoc w rodzinie, NK, interwencja kryzysowa, porady, grupa wsparcia)

Wtorek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Dagmara Staniszewska—Telus – terapeuta rodzinny (terapia rodzin)

Środa: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Renata Jach -psycholog (terapia indywidualna)

Czwartek: 16.00-19.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Katarzyna Telus – terapeuta uzależnień
(profilaktyka uzależnień, terapia indywidualna)

Piątek: 17.00-20.00, telefon interwencyjny: 786042269
Dyżur: Anna Reszka – psycholog (terapia indywidualna)

Dyżur: Katarzyna Banasik – doradca rodzinny (Dyżur w Gminnych Ośrodkach Pomocy Społecznej: Drzewica, Białaczów, Paradyż, Żarnów – umawianie wizyt w poszczególnych GOPS)

DYŻURNY TELEFON INTERWENCYJNY CZYNNY
W KAŻDĄ SOBOTĘ W GODZ. 14.00-22.00
786 042 269

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – GRUDZIEŃ 2020

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE07.12.2020Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR08.12.2020Superwizja grupowa9:00-13:00Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  09.12.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  09.12.2020Superwizja grupowa13:15-17:00————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  10.12.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  11.12.2020Superwizja grupowa11:00-14:45————–Byszewy 43
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO14.12.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE15.12.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE16.12.2020Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ03.12.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ10.12.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ17.12.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

KOMUNIKAT

Interesanci Zespołu ds. Aktywnej integracji i rehabilitacji społecznej (pokój 23)

informujemy, że sprawy, które wymagają pilnej rozmowy z pracownikiem będą załatwiane po wcześniejszym telefonicznym umówieniu, natomiast złożenie wniosku czy innego dokumentu, która to czynność nie wymaga kontaktu z pracownikiem odbywa się poprzez wrzucenie do boxu z napisem PCPR w Opocznie znajdującego się w wejściu do budynku Starostwa Powiatowego w Opocznie.

Telefon 44 736-14-64

Poniedziałek, środa, czwartek 7.30 – 13.00

Wtorek 10.30 -16.30

Piątek 9.00 – 13.00

KOMUNIKAT

PFRON WYDŁUŻA TERMIN NA SKŁADANIE WNIOSKÓW I REALIZACJĘ PROGRAMU ,, POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM POSZKODOWANYM W WYNIKU ŻYWIOŁU LUB SYTUACJI KRYZYSOWYCH WYWOŁANYCH CHOROBAMI ZAKAŹNYMI” W RAMACH MODUŁU III

W związku z uchwałą nr 76 z dnia 30 października 2020 r., zmieniającą dokument pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w 2020 roku realizatorów Modułu III oraz Modułu IV programu”-  „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” PCPR w Opocznie informuje o zmianach w Module III

Powyższe zmiany obejmują m.in:

• wydłużenie do dnia 16 listopada 2020 r. terminu składania wniosków przez osoby niepełnosprawne do realizatorów programu wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu III,

• wydłużenie okresu na jaki może zostać przyznane świadczenie do maksymalnie 5 miesięcy.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi/pfron-wydluza-terminy-na-skladanie-wnioskow-i-realizacje-programu-pomoc-osobom-niepelnosprawnym-poszkodowanym-w-wyniku-zywiolu-lub-sytuacji-kryzysowych-wywolanych-chorobami-zakaznymi-w-module-iii/

Wniosek – „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”–Moduł III

HARMONOGRAM –LISTOPAD 2020

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ05.11.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ12.11.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ19.11.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ26.11.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
Gr.I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO23.11.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE24.11.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR. RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE25.11.2020Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 lipca 2020 r. do 16 października 2020 r. wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót w budynku części przebudowy i rozbudowy:

 • zakończono roboty rozbiórkowe budynku pawilonu Domu Pomocy Społecznej,
 • wykonano roboty związane z zagospodarowaniem terenu inwestycji w zakresie utwardzenia kostką betonową elementów ciągów komunikacji, dróg komunikacyjnych, miejsc postojowych i placów manewrowych, ciągów komunikacji pieszej,
 • wykonano roboty związane z ukształtowaniem terenów zielonych.

Ponadto w ramach realizowanego projektu firma PPHU WERTIKAL Baran Sławomir, Pl. Kilińskiego 22, 26-300 Opoczno dostarczyła i zamontowała rolety w Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

INFORMACJA

Przypominamy, iż do dnia 10 października 2020r można składać wnioski w ramach pilotażowego Programu Aktywny Samorząd – Moduł II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – dotyczy roku akademickiego 2020/2021)

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – PAŹDZIERNIK 2020

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
GR. RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE05.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR06.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45Zimny bufetPCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  07.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM  07.10.2020Superwizja grupowa13:15-17:00————-Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE  08.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————–Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  09.10.2020Superwizja grupowa9:00-12:45————–Byszewy 43
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE12.10.2020Grupa wsparcia  12:00-15.00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE13.10.2020Grupa wsparcia  12:00-15:00Zimny bufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3  
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ23.10.2020Szkolenie dla kandydatów16:30-20.15Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a
Gr.I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO26.10.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE27.10.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE28.10.2020Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTĘPCZEJ30.10.2020Szkolenie dla kandydatów15:00-18:45Zimny bufetPCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1a

logotypy unijne

Od września Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie realizuje korepetycje z języka polskiego, języka angielskiego, języka niemieckiego, matematyki, fizyki i chemii dla dzieci przebywających w pieczy zastępczej w ramach projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Korepetycje mają na celu wyrównywanie braków edukacyjnych, poprawę wyników w nauce i lepsze przygotowanie do egzaminów. Dla każdego dziecka zaplanowano 3 godziny korepetycji w miesiącu z wybranych przedmiotów. Ze względu na panującą pandemię część zajęć odbywa się zdalnie.

Informacja

Wydłużenie do dnia 15 października 2020r. terminu składania przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” Moduł III

HARMONOGRAM – Wrzesień 2020

GRUPATERMINDZIAŁANIEGODZINACATERINGMIEJSCE
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ01.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne15.00:18:45Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ02.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne15.00:18:45Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
Gr. I RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE oraz DYREKTORZY i WYCHOWAWCY POW typu RODZINNEGO07.09.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.IIRODZINY ZASTEPCZE SPOKREWNIONE08.09.2020Rodzeństwo bez rywalizacji9:00-13:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREW/ NIEZAWODOWE09.09.2020Rodzeństwo bez rywalizacji13:00-17:30Przerwa obiadowa/kawowaSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ10.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne16.30:20:15Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ17.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne16.30:20:15Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH  23.09.2020Superwizja grupowa11.00-14.45————–Byszewy 43
Gr. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ24.09.2020r.Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne16.30:20:15Zimny BufetSzkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3

W ramach projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” dzieci przebywające w pieczy zastępczej zostały objęte wsparciem dwóch specjalistów pracy z rodziną, których zadaniem jest udzielanie wsparcia towarzyszącego i porad w codziennych sprawach, motywowanie do wprowadzania zmian, wzmacnianie w pełnieniu ról społecznych, motywowanie uczestników do rozwiązywania problemów, pomoc w załatwianiu konkretnych spraw oraz monitorowanie aktualnej sytuacji uczestników. Wsparciem zostało objętych 35 rodzin zastępczych.

Ośmioro dzieci przebywających w pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego w ramach projektu zostało objętych wsparciem logopedy. Zatrudniony specjalista raz w miesiącu przeprowadza godzinę zajęć z każdym dzieckiem. Zajęcia mają na celu korygowanie wad wymowy i usprawnianie motoryki aparatu mowy, stymulację mowy opóźnionej i rehabilitację mowy (w przypadku całkowitej lub częściowej utraty mowy lub/i rozumienia) oraz likwidowanie objawów zaburzonej komunikacji językowej, uwarunkowanych środowiskowo lub organicznie. W ramach tego zadania zakupiono programy logopedyczne przeznaczone do pracy z dziećmi. Zajęcia prowadzone są w miejscu zamieszkania każdego z uczestników.

W ramach projektu „CUŚ- centrum usług środowiskowych na rzecz mieszkańców powiatu opoczyńskiego” prowadzone jest wsparcie pedagogiczne dla dzieci z pieczy zastępczej. Pedagog swoim wsparciem obejmuje 20 osób a jego zadaniem jest pomoc
w rozwiązywaniu problemów wychowawczych, szkolnych i emocjonalnych. Pedagog pracuje indywidualnie w miejscu zamieszkania uczestników.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 kwietnia 2020 r. do 17 lipca 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót w budynku części przebudowy i rozbudowy:

 • zakończono malowanie ścian i sufitów pomieszczeń,
 • zakończono wykonanie posadzek w pomieszczeniach i ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych oraz płytek terakota,
 • zakończono montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej,
 • zakończono montaż wyposażenia sanitarnego,
 • zakończono montaż osprzętu elektrycznego i teletechnicznego.

