Realizacja inwestycji w ramach Projektu ” Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo wychowawczej dla 14 dzieci”.

Realizacja projektu za okres od 25 marca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r.

W ramach realizowanego przez Powiat Opoczyński projektu pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020, w okresie od 25 marca 2019 r. do 26 czerwca 2019 r. Wykonawca tj. Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom zrealizował roboty budowlano – instalacyjne w nw. zakresie:

  • Roboty budowlane:

– oczyszczenie i gruntowanie schodów wewnętrznych,

– gładzie gipsowe dwuwarstwowe na ścianach parteru budynku,

– malowanie emulsyjne ścian i sufitów farbami emulsyjnymi w budynku,

– montaż parapetów podokiennych,

– montaż zewnętrznych drzwi w budynku,

– wykończenie schodów zewnętrznych w zakresie demontażu starych balustrad, skucia nierówności z betonu, wykonania warstwy wyrównawczej pod stopnie,

– okładziny wewnętrzne: przygotowanie podłoża, licowanie ścian płytkami ceramicznymi parteru i piwnic budynku,

– posadzki z płytek ceramicznych (gresowych); przygotowanie podłoża, układanych na klej cokolików i posadzek w piwnicach i na parterze budynku,

– warstw wyrównujących pod panele podłogowe oraz wykonanie posadzek z paneli podłogowych układanych na klej,

– izolacje przeciwwilgociowe; wykonanie izolacji z folii w płynie – gruntowanie podłoża, wykonanie izolacji pionowej z folii w płynie w piwnicach i na parterze budynku,

– wykonania sufitu w części korpusu środkowego; okładziny z płyt OSB na gotowym
ruszcie – od góry stropu, okładziny pojedyncze z płyt systemowych GKF REI 60 na stropach na gotowym ruszcie – od dołu stropu, izolacje cieplne z wełny mineralnej,

  • Roboty sanitarne wewnętrzne:

– montaż baterii umywalkowych, zlewozmywakowych, natryskowych w sanitariatach budynku,

– montaż umywalek pojedynczych porcelanowych oraz syfonów w sanitariatach budynku,

– montaż ustępów z płuczką ustępową typu „kompakt” w sanitariatach budynku,

– montaż kabin i brodzików natryskowych w sanitariatach budynku,

  • Roboty elektryczne:

– montaż gniazd instalacyjnych wtyczkowych na poddaszu,

– montaż łączników jedno i dwubiegunowych na poddaszu,

– montaż opraw oświetleniowych na poddaszu.

Celem realizacji ww. projektu zwiększenie dostępności i jakości usług społecznych na terenie powiatu opoczyńskiego w zakresie pieczy zastępczej poprzez utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci wraz z pokojem treningowym odpowiadające potrzebom odbiorców usług społecznych w powiecie opoczyńskim.