OGŁOSZENIE

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie

poszukuje kandydata na stanowisko

specjalisty pracy z rodziną.

I. Forma zatrudnienia – umowa o pracę,

II. Wymiar czasu pracy – zadaniowy czas pracy 8-godz.

III. Niezbędne wymagania:

– obywatelstwo polskie,

– wykształcenie: wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, nauki o rodzinie.

– 3-letni staż pracy, w tym co najmniej 2-letni staż pracy w instytucji zajmującej się pracą z dziećmi lub rodziną, albo udokumentowane doświadczenie w pracy z dziećmi lub rodziną,

– nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona,

– wypełnia obowiązek alimentacyjny w przypadku, gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego,

– nie była skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

– posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw

publicznych

– znajomość metod i form pracy z dzieckiem i rodziną,

– umiejętność pracy w zespole,

– prawo jazdy kat.b

Informacje o warunkach pracy:

Praca na stanowisku specjalisty pracy z rodziną jest pracą głównie w terenie,

bezpośrednio z osobami umieszczonymi w pieczy zastępczej i osobami ją tworzącymi. Praca wiąże się z koniecznością korzystania z własnego samochodu.