Ponadto w ramach realizowanego projektu dostarczono następujące wyposażenie do Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy:

 • tekstylia, firany, zasłony, karnisze przez VIGO Agnieszka Wójcik, ul. Jałowcowa 6, 95-035 Ozorków,
 • meble specjalistyczne do pokoju lekarskiego i pielęgniarskiego (biurka, krzesła, kozetki, taborety na kółkach, szafy lekarskie, szafy kartotekowe) wraz ze sprzętem (waga ze wzrostomierzem, tablica do badania wzroku, stojaki medyczne, lodówki na leki) przez Biuro Inżynieryjne „DOT” Tomasz Dubiecki, Mrowino, ul. Lubomira 29A, 62-090 Rokietnica,
 • meble do pokoju rehabilitacji (biurko, krzesła, szafy na dokumentację, regały metalowe) przez DOMI STYL Maciej Banaszek, Minkowice 206, 21-007 Mełgiew,
 • do łazienek (lustra, dozowniki na mydło, uchwyty na papier toaletowy, podajniki na ręczniki papierowe, kosze, szczotki WC, wieszaki, miski, maty prysznicowe) przez GLASS STUDIO Anna Jaciubek, ul. Sikorskiego 2, 26-300 Opoczno,
 • sprzęt AGD i RTV (telewizory, pralki, , kuchenki mikrofalowe, kuchenki elektryczne, lodówki, czajniki, stoły do prasowania) przez WiMaKS Skwara Sławomir, ul. Wyszyńskiego 2a, 26-300 Opoczno,
 • meble do pokoi pensjonariuszy i pokoju gościnnego (tapczany, łóżka rehabilitacyjne, stoły, krzesła, szafy ubraniowe, szafki przyłóżkowe, fotele, taborety) przez Zakład Produkcji Mebli „SOMEB” Andrzej Soczyński, Blok Dobryszyce, ul. Meblowa 4A, 97-505 Dobryszyce,
 • meble do pomieszczeń użytkowych Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w Drzewicy przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „BMS” Sp. J. Z. Bielecki, ul. Staszica 22, 82-500 Kwidzyn,
 • sprzęt do kuchni i pomieszczeń pomocniczych (szafy chłodnicze, szafy mroźne, stoły przyścienne, zmywarka kapturowa, szatkownica do warzyw, naświetlacz do jaj, obieraczka do ziemniaków, krajalnica do chleba, krajalnica do wędlin i sera, kuchnia gazowa, patelnia gazowa, taborety gazowe, wózki kelnerskie, bemary jezdne, regały magazynowe) przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe „PAG” Grażyna Król Piekarska, ul. Jana Styki 3, 64-920 Piła.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”121″ gal_title=”16.07.2020 DPS Drzewica”]

INFORMACJA

Zespół Interwencji Kryzysowej i Poradnictwa Specjalistycznego informuje, że w dniu 24.06.2020 r. psycholog p. Renata Jach nie będzie przyjmowała. Za utrudnienia przepraszamy.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 18 stycznia 2020 r. do 31 marca 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem izolacji przewodów z folii aluminiowej,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wod.-kan.,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia,
 • kontynuowano wyposażenie tablic rozdzielczych wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 • kontynuowano roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 • kontynuowano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem wraz z zewnętrznym tynkiem cienkowarstwowym,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji c.o.,
 • rozpoczęto montaż grzejników c.o.,
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • rozpoczęto montaż osprzętu instalacji teletechnicznej niskoprądowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru,
 • kontynuowano wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach budynku,
 • rozpoczęto montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych płycinowych do pomieszczeń,
 • rozpoczęto montaż drzwi aluminiowych w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych odcinające strefy ppoż.,
 • kontynuowano wykonanie wewnętrznych gładzi gipsowych na ścianach w pomieszczeniach mieszkalnych,
 • rozpoczęto montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w niezbędną armaturę sanitarną,
 • w budynku części rozbudowy:
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wentylacji mechanicznej wraz z wykonaniem izolacji przewodów z folii aluminiowej,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji wod.-kan.
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania wewnętrznej instalacji elektrycznej zasilania i oświetlenia
 • kontynuowano wyposażenie tablic rozdzielczych wewnętrznej instalacji elektrycznej,
 • rozpoczęto montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • zakończenie prac konstrukcji więźby dachowej wraz z pokryciem dachu z blachy i podbitką oraz rynnami dachowymi i rurami spustowymi,
 • kontynuowano wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz w ciągach komunikacyjnych budynku,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 • kontynuowano roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 • rozpoczęto wykonanie posadzek w ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych,
 • kontynuowano wykonanie oprzewodowania instalacji c.o.,
 • rozpoczęto montaż grzejników c.o.,
 • kontynuowano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem wraz z zewnętrznym tynkiem cienkowarstwowym,
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego zasilania i oświetlenia,
 • rozpoczęto montaż osprzętu instalacji teletechnicznej niskoprądowej oraz instalacji sygnalizacji pożaru,
 • rozpoczęto montaż wewnętrznych skrzydeł drzwiowych płycinowych do pomieszczeń,
 • rozpoczęto montaż drzwi aluminiowych w wewnętrznych ciągach komunikacyjnych odcinające strefy ppoż.,
 • kontynuowano wykonanie wylewek cementowych pod posadzki,
 • kontynuowano wykonanie posadzek w ciągach komunikacji wewnętrznej z wykładzin rulonowych,
 • rozpoczęto montaż wyposażenia pomieszczeń sanitarnych w niezbędną armaturę sanitarną,

3)   zagospodarowanie terenu:

 • rozpoczęto roboty w zakresie utwardzenia kostką betonową  dróg wewnętrznych jak również miejsc postojowych.

Ponadto Wykonawca wykonał roboty związane z zewnętrzną instalacją elektryczną wokół realizowanego obiektu oraz zewnętrzną instalacją kanalizacji sanitarnej.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Informacja

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

W ramach programu osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych nie mogą korzystać z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie pieniężne.

Z tej formy pomocy mogą skorzystać osoby posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej                     5 kolejnych dni roboczych. W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku                        z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem               i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.  

Wnioski można składać od 10 kwietnia do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia – www.sow.pfron.pl lub pocztą tradycyjną- formularz wniosku o dofinansowanie Moduł III.

Klauzula informacyjna

Pomoc skierowana jest do osób niepełnosprawnych, które są:

 • uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
 • uczestnikami środowiskowych domów samopomocy;
 • podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej;
 • podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);
 • uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON, którzy                          w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
 • pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;
 • pełnoletnimi (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych.

Więcej informacji o programie można uzyskać pod numerem infolinii PFRON: tel. 517 373 975 (godz. 9.00–20.00) lub tel. 22 581 84 10 (godz. 9.00-15.00), infolinii SOW – tel. 800 889 777 (godz. 9.00-17.00) oraz PCPR w Opocznie tel.(44) 736 14 64.

INFORMACJA

PCPR w Opocznie informuje, iż do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu ,, Aktywny samorząd” Moduł II. Powyższy nabór odbywa się elektronicznie – przez internet w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW): https:sow.pfron.org.pl/.

W przypadku napotkania trudności w uzyskaniu zaświadczenia z uczelni (związane z rozprzestrzenianiem się koronowirusa) zawiadamiamy, że Realizator programu ma kompetencje do przywrócenia terminu, w tym m.in. na złożenie wniosku.

Więcej informacji o programie ,,Aktywny samorząd” można uzyskać na stronie internetowej: https: //www.pfron.org.pl//

KOMUNIKAT

Szanowni Państwo,

                w związku z dynamicznie rozwijającą się sytuacją epidemiologiczną związaną z zachorowaniem na COVID-19 (zapalenie płuc spowodowane nowym koronawirusem SARS-CoV-2) oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego

zwracamy się z prośbą o ograniczenie, w miarę możliwości, załatwiania spraw administracyjnych osobiście w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

Apel ten szczególnie kierujemy do osób, które w ostatnim czasie były w krajach, w których występują zachorowania na koronawirusa oraz które miały kontakt  z takimi osobami, jak również osoby z objawami przeziębienia.

Bardzo prosimy o korzystanie z dostępnych narzędzi informatycznych, służących do kontaktu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie: e-mail, Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej ePUAP, SOW

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny  – 44 736-14-64

Adresy email do poszczególnych zespołów na stronie internetowej : www.pcpropoczno.pl oraz BIP: http://www.pcpr-opoczno.4bip.pl

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opocznie: nr alarmowy 609 318 812 oraz numer 44/755 23 29.

Oddział Zakaźny w Szpitalu w Tomaszowie Maz. 44/ 725 72 09

Powiatowe Centrum Zarzadzania Kryzysowego w Opocznie:  695 310 800

Aktualne informacje oraz materiały profilaktyczne na temat zachorowania na COVID-19 dostępne są na stronach:

– Główny Inspektor Sanitarny: www.gis.gov.pl

– Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Łodzi: www.pis.lodz.pl

– Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Opocznie: www.psse.opoczno.pl

– Ministerstwo Zdrowia: www.gov.pl/web/zdrowie

– Światowa Organizacja Zdrowia (WHO): www.who.int

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż w dniu 09-10.03.2020r. z przyczyn niezależnych od PCPR zmuszeni jesteśmy odwołać warsztaty diagnostyczno konsultacyjne dla kandydatów na rodziny zastępcze, które miały odbyć się w dniu dzisiejszym w godz. 15.00-18.45. w siedzibie PCPR.

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Przystań” w Żarnowie

ul. Cicha 1a, 26-330 Żarnów

tel. 44 741 60 21; email: ppow@przystanzarnow.pl

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Powiatowa Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza „Pałacyk” w Mroczkowie Gościnnym

Mroczków Gościnny 1, 26-300 Opoczno

Tel. 44 648 37 04

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – Marzec 2020

GRUPA TERMIN DZIAŁANIE GODZINA CATERING MIEJSCE
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE I NIEZAWODOWE 09.03.2020 Trauma 9:00-15:00 Przerwa obiadowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR. II RODZINY ZASTEPCZE ZAWODOWE I NIEZAWODOWE 10.03.2020 Trauma 9:00-15:00 Przerwa obiadowa Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ 09.03.2020 Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne 15:00-18:45 Zimny bufet Siedziba PCPR Opoczno ul. Kwiatowa 1a  
GR. KANDYDACI DO SPRAWOWANIA PIECZY ZASTEPCZEJ 10.03.2020 Warsztaty konsultacyjne diagnostyczne 15:00-18:45 Zimny bufet Siedziba PCPR Opoczno ul. Kwiatowa 1a  
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE oraz POW TYPU RODZINNEGO 23.03.2020 Szkoła dla rodziców 9:00-13:30 10:00 przerwa kawowa/ 12:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE 24.03.2020 Szkoła dla rodziców 9:00-13:30 10:00 przerwa kawowa/ 12:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

Od 1 marca 2020 r. uruchomiony elektroniczny nabór wniosków programu ,,Aktywny samorząd”

(https://sow.pfron.org.pl)

Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Program Aktywny samorząd Moduł I i Moduł II

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

– Obszar A- likwidacja barier transportowych;

– Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym;

– Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się;

– Obszar D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.

 Termin przyjmowania wniosków

– od 1 marca 2020 r. do 31 sierpnia 2020 r.

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowanie do nauki w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także dla osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi).

Termin przyjmowania wniosków

– semestr letni – od dnia 1 marca do dnia 31 marca 2020 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/ szkolnego 2019/2020)

– semestr zimowy – od 1 września do 10 października 2020 r. (dla wnioskodawców dot. roku akademickiego/szkolnego 2020/2021)

Więcej informacji można uzyskać w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie             w Opocznie oraz na stronach internetowych www.pcpropoczno.pl, www.pfron.org.pl, https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/.

  Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – LUTY 2020

GRUPA TERMIN DZIAŁANIE GODZINA CATERING MIEJSCE
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE 03.02.2020 Superwizja grupowa 9:00-13:00 11:00 zimny bufet PCPR w Opocznie/ Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie
GR.VIII PRACOWNICY PCPR 04.02.2020 Superwizja grupowa 9:00-13:00 11:00 zimny bufet PCPR w Opocznie    
GR.IV POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM   05.02.2020 Superwizja grupowa 9:00-12:45 ———— Mroczków Gościnny 2
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚCINNYM   06.02.2020 Superwizja grupowa 13:15-17:00 ————- Mroczków Gościnny 1
GR.VI POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ŻARNOWIE   07.02.2020 Superwizja grupowa 9:00-12:45 ————– Żarnów ul. Cicha 1a
GR.VII POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH   08.02.2020 Superwizja grupowa 9:00-12:45 ————– Byszewy 43
GR.I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE oraz POW TYPU RODZINNEGO 24.02.2020 Szkoła dla rodziców 9:00-13:30 10:00 przerwa kawowa/ 12:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.II RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE 25.02.2020 Szkoła dla rodziców 9:00-13:30 10:00 przerwa kawowa/ 12:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3
GR.III RODZINY ZASTĘPCZE SPOKREWNIONE/NIEZAWODOWE 26.02.2020 Szkoła dla rodziców 13:00-17:30 14:00 przerwa kawowa/ 16:00 obiad Szkoła Podstawowa nr 2 w Opocznie  ul. Inowłodzka 3

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 6 grudnia 2019 r. do 17 stycznia 2020 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. kontynuowano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie piwnicy oraz parteru,
 3. rozpoczęto wykonanie wylewek cementowych pod posadzki wraz z warstwami izolacji w piwnicy oraz parteru,
 4. kontynuowano prace tynkarskie pomieszczeń;
 5. w budynku części rozbudowy:
 6. kontynuowano prace tynkarskie pomieszczeń,
 7. rozpoczęto wykonanie rusztów metalowych sufitów podwieszanych w pomieszczeniach oraz w ciągach komunikacyjnych budynku,
 8. rozpoczęto wykonanie posadzek w pomieszczeniach z płytek terakota, jak również oblicowania ścian z płytek glazurowanych,
 9. rozpoczęto roboty malarskie pomieszczeń, zagruntowano tynki powierzchni ścian i sufitów oraz wykonano docelowe malowanie,
 10. wykonano prace elewacyjne w zakresie docieplenia ścian styropianem oraz kontynuowano wykonanie zewnętrznego tynku cienkowarstwowego,
 11. kontynuowano prace dekarskie na poziomie dachu;

3)   zewnętrznej instalacji elektrycznej:

 • wykonano montaż agregatu zewnętrznego wraz z demontażem instalacji zewnętrznych.

Projekt dofinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 w wysokości 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM NA MIESIĄC STYCZEŃ

GRUPY WSPARCIA (rodziny niezawodowe Spokrewnione)   13.01.2020 Igr. 13 rodzin Godz.9.00-12.00 (4 godz. dydaktyczne) w tym przerwa na zimny bufet Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
14.01.2020r. II gr. 12 rodzin Godz. 9.00-12.00 (4godz. dydaktyczne) w tym przerwa na zimny bufet Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
SUPERWIZJA 17.01.2020r. IV gr. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza typu rodzinnego Byszewy Godz. 11.00-15.00 (5 godz. dydaktyczne) Miejsce: POW typu rodzinnego Byszewy 43
SZKOŁA DLA RODZICÓW 27.01.2020r. gr. I godz. 9.00-13.30 (6 godz. Dydaktycznych) w tym przerwa kawowa i obiad Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
SZKOŁA DLA RODZICÓW 28.01.2020r. gr. II godz. 9.00-13.30 (6 godz. Dydaktycznych) w tym przerwa kawowa i obiad Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3
SZKOŁA DLA RODZICÓW 29.01.2020r. gr.III godz. 13.00-17.30 (6 godz. Dydaktycznych) w tym przerwa kawowa i obiad Miejsce: Szkoła podstawowa nr2 im. Kazimierza Wielkiego w Opocznie ul. Inowłodzka 3

INFORMACJA

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w systemie SOW

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż od 1 stycznia 2020 r. istnieje możliwość składania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym oraz wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia                     w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze online, w systemie SOW (sow.pfron.org.pl).     

Nabory zostały otwarte i aktywowane z poziomu PFRON.

Skorzystanie z Systemu wymaga posiadania podpisu elektronicznego lub Profilu Zaufanego na platformie ePUAP.

Link do materiału na portalu SOW

https://portal-sow.pfron.org.pl/opencms/export/sites/pfron-sow/sow/jst/aktualnosci/turnusy-rehabilitacyjne-i-przedmioty-ortopedyczne-zapraszamy-do-skladania-wnioskow-o-dofinansowanie-bez-wychodzenia-z-domu-/index.html

INFORMACJA

Zmiana godzin przyjmowania wniosków na dofinansowanie ze środków PFRON od dnia 02.01.2020 r.

Z uwagi na wpływ do jednostki dużej ilości wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach: zaopatrzenia   w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze; sprzęt rehabilitacyjny; turnusy rehabilitacyjne; likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz wniosków dot. programu Aktywny Samorząd – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie uprzejmie  informuje, iż ww. wnioski będą przyjmowane w dniach:

poniedziałek, środa, czwartek w godzinach 7.30-13.00,

wtorek w godzinach 10.30-16.30,

piątek w godzinach 9.00-13.00 .

Powyższe obowiązuje od dnia 02.01.2020 r.

Powiat Opoczyński na terenie gminy Żarnów realizował projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu  Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa  Łódzkiego na lata 2014 -2020 pn.:

„Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb  placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

Zakres projektu obejmował przebudowę, rozbudowę i  nadbudowę istniejącego już budynku mieszkalnego na potrzeby placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci. W ramach projektu kadra nowoutworzonej placówki została przeszkolona celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych.

Główny cel projektu rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo wychowawczej w miejscowości Żarnów dla 14 dzieci został osiągnięty.

W wyniku realizacji projektu osiągnięto następujące rezultaty:

–  Liczba wybudowanych/rozbudowanych/zmodernizowanych obiektów świadczących usługi społeczne – 1 szt.,

–  Liczba wspartych ośrodków opieki nad osobami zależnymi –   1 szt.,

–  Liczba nowo utworzonych miejsc pracy kobiety/mężczyźni – 8 EPC,

–  Potencjał objętej wsparciem infrastruktury w zakresie opieki nad dziećmi lub infrastruktury edukacyjnej – 14 osób,

– Liczba nowo utworzonych miejsc pracy – pozostałe formy kobiety/mężczyźni – 1 EPC,

– Liczba obiektów dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami – 1 szt.,

– Wzrost zatrudnienia we wspieranych podmiotach (innych niż przedsiębiorstwa) –  8 EPC.

[Best_Wordpress_Gallery id=”118″ gal_title=”Żarnów 23.12″]

Realizacja projektu IV kwartał 2019 r.

Zakończono prace budowlane przy inwestycji realizowanej przez Powiat Opoczyński w ramach projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci”

Komisja odbiorowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w dniu 26 września br. przebudowywany budynek „Dworu” odebrała bez zastrzeżeń od Wykonawcy robót tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom.

Budynek placówki został zrealizowany tak, aby osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogły korzystać z niego na równych zasadach z innymi użytkownikami.

W tym celu m.in.: zakupiono schodołaz gąsiennicowy, budynek wyraźnie oznakowano tablicą informacyjną, przy wejściu głównym umieszczono domofon umożliwiający rozmowę wideo z przyciskami oznaczonymi w sposób umożliwiający rozpoznawanie dotykiem, na poręczach schodów przy głównym wejściu zamontowano oznaczenie w alfabecie Braill’a, na ścianach i podłogach ciągów komunikacyjnych wykonano kontrastową kolorystykę elementów wykończeniowych ułatwiającą poruszanie się osobom słabo widzącym, zamontowano tabliczki z oznaczeniami w alfabecie Braill’a przy każdym z pomieszczeń, drzwi do pomieszczeń wykonano w kontrastowym kolorze w stosunku do koloru ścian.

Natomiast w dniu 21 listopada br. został przeprowadzony odbiór końcowy robót budowlanych przez przedstawicieli Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Potwierdzono wykonanie robót objętych pozwoleniem Łódzkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zgodnie z udzielonym zezwoleniem.

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR:
1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Zdjęcia terenu i wnętrza przebudowywanego „Dworu” w trakcie realizacji:

Zdjęcie 1. Widoczna elewacja frontowa północna budynku

Zdjęcie 2. Elewacja frontowa budynku

Zdjęcie 3. Strona północno-zachodnia z widoczną wieżą

Zdjęcie 4. Widok schodów elewacja tylna południowa

Zdjęcie 5. Widoczna balustrada kamienna z piaskowca strona południowa  

Zdjęcie 6. Wnętrze budynku – widoczna klatka schodowa

Zdjęcie 7. Wnętrze budynku – korytarz parteru

Zdjęcie 8. Wnętrze budynku – korytarz pierwszego piętra z widocznym wejściem do mieszkania treningowego

Zdjęcie 9. Wnętrze budynku – widoczne drzwi do pomieszczenia łazienki pierwszego piętra z oznaczeniem w języku Braill’a

Zdjęcie 10. Wnętrze budynku – widoczne drzwi do pomieszczenia opiekuna oraz łazienki

Zdjęcie 11. Wnętrze budynku – widok umeblowanego pokoju do nauki

[Best_Wordpress_Gallery id=”116″ gal_title=”Pałacyk 23.12″]

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 07.12.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego                         z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w sali nr 209 odbyło się ostatnie spotkanie Warsztatów Kompetencji Społecznych dla szesnastu uczestników projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Warsztaty miały na celu podniesienie poziomu zaradności życiowej oraz  wypracowanie właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym, przełamywanie barier i wzmacnianie komunikacji. Zajęcia były prowadzone przez dwóch specjalistów (psycholog i pedagog). Uczestnikom warsztatów zostały zapewnione podczas każdego spotkania dwie przerwy kawowe oraz obiad dwudaniowy. Ze względu na brak połączeń komunikacyjnych dla części uczestników został zorganizowany dowóz na zajęcia.

[Best_Wordpress_Gallery id=”114″ gal_title=”WKS 09.12.2019″]

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 17 października 2019 r. do 5 grudnia 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji na poziomie I i II piętra,
 3. zakończono roboty murowe w poziomie piwnicy,
 4. zakończono montaż stolarki okiennej,
 5. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej w poziomie parteru w 95%,
 6. wykonano okablowanie instalacji teletechnicznej niskoprądowej piwnicy w 85%,
 7. wykonano prace tynkarskie pomieszczeń w 85%,
 8. wykonano elewacje budynku w 75%,
 9. kontynuowano prace dekarskie i murowe na poziomie dachu,
 10. kontynuowano prace elewacyjne,
 11. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%;
 12. w budynku części rozbudowy:
 13. zakończono wykonanie izolacji cieplnej i przeciwwilgociowej stropodachu nad częścią rehabilitacyjną,
 14. zakończono prace tynkowe,
 15. wykonano elewację budynku w 70% wraz z tynkiem cienkowarstwowym,
 16. wykonano montaż stolarki okiennej w 95%,
 17. wykonano wylewki cementowe pod posadzki wraz z warstwami izolacji w 85%,
 18. rozpoczęto wykonanie posadzek z płytek gress w pomieszczeniach mieszkalnych w 10%,
 19. wykonano wewnętrzną instalację c.o. podposadzkową w 95%,
 20. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20%,
 21. rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20%,
 22. rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30%,
 23. rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC w 40%,
 24. rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w 20%.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

[Best_Wordpress_Gallery id=”112″ gal_title=”DPS Drzewica 04.12.2019″]

  Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM GRUDZIEŃ 2019

GR. I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE 16.12.2019r Superwizje 09:00-13:00 11:00 zimny bufet   PCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1A/ wsparcie dla towarzyszących Szkoła Podstawowa nr.2 w Opocznie ul. Inowłodzka 3
GR. II PRACOWNICY PCPR 17.12.2019r Superwizje 09:00-13:00 11:00 zimny bufet   PCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1A/
GR.III POW TYPU RODZINNEGO W MROCZKOWIE GOŚĆ. 18.12.2019r. Superwizje 09.00-13.00 ————– Mroczków Gość.2
GR.IV POW TYPU INTERWENCYJNO-SOCJALIZACYJNEGO W MROCZKOWIE GOŚĆ. 18.12.2019r. Superwizje 13.30-17.30 ————– Mroczków Gość.1
GR.V POW TYPU SOCJALIZACYJNEGO W ZARNOWIE 19.12.2019r. Superwizje 09.00-13.00 ————- Żarnów  ul. Cicha 1a
GR.VI POW TYPU RODZINNEGO W BYSZEWACH 20.12.2019r. Superwizje 11.00-15.00 ———— Byszewy 43

KOMUNIKAT!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie informuje, iż poszukuje osób z wykształceniem wyższym mogących pracować na stanowisku psycholog – pełen etat.

Zgodnie z Ustawą  dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów psychologiem może być osoba, która uzyskała w polskiej uczelni dyplom magistra psychologii lub uzyskała za granicą wykształcenie uznane za równorzędne w Rzeczypospolitej Polskiej, posiada pełną zdolność do czynności prawnych, włada językiem polskim w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania zawodu psychologa, odbyła podyplomowy staż zawodowy, pod merytorycznym nadzorem psychologa posiadającego prawo wykonywania zawodu, który ponosi odpowiedzialność za czynności zawodowe wykonywane przez psychologa – stażystę. W trakcie podyplomowego stażu zawodowego psycholog uzyskuje ograniczone prawo wykonywania zawodu. Po odbyciu stażu uzyskała prawo wykonywania zawodu psychologa.

Okres zatrudnienia na w/w stanowisku: od 1 stycznia 2020 do 30 kwietnia 2020r.

Projekt : Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Harmonogram kursu na prawo jazdy kategorii B

Termin rozpoczęcia kursu teoretycznego: 05.11.2019r.

Termin zakończenia kursu teoretycznego: 20.11.2019r.

Główne miejsce prowadzenia kursu: Opoczno, ul. Piotrkowska 70

Miejscowość Adres Tematyka Typ zajęć Data Godz. od-do
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu, nakazu. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające. Znaki drogowe poziome. teoretyczne 05.11.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Teoretyczne 06.11.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Skrzyżowania lub przejścia  dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach. Wyprzedzanie. teoretyczne 07.11.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Omijanie, wymijanie, cofanie. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu. Dopuszczalne prędkości, ograniczenia. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików. Teoretyczne 12.11.2019r. 16.00- 20.00

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od 5 listopada organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednej osoby przebywającej w pieczy zastępczej  Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy, a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Otwarcie Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”
w Żarnowie

W Żarnowie powstała Powiatowa Placówka Opiekuńczo – Wychowawcza „Przystań”, inwestycję zrealizowano w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”. Całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym 1 181 164,48 zł przyznane dofinansowanie
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa.

Rada Powiatu Opoczyńskiego uchwałą nr X/66/19 z dnia 26 czerwca 2019 r. nadała statut Powiatowej Placówce Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań” w Żarnowie, natomiast Wojewoda Łódzki decyzją ZRPS-I.9423.5.2019 z dnia 27 września 2019 r. wydał zezwolenie na prowadzenie Powiatowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”, ul. Cicha 1a, 26-300 Żarnów na czas nieokreślony.

W dniu 7 października 2019 r. odbyło się uroczyste otwarcie Placówki.  Na otwarciu byli obecni m. in.: parlamentarzyści, władze województwa łódzkiego, powiatu, gmin, dyrektorzy jednostek szczebla wojewódzkiego i powiatowego.

Kadra nowo utworzonej placówki w ramach projektu została objęta szkoleniami celem świadczenia wysokiej jakości usług społecznych. Placówka oczekuje na przybycie dzieci.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Rozbudowa i przebudowa budynku Domu Pomocy Społecznej dla Dorosłych w miejscowości Drzewica ul. Stawowa 21/25” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, w okresie od 24 sierpnia 2019 r. do 16 października 2019 r. Wykonawca robót tj. Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak ul. Garbarska 53, 26-300 Radom, zrealizował następujący zakres rzeczowy robót:

 1. w budynku części przebudowy :
 2. zakończono roboty rozbiórkowe i wyburzeniowe na poziomie piwnicy,
 3. zakończono tynki na poziomie II piętra i I piętra
 4. zakończono w 90 % prace murowe na poziomie piwnic i parteru,
 5. wykonano montaż okien PCV w 100%,
 6. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na II i I piętrze w 100%,
 7. wykonano okablowanie instalacji elektrycznej na piwnicach i parterze w 50%,
 8. rozpoczęto prace dekarskie i murowe na poziomie dachu wykonano 20%,
 9. rozpoczęto prace elewacyjne wykonano 30%;
 10. w budynku części rozbudowy:
 11. zakończono wylewki wraz z warstwami izolacyjnymi 100% (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 12. zakończono tynki 100 % (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 13. zakończono montaż poziomów instalacji C.O. i CT oraz wod.-kan. (poza łącznikami i częścią rehabilitacji),
 14. wykonano kanały instalacji wentylacji w 50 % wraz z osprzętem,
 15. wykonano prace elewacyjne w 70 %,
 16. rozpoczęto wykonanie gładzi gipsowych w 20 %,
 17. rozpoczęto montaż ościeżnic drzwiowych wewnętrznych w 20 %,
 18. rozpoczęto montaż stolarki aluminiowej w 30 %,
 19. rozpoczęto montaż osprzętu sanitarnego stelaże WC 40 %,
 20. rozpoczęto wykonanie izolacji stropodachu w celu wykonania warstw spadkowych i pokrycia wraz z obróbkami blacharskimi 40 %,
 21. rozpoczęto zabudowę stelaży WC wykonano w ilości 20 %.

Całkowita wartość realizowanego projektu wynosi 11 450 776,64 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 wynosi 8 670 051,47 zł.

Głównym celem działalności Domu w zakresie tworzonej infrastruktury będzie kompleksowa opieka i terapia zmierzająca do jak najdłuższego utrzymania sprawności intelektualnej i fizycznej osób starszych, zwiększenie zaradności, utrzymanie samodzielności życiowej oraz integracji społecznej.

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

W dniu 12.10.2019r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Kazimierza Wielkiego    z Oddziałami Integracyjnymi w Opocznie w sali nr 209 odbędzie się pierwsze spotkanie Warsztatów Kompetencji Społecznych dla szesnastu uczestników projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”. Warsztaty mają na celu podniesienie poziomu zaradności życiowej oraz  wypracowanie właściwego funkcjonowania w środowisku społecznym, przełamywanie barier i wzmacnianie komunikacji. Zajęcia będą prowadzone przez dwóch specjalistów (psycholog i pedagog). Uczestnikom warsztatów będą zapewnione dwie przerwy kawowe oraz obiad dwudaniowy. Ze względu na brak połączeń komunikacyjnych dla części uczestników zostanie zorganizowany dowóz na zajęcia.


 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Szczegółowy harmonogram Warsztatów Kompetencji Społecznych w ramach projektu „Pokonać niepokonane – Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Lp.   Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji  
  1 16 osób 12.10.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego  
2 16 osób 26.10.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego  
3  16 osób 16.11.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego  
4 16 osób 23.11.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego
5 16 osób 07.12.2019r. 8.00- 16.00 Szkoła Podstawowa Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im Kazimierza Wielkiego

Projekt : Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Harmonogram kursu na prawo jazdy kategorii B

Termin rozpoczęcia kursu teoretycznego: 24.09.2019r.

Termin zakończenia kursu teoretycznego: 09.10.2019r.

Główne miejsce prowadzenia kursu: Opoczno, ul. Piotrkowska 70

Miejscowość Adres Tematyka Typ zajęć Data Godz. od-do
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu, nakazu. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające. Znaki drogowe poziome. teoretyczne 24.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Teoretyczne 25.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Skrzyżowania lub przejścia  dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach. Wyprzedzanie. teoretyczne 26.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Omijanie, wymijanie, cofanie. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu. Dopuszczalne prędkości, ograniczenia. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików. Teoretyczne 01.10.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zagrożenia związane z ruchem drogowym. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych. Teoretyczne 02.10.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Odstępy i hamowanie pojazdu. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania. Różne pola widzenia kierowców. Technika kierowania pojazdem. teoretyczne 03.10.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii i wypadku. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem.   teoretyczne 08.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze. teoretyczne 09.10.2019r. 16.00- 18.00

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od 24 września organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednej osoby przebywającej w pieczy zastępczej  Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

Realizacja projektu za okres od 27 czerwca 2019 r. do 26 września 2019 r.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, w okresie od 27 czerwca 2019 r. do 26 września 2019 r. Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował roboty budowlano – instalacyjne w nw. zakresie:

 • Roboty budowlane zewnętrzne:

– w zakresie robót zagospodarowania terenu w oparciu o projekt zamienny zagospodarowania terenu działki wykonano: roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie utwardzone pieszo – jezdne, chodniki, opaskę granitową, opaskę żwirową, trawniki, zamontowano ławki parkowe;

 • Roboty budowlane wewnętrzne:

– w zakresie robót budowlanych: przygotowano nawierzchnie betonową schodów wewnętrznych pod układanie płytek i cokolików na klej – piętro/poddasze; okładziny schodów wewnętrznych i cokolików schodów z płytek gresowych układanych na klej; zamontowano na istniejących poręczach schodów tabliczki z napisami w języku Braill’a; zamontowano stolarkę drzwiową wewnętrzną, ościeżnice i skrzydła drzwiowe; wykończono schody zewnętrzne, wykonano posadzki z płyt kamiennych z piaskowca tarasu i obłożono stopnie tarasu piaskowcem, zamontowano nakrywy cokołów schodów wykonanych z piaskowca, zamontowano balustrady kamienne z piaskowca; naprawiono i zakonserwowano schody z piaskowca w wieży; przeprowadzono remont elewacji budynku, ręcznie czyszczono i zeskrobano starą farbę z powierzchni tynków na elewacji budynku, ręcznie odbito tynki, uzupełniono odbite tynki, przygotowano powierzchnie starych tynków do malowania, zagruntowano podłogi oraz pomalowano elewację;

– w zakresie robót instalacji sanitarnych wewnętrznych: zamontowano pozostałe baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, wannowe i zawory czerpalne oraz zamontowano umywalki, zlewozmywaki, wanny, pisuary w pomieszczeniach: pralni, kuchni wraz jadalnią, pomieszczeniach socjalnym i porządkowym; płukano instalacje wodociągową w budynku; w ramach instalacji c.o. zamontowano grzejniki; zamontowano nawiewniki okienne; zamontowano anemostaty, przepustnice, kratki przewałowe i wentylatory;

 • Roboty elektryczne wewnętrzne:

– w zakresie robót instalacji elektrycznych wewnętrznych: zamontowano oprawy oświetleniowe i ewakuacyjne, gniazda na kondygnacji piwnic, parteru i piętrze budynku; zainstalowano system telewizji dozorowej – CCTV; zamontowano wyposażenie systemu sygnalizacji włamania i napadu-SSWiN oraz wyposażenie instalacji – SSP;

 • Roboty elektryczne zewnętrzne:

– w zakresie instalacji elektrycznych zewnętrznych: wykonano roboty elektryczne zamienne w zakresie zasilania elektrycznego zalicznikowego budynku (WLZ);

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR:
1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja projektu III kwartał 2019 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w III kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części nowoprojektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano malowanie sufitów i ścian pomieszczeń oraz montaż wewnętrznej stolarki drzwiowej;
 • kontynuowano montaż osprzętu elektrycznego i teletechniczne;
 • kontynuowano montaż wyposażenia sanitarnego (biały montaż).

W zakresie uniwersalnego projektowania budynek placówki uwzględnia potrzeby  osób z różnymi niepełnosprawnościami. W tym celu wykonane zostały oznakowania włączników światła, które zamontowane zostały również na odpowiedniej wysokości, pasy kierunkowe na ścianach dla osób niewidzących i niedowidzących w korytarzach komunikacyjnych o szerokości 30 cm z tynku strukturalnego żywicznego, zamontowane zostały pasy oznaczające rozpoczęcie jak i zakończenie biegów klatki schodowej jak również zamontowano wideomofon przed drzwiami wejściowymi do budynku. W budynku wykonane zostaną także tablice informujące
wraz z oznaczeniami w alfabecie Braille’a.

Wykonawca robót w dniu 6 sierpnia 2019 r. zgłosił zakończenie prac budowlanych.

Komisja odbiorowa powołana przez Zarząd Powiatu Opoczyńskiego w dniu 14 sierpnia 2019 r. odebrała bez zastrzeżeń przedmiot rzeczowy umowy ZP Nr /25/2017 z dnia 28.09.2017 r. co zostało potwierdzone w protokole końcowym odbioru robót.

W dniu 17.09.2019 r. została przeprowadzona obowiązkowa kontrola przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Opocznie w celu stwierdzenia zgodności wykonanych robót budowlanych z zatwierdzonym projektem budowlanym. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Opocznie udzielił Powiatowi Opoczyńskiemu pozwolenia na użytkowanie budynku placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Grupa wsparcia dla opiekunów faktycznych

W dniu 17.09.2019r. odbyło się ostatnie spotkanie grup wsparcia dla opiekunów faktycznych w ramach projektu „ CUS- centrum usług społecznych dla mieszkańców powiatu opoczyńskiego”. Spotkanie odbyło się w jednej z sal Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. Osoby uczestniczące w spotkaniu miały zapewnioną przerwę kawową. W ramach ostatniej grupy wsparcia uczestnicy podsumowali dotychczas zdobytą wiedzę oraz wymienili się swoimi przeżyciami ze wszystkich dotychczasowych spotkań.

„Szkoła dla rodziców i wychowawców”

Od września ruszyliśmy z nowym zadaniem „Szkoła dla rodziców i wychowawców” który skierowany jest do rodzin zastępczych spokrewnionych, niezawodowych, zawodowych, dyrektorów i wychowawców Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego.

Zadanie ma charakter warsztatowy prowadzony jest w trzech grupach. Dla każdej z grupy przewidziano 7 spotkań po 6

 Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Harmonogram kursu na prawo jazdy kategorii B

Termin rozpoczęcia kursu teoretycznego: 10.09.2019r.

Termin zakończenia kursu teoretycznego: 25.09.2019r.

Główne miejsce prowadzenia kursu: Opoczno, ul. Piotrkowska 70

Miejscowość Adres Tematyka Typ zajęć Data Godz. od-do
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu, nakazu. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające. Znaki drogowe poziome. teoretyczne 10.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Teoretyczne 11.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Skrzyżowania lub przejścia  dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach. Wyprzedzanie. teoretyczne 12.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Omijanie, wymijanie, cofanie. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu. Dopuszczalne prędkości, ograniczenia. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików. Teoretyczne 17.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zagrożenia związane z ruchem drogowym. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych. Teoretyczne 18.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Odstępy i hamowanie pojazdu. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania. Różne pola widzenia kierowców. Technika kierowania pojazdem. teoretyczne 19.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii i wypadku. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem.   teoretyczne 24.09.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze. teoretyczne 25.09.2019r. 16.00- 18.00

Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od 10 września organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla jednej osoby przebywającej w pieczy zastępczej  Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

Dofinansowanie do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Informujemy, iż PFRON wznowił finansowanie  zakupu wózka inwalidzkiego
o napędzie elektrycznym w ramach programu ,,Aktywny samorząd”.

Pomoc jest adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16
roku życia) lub ze znacznym stopniem niepełnosprawności i dysfunkcją
uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o
napędzie ręcznym, w wieku do lat 18 lub wieku aktywności zawodowej lub
zatrudnionych lub uczących się. Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub się nie
uczą, muszą zawierać opinię eksperta, potwierdzającą zdolności do pracy albo do
podjęcia nauki w wyniku udzielonego wsparcia. W przypadku osób w wieku
emerytalnym warunkiem uzyskania pomocy jest zatrudnienie. Maksymalna kwota
dofinansowania wynosi 10 tys. złotych, a minimalny udział własny w zakupie to 10
proc. ceny brutto wózka.

Wnioski są dostępne na naszej stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w Opocznie w zakładce Aktywny Samorząd lub na miejscu w siedzibie Centrum. Wnioski można składać
do 30 września 2019r. Więcej informacji na stronie internetowej PFRON
www.pfron.org.pl.

INFORMACJA

Informujemy, że w dniach 8, 9 i 16 sierpnia 2019 psycholog Anna Reszka nie będzie przyjmowała.

——————————————————————————————————————–

Informujemy, że w dniu 2 i 9 sierpnia 2019 prawnik Anna Hajda nie będzie przyjmowała.

Specjalistyczne Centrum Pomocy w Łodzi

W Łodzi ruszyło, pierwsze w Polsce Specjalistyczne Centrum Pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem.

                Od dnia 15 lutego Fundacja Subvenio rozpoczęła  w Łodzi realizację projektu:                                „ Specjalistyczne Centrum Pomocy” dla osób pokrzywdzonych przestępstwem. Do korzystania z usług Centrum zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem z terenu całej Polski. Centrum jest współfinansowane ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

                Osoby zgłaszające się do Centrum i zakwalifikowane do udziału w programie mogą otrzymać szeroko pojętą pomoc psychologiczną (w postaci konsultacji i spotkań interwencyjnych z psychologiem oraz sesji terapii krótko jak i długoterminowej), konsultacje psychiatryczną, pomoc w zakresie rehabilitacji w postaci usług rehabilitanta w domu pacjenta oraz dofinansowanie  przy kupnie leków poza refundacją NFZ, w tym także wyrobów medycznych, niezbędnych w procesie powrotu do zdrowia lub łagodzących skutki przestępstwa.

                Oferujemy także możliwość skorzystania z dopłat przy korzystaniu z konsultacji lekarskich u najlepszych w Łodzi specjalistów, przyjmujących także w placówkach komercyjnych, jeśli konieczność konsultacji wynika z zaistniałego przestępstwa.

                Istnieje także możliwość wyjazdu do sanatorium ze znaczną dopłatą lub nawet całkowitą refundacją pobytu, poza kolejką w NFZ, jeśli pobyt ma łagodzić skutki przestępstwa.

                W ramach programu, możemy pomóc w zakupie wyposażenia mieszkania lub sprzętu AGD, jeśli ma to bezpośredni związek z zaistniałym przestępstwem i łagodzi lub niweluje jego skutki.

                Centrum mieści się w Łodzi, przy ul. Rewolucji 1905 r. nr 52 w Łodzi, recepcja w pok. G03 (budynki Akademii Humanistyczno – Ekonomicznej), pracuje w godzinach:

poniedziałek, wtorek – godziny 10 – 20

środa, czwartek, piątek – godziny 8 – 18.

W tych samych godzinach czynny jest telefon centrum, nr 514 025 546

Projekt” Specjalistyczne Centrum Pomocy” realizowany jest w latach 2019- 2021.

W 2020 roku uruchomimy  obiekt  centrum, w którym będą się mieściły gabinety rehabilitacyjne, medyczne oraz  psychologiczne. Wprowadzimy także możliwość korzystania z domowych wizyt psychologów.

Wszystkie usługi świadczone w ramach Specjalistycznego Centrum Pomocy są bezpłatne.


   Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim
Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Szczegółowy harmonogram wsparcia

projekt „Pokonać niepokonane – Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej”

IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym

Lp.   Nazwa wsparcia   Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji  
  1 Wsparcie w wyrównywaniu szans edukacyjnych 37 osób XIX 2019r. Zajęcia prowadzone w miejscu zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wg. Indywidualnego planu
2 Kurs „Prawo jazdy kat. B”   1 osoba   05.06.2019r.- rozpoczęcie kursu teoretycznego Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka” ul. Piotrkowska 70, 26-300 Opoczno  
3 Wsparcie psychologa Lipiec  40 osób Sierpień  40osób Wrzesień 40 osób VII-XIX 2019r. Wsparcie prowadzone w miejscu zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Kwiatowa 1 a wg. indywidualnego planu
4 Praca socjalna Lipiec – 36 środowisk Sierpień – 36 środowisk wrzesień- 36 środowisk VII-XIX 2019r. Wsparcie prowadzone w miejscu zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Kwiatowa 1 a wg. indywidualnego planu

INFORMACJA

„Współfinansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości”


Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
w Piotrkowie Trybunalskim

Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Psychologów „MACIERZ” prowadzi

w Piotrkowie Trybunalskim Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem
oraz jego lokalne punkty: w Radomsku, Bełchatowie,

Tomaszowie Mazowieckim, Opocznie i Sulejowie.

Z pomocy Ośrodka mogą skorzystać osoby pokrzywdzone przestępstwem, świadkowie
oraz osoby im najbliższe.

BEZPŁATNA pomoc dla osób pokrzywdzonych i osób im najbliższych obejmuje:

 • pomoc psychologiczną, psychoterapeutyczną oraz psychiatryczną,
 • pomoc prawną oraz mediacje,
 • pomoc tłumacza w celu udzielenia pomocy prawnej, jeżeli osoby nie władają
  w wystarczającym stopniu językiem polskim, do czasu wszczęcia postępowania
  przygotowawczego,
 • pomoc tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika w celu udzielenia pomocy prawnej,
 • pokrywanie kosztów świadczeń zdrowotnych,
 • pokrywanie kosztów związanych z kształceniem w szkołach publicznych,
 • pokrywanie kosztów związanych z opieką nad dziećmi w żłobkach i klubach dziecięcych,
 • pokrywanie kosztów czasowego zakwaterowania lub udzielania schronienia,
 • finansowanie okresowych dopłat do bieżących zobowiązań czynszowych i opłat,
 • finansowanie przejazdów środkami komunikacji publicznej lub pokrywanie kosztów
  transportu w związku z otrzymywaną pomocą,
 • pokrywanie kosztów żywności oraz bonów żywnościowych, .
 • pokrywanie kosztów zakupu odzieży, bielizny, obuwia, środków czystości i higieny
  osobistej,
 • finansowanie kosztów zorganizowanego wyjazdu uprawnionego małoletniego.

LOKALNY PUNKT W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM

ul. Jana Pawła II 64/66, 97-200 Tomaszów Mazowiecki

tel. 792 664 266

PONIEDZIAŁEK 16:00 – 20:00
WTOREK 08:00 – 14:00
ŚRODA 13:00 – 20:00
CZWARTEK 16:00 – 20:00

LOKALNY PUNKT W OPOCZNIE

ul. Biernackiego 3, 26-300 Opoczno
tel. 795 667 566

                                    wtorek            –           8.00 – 15.00

                                    środa             –           13.00 – 20.00

LOKALNY PUNKT W SULEJOWIE

ul. Targowa 20, 26-300 Sulejów
 tel. 791 664 566

wtorek – 13.00 -20.00

W DNI ŚWIĄTECZNE Ośrodek oraz lokalne punkty są NIECZYNNE

INFOLlNIA – CAŁODOBOWY DYŻUR TELEFONICZNY
OSOBY PIERWSZEGO KONTAKTU

TEL. 791 667 366

Szanowni Państwo


Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie zgodnie z urnową nr DFS-II-7211-2562118 z dnia
21.12.2018 r. zawartą z Ministrem Sprawiedliwości – Dysponentem Funduszu, realizuje
zadanie finansowane ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy
Postpenitencjarnej Funduszu Sprawiedliwości w zakresie Wsparcia i rozwoju
instytucjonalnego systemu pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom
poprzez utworzenie Ogólnopolskiej Sieci Pomocy Osobom Pokrzywdzonym dla jednostek
niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałających w celu osiągnięcia zysku,
w tym stowarzyszeń, fundacji, organizacji i instytucji na lata 2019 – 2021.

W związku z powyższym przekazujemy Państwu materiały promocyjne z prośbą o ich
rozdysponowanie celem poinformowania osób pokrzywdzonych przestępstwem i świadków
o możliwości skorzystania z bezpłatnej infolinii.

Informujemy również, iż przesłaliśmy do Państwa pocztą elektroniczną wiadomość
o prowadzonych przez nas działaniach wraz z materiałami promocyjnymi
z prośbą o ich zamieszczenie na Państwa stronach internetowych.

OGÓLNOPOLSKA LINIA POMOCY POKRZYWDZONYM jest współfinansowana
ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości,
w ramach usług której oferujemy wsparcie przez 24 godziny/7 dni w tygodniu dla osób
pokrzywdzonych przestępstwem i świadków oraz instytucji, które otrzymują lub potencjalnie
mogłyby otrzymywać środki z Funduszu Sprawiedliwości.

Realizacja projektu: „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020

Realizacja projektu II kwartał 2019 r.

Postępują prace budowlane wykonywane w zakresie inwestycji Powiatu Opoczyńskiego realizowanej w ramach projektu pn. „Przebudowa wraz z rozbudową istniejącego budynku mieszkalnego w m. Żarnów wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci”.

W zakresie rzeczowym realizacji zadania w II kwartale br. kontynuowano następujące roboty budowlano – instalacyjne:

 • w części przebudowy jak i części nowo projektowanej budynku w zakresie robót wykończeniowych: wykonano malowanie sufitów i ścian pomieszczeń, posadzki pomieszczeń (układanie wykładzin i paneli podłogowych);
 • rozpoczęto montaż wyposażenia elektrycznego zasilania i oświetlenia;
 • rozpoczęto montaż wyposażenia teletechnicznego, w tym: szafy Rack do sieci LAN oraz zewnętrznych kamer monitoringu zewnętrznego.

W zakresie zagospodarowania terenu wykonano plac zabaw oraz ukształtowanie terenów zielonych.

Celem projektu jest rozwój infrastruktury dla usług społecznych poprzez stworzenie wielofunkcyjnej placówki opiekuńczo-wychowawczej.

Planowana całkowita wartość przedmiotowego projektu wynosi 1 580 820,92 zł, w tym przyznane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 to 1 181 164,48 zł.

Realizacja inwestycji w ramach Projektu ” Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci”.

Realizacja projektu za okres od 25 marca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, w okresie od 25 marca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował roboty budowlano – instalacyjne w nw. zakresie:

 • Roboty budowlane:

– oczyszczenie i gruntowanie schodów wewnętrznych,

– gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach parteru budynku,

– malowanie emulsyjne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w budynku,

– montaż parapetów podokiennych,

– montaż zewnętrznych drzwi w budynku,

– wykończenie schodów zewnętrznych w zakresie demontażu starych balustrad, skucia nierówności z betonu, wykonania warstwy wyrównawczej pod stopnie,

– okładziny wewnętrzne: przygotowanie podłoża, licowanie ścian płytkami ceramicznymi parteru i piwnic budynku,

– posadzki z płytek ceramicznych (gresowych); przygotowanie podłoża, układanych na klej cokolików i posadzek w piwnicach i na parterze budynku,

– warstw wyrównujących pod panele podłogowe oraz wykonanie posadzek z paneli podłogowych układanych na klej,

– izolacje przeciwwilgociowe; wykonanie izolacji z folii w płynie – gruntowanie podłoża, wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie w piwnicach i na parterze budynku,

– wykonania sufitu w części korpusu środkowego; okładziny z płyt OSB na gotowym
ruszcie – od góry stropu, okładziny pojedyncze z płyt systemowych GKF REI 60 na stropach na gotowym ruszcie – od dołu stropu, izolacje cieplne z wełny mineralnej,

 • Roboty sanitarne wewnętrzne:

– montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych w sanitariatach budynku,

– montaż umywalek pojedynczych porcelanowych oraz syfonów w sanitariatach budynku,

– montaż ustępów z płuczką ustępową typu „kompakt” w sanitariatach budynku,

– montaż kabin i brodzików natryskowych w sanitariatach budynku,

 • Roboty elektryczne:

– montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych na poddaszu,

– montaż łączników jedno i dwubiegunowych na poddaszu,

– montaż opraw oświetleniowych na poddaszu.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2019

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego wpisał się na stałe w kalendarz uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie. W sobotę 22 czerwca 2019 r odbył się piknik z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego w świetlicy wiejskiej w Karwicach.

W uroczystości wzięły udział rodziny oraz zaproszeni goście – Sędzia Sądu Rodzinnego w Opocznie Pani Iwona Dembińska-Pęczek, Kierownik MGOPS w Drzewicy Pani Iwona Rosłaniec-reprezentująca Burmistrza Gminy i Miasta Drzewica Janusza Reszelewskiego, Kierownik GOPS w Sławnie Pani Iwona Włodarczyk reprezentująca Wójta Gminy Sławno, Posła na Sejm Roberta Telusa reprezentował Pan Michał Białek – członek zarządu Powiatu Opoczyńskiego, Burmistrza Opoczna Dariusza Kosno reprezentował Pan Janusz Klimek – Sekretarz miasta Opoczno.

Wszystkich przybyłych powitała Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Wiesława Kurowska. Tego dnia wszystkie Rodziny Zastępcze otrzymały z jej rąk podziękowania za wkład włożony w wychowanie i opiekę nad dziećmi.

Dla dzieci i rodzin przygotowano liczne atrakcje, które podczas pikniku umilały im czas, m.in. wspólne grillowanie, gry i zabawy dla dzieci, mecz o puchar Dyrektora PCPR, konkurs na najładniejszą minę po zjedzeniu cytryny – „order uśmiechu”, malowanie twarzy, dmuchane zjeżdżalnie i zamek dla dzieci oraz wata cukrowa.
Piknik to doskonała okazja do wspólnego spotkania rodzin zastępczych oraz możliwości podzielenia się swoimi doświadczeniami, troskami i radościami wynikającymi z pieczy zastępczej.
Obecność i otwartość rodzin, radość i uśmiech na twarzach dzieci były najcenniejszym podziękowaniem i ogromną satysfakcją dla organizatorów pikniku, jak również dowodem na to, że warto jest podejmować tego typu działania.

To spotkanie nie byłoby możliwe, gdyby nie wsparcie i pomoc wielu osób i firm –

Zakład Przetwórstwa Mięsnego Nowakowski Sp. z o.o. ,

sklepy „Lewiatan” w Opocznie i Drzewicy,

Hurtownia „Lemar”,

PSB Mrówka,

PSB Standard,

Piekarnie: „Pekar” z Białaczowa,

„Biały młyn” z Bukowca Op.,

Józef Bomba z Drzewicy,

Hurtownia Spożywcza Zbigniew Kowalczyk & Paweł Karbownik,

Restauracja „Wyspa smaku”.

Z wielkimi wyrazami szacunku i uznania Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, serdecznie dziękuje wszystkim sponsorom za pomoc i wsparcie.

[Best_Wordpress_Gallery id=”107″ gal_title=”dzien rodzicielstwa 2019″]

Marsz dla Życia i Rodziny w ramach obchodów Dni Rodziny

W dniu 09 czerwca 2019 roku w ramach obchodów Dni Rodziny ulicami naszego powiatu w Wielkiej Woli – w gminie Paradyż przeszedł Marsz dla Życia i Rodziny, który poprzedziła Msza Święta, w Sanktuarium Przemienienia Pańskiego Chrystusa Cierniem Koronowanego oraz Krwi Zbawiciela, której przewodniczył ks. Piotr Turzyński, Biskup Pomocniczy  Diecezji Radomskiej. Po zakończonych uroczystościach kościelnych uczestnicy marszu przeszli na stadion klubu sportowego Ceramiki Paradyż, gdzie odbył się Piknik Rodzinny.  W obchody te włączyło się Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie, biorąc udział w Marszu oraz udzielając informacji zainteresowanym uczestnikom pikniku na temat rodzicielstwa zastępczego, realizowanych działań na rzecz osób niepełnosprawnych dofinansowania ze środków PFRON: do turnusu rehabilitacyjnego, sprzętu rehabilitacyjnego, likwidacji barier architektonicznych, likwidacji barier technicznych, likwidacji barier w komunikowaniu się, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, realizowanego programu celowego PFRON – Aktywny Samorząd, oraz innej świadczonej przez PCPR pomocy rodzinom zamieszkującym na terenie Powiatu Opoczyńskiego. Obchody Dni Rodziny były okazją do przypomnienia jak cenna jest rodzina i jaką wielką stanowi wartość.

Projekt: W jednym kierunku dla rodziny – Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020

HARMONOGRAM – CZERWIEC 2019

GRUPA TERMIN DZIAŁANIE GODZINA CATERING MIEJSCE
GR. I RODZINY ZASTĘPCZE ZAWODOWE 14.06.2019r Superwizje 09:00-13:15 11:00 zimny bufet   PCPR w Opocznie ul. Kwiatowa 1A/ wsparcie dla towarzyszących Szkoła Podstawowa nr.2 w Opocznie ul. Inowłodzka

Zarządzenie nr 11/2019 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie z dnia 06.0.6.2019r. w sprawie realizacji Programu Aktywny Samorząd Moduł II w 2019 r. (semestr 2018/2019)

W związku z aneksem nr 3 z dnia 06.05.2019 r. pomiędzy PFRON a Powiatem Opoczyńskim do umowy nr AS3/000035/05/D z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd

   Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Harmonogram kursu na prawo jazdy kategorii B

Termin rozpoczęcia kursu teoretycznego: 05.06.2019r.

Termin zakończenia kursu teoretycznego: 13.06.2019r.

Główne miejsce prowadzenia kursu: Opoczno, ul. Piotrkowska 70

Miejscowość Adres Tematyka Typ zajęć Data Godz. od-do
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zasady i przepisy służące bezpiecznemu poruszaniu się pojazdem po drodze publicznej. Znaki ostrzegawcze. Znaki zakazu, nakazu. Znaki informacyjne, kierunku i miejscowości, uzupełniające. Znaki drogowe poziome. teoretyczne 05.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Sygnały świetlne, sygnały dawane przez kierującego ruchem. Włączanie się do ruchu, skrzyżowania równorzędne. Skrzyżowania ze znakami określającymi pierwszeństwo przejazdu. Skrzyżowania z sygnalizacją świetlną. Teoretyczne 06.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Skrzyżowania lub przejścia  dla pieszych, miejsca przystanków komunikacji publicznej. Pozycja pojazdu na drodze, wjazd i zjazd ze skrzyżowania, zatrzymanie i postój. Zmiana pasa ruchu, zmiana kierunku jazdy, bezpieczna jazda w tunelach. Wyprzedzanie. teoretyczne 07.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Omijanie, wymijanie, cofanie. Używanie świateł zewnętrznych i sygnałów pojazdu. Dopuszczalne prędkości, ograniczenia. Wyposażenie pojazdu związane z bezpieczeństwem, korzystanie z pasów, zagłówków i fotelików. Teoretyczne 08.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Zagrożenia związane z ruchem drogowym. Znaczenie zachowania szczególnej ostrożności w stosunku do innych użytkowników drogi, wysiadanie z pojazdu, zabezpieczenie pojazdu. Zachowanie wobec pieszego, wobec osoby o ograniczonej możliwości poruszania się. Zachowanie wobec rowerzysty i dzieci. Zachowanie na przejazdach kolejowych i tramwajowych. Teoretyczne 09.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Odstępy i hamowanie pojazdu. Czynniki ryzyka związane z różnymi warunkami drogowymi, w szczególności ze zmianą tych warunków w zależności od pogody i pory dnia lub nocy, właściwości różnych typów dróg i związane z tym obowiązujące wymagania. Różne pola widzenia kierowców. Technika kierowania pojazdem. teoretyczne 10.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Postępowanie w sytuacjach nadzwyczajnych. Ogólne zasady określające zachowanie kierowcy w momencie awarii i wypadku. Udzielanie pierwszej pomocy przedmedycznej. Spostrzeganie, ocena sytuacji i podejmowanie decyzji, szczególnie w zakresie czasu reakcji oraz zmian w zachowaniu za kierownicą, spowodowanych wpływem alkoholu, leków i produktów leczniczych, stanem świadomości i zmęczeniem.   teoretyczne 11.06.2019r. 16.00- 20.00
26-300 Opoczno Ul. Piotrkowska 70 Obowiązki kierowcy i posiadacza pojazdu. Czynniki bezpieczeństwa odnoszące się do pojazdu, ładunku i przewożonych osób, odpowiedzialność kierowcy/posiadacza pojazdu. Obowiązki właściciela/posiadacza pojazdu, ubezpieczenia, wymagane dokumenty. Aspekty mechaniczne związane z zachowaniem bezpieczeństwa na drodze. teoretyczne 12.06.2019r. 16.00- 18.00

   Projekt: Pokonać niepokonane – wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Szczegółowy harmonogram wsparcia

projekt „Pokonać niepokonane – Wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej”

IX.1. Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym

IX.1.1. Aktywizacja społeczno-zawodowa osób zagrożonych ubóstwem lub

wykluczeniem społecznym

Lp.   Nazwa wsparcia   Ilość uczestników Data/godzina wsparcia Miejsce realizacji  
  1 Wsparcie w wyrównywaniu szans edukacyjnych 37 osób IV-VI 2019r. Zajęcia prowadzone w miejscu zamieszkania dzieci umieszczonych w rodzinach zastępczych wg. Indywidualnego planu
2 Kurs „Prawo jazdy kat. B”   1 osoba   05.06.2019r.- rozpoczęcie kursu teoretycznego Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka” ul. Piotrkowska 70, 26-300 Opoczno  
3 Wsparcie psychologa Kwiecień 40 osób Maj 40osób Czerwiec40 osób IV-VI 2019r. Wsparcie prowadzone w miejscu zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Kwiatowa 1 a wg. indywidualnego planu
4 Praca socjalna Kwiecień- 36 środowisk Maj- 36 środowisk Czerwiec- 36 środowisk IV-VI 2019r. Wsparcie prowadzone w miejscu zamieszkania dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej lub w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie ul. Kwiatowa 1 a wg. indywidualnego planu

Kurs na prawo jazdy kategorii B w ramach projektu „Pokonać niepokonane- wsparcie dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej w Powiecie Opoczyńskim”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie od czerwca organizuje kurs na prawo jazdy kategorii B dla osoby przebywającej w pieczy zastępczej. Wykonawcą umowy zlecenia jest Ośrodek szkolenia kierowców „Szóstka”. Kurs obejmuje 30 godzin zajęć teoretycznych i 30 godzin zajęć praktycznych. Kurs na prawo jazdy zwiększy szansę uczestnika na znalezienie pracy a co za tym idzie lepsze funkcjonowanie w środowisku. Uczestnikowi zostanie sfinansowany kurs, pierwszy egzamin teoretyczny i praktyczny oraz badania lekarskie.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Drodzy Rodzice zastępczy, adopcyjni, opiekunowie, przyjaciele Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie!!!

         Zbliża się Wasze i nasze Święto – Dzień Rodzicielstwa Zastępczego.

         W tym roku Dyrektor oraz pracownicy PCPR zapraszają do wspólnego świętowania obchodów Dnia Rodzicielstwa Zastępczego do Świetlicy Wiejskiej w Karwicach.

         22.06.2019r. planujemy wspólne świętowanie, oraz zabawy na świeżym powietrzu dla dużych i małych!

         Poprzez wspólne spędzenie czasu pragniemy wyrazić uznanie za podjęcie się tak ważnej roli – rodziców i opiekunów. Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze to również bardzo ważne miejsce w systemie pieczy zastępczej w naszym powiecie.

Istnieje możliwość przejazdu autokarem.

W programie obchodów, m.in.:

 • animacje z Panią Małgorzatą Nasulewicz
 • gry i zabawy integracyjne
 • rozgrywki sportowe
 • atrakcje dla dzieci
 • wspólne grillowanie

Zapraszamy do wspólnego świętowania!

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 14 maja 2019r. od godz. 12.30-16.30 oraz w dniu 21 maja 2019 r. od godz. 13.00-17.00 (2 grupa).

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 16 lipca 2019r. od godz. 12.30-16.30 oraz w dniu 30 lipca 2019 r. od godz. 14.00-18.00 (2 grupa).

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 18 czerwca 2019r. od godz. 13.00-17.00 oraz w dniu 25 czerwca 2019 r. od godz. 13.00-17.00 (2 grupa).

INFORMACJA

Informujemy, że Grupa wsparcia dla opiekunów osób niesamodzielnych (1 grupa) odbędzie się w dniu 14 maja 2019r. od godz. 12.30-16.30 oraz w dniu 21 maja 2019 r. od godz. 13.00-17.00 (2 grupa).

Superwizja dla rodzin zastępczych zawodowych oraz Grupy wsparcia dla rodzin zastępczych spokrewnionych i niezawodowych

Od 24 kwietnia 2019 r. ruszyły w ramach projektu „W jednym kierunku dla rodziny” zajęcia superwizji dla rodzin zastępczych zawodowych a od października do zajęć zostaną włączeni dyrektorzy i wychowawcy Placówek Opiekuńczo Wychowawczych typu rodzinnego, socjalizacyjnego i interwencyjno-socjalizacyjnego. Powyższe zajęcia będą trwały do grudnia 2021r. głównym celem warsztatów jest podniesienie kwalifikacji rodzin, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu oraz wspomaganie uczestników w trudnych sytuacjach. Superwizja prowadzana jest przez wykwalifikowanego superwizora z wieloletnim doświadczeniem.

______________________________________________________________________________

Dla uczestników projektu zorganizowano także spotkania z zakresu „Grup wsparcia” dla rodziny zastępczych spokrewnionych i niezawodowych, którzy będą spotykać się w ramach zajęć co drugi miesiąc począwszy od kwietnia 2019r. i będą trwały do grudnia 2021r. W ramach warsztatów rodziny będą mogły wymienić się swoimi doświadczeniami oraz analizować bieżące problemy i trudności w wypełnianiu funkcji rodzica zastępczego. Zajęcia odbywają się w Szkole Podstawowej nr 2 w Opocznie. Podczas zajęć opiekę nad dziećmi sprawują koordynatorzy projektu, którzy w atrakcyjny sposób umilają czas dzieciom.

Od kwietnia w ramach projektu swoją pracę rozpoczął również specjalista pracy z rodziną, który w zakresie swoich obowiązków pełni wsparcie dla dyrektorów POW typu rodzinnego oraz dzieci.

Zapewnia dzieciom wspólne zabawy i angażuje do zajęć edukacyjnych.