Powiat Opoczyński jest realizatorem inwestycji pn. „Przebudowa istniejącego budynku oświatowego w miejscowości Mroczków Gościnny „Dwór” wraz ze zmianą sposobu użytkowania dla potrzeb placówki opiekuńczo – wychowawczej dla 14 dzieci” współfinansowanej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 -2020.

W zakresie rzeczowym realizacji inwestycji w IV kwartale wykonano następujące roboty budowlano – instalacyjne obejmujące:

 • tynki zwykłe na ścianach i słupach kat. III po skuciach płytek;
 • przetarcie istniejących tynków;
 • uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych;
 • rozpoczęcie zeskrobania i zmycia starej farby ze ścian;
 • gruntowanie podłoży poziomych;
 • wyrównanie podłoży lastrykowych przez frezowanie;
 • przygotowanie podłoża pod posadzkę;
 • ręczne oczyszczenie nawierzchni betonowej;
 • przygotowanie podłoży pod okładziny schodów z płytek;
 • rozpoczęcie wykonania (wewnętrznych) tynków zwykłych na ścianach i słupach;
 • przygotowanie podłoża pod licowanie ścian płytkami;

 

Wartość projektu wynosi: 2.487.185,00 zł w tym dofinansowanie z EFRR: 1.868.035,81 zł. W ramach realizacji inwestycji Powiat Opoczyński pokryje 619.149,19 zł wkładu własnego.

 

Celem realizacji inwestycji jest modernizacja obecnej placówki oświatowej zlokalizowanej w dworku w Mroczkowie Gościnnym celem stworzenia placówki opiekuńczo-wychowawczej dla 14 dzieci objętych pieczą zastępczą w powiecie.

Zdjęcia terenu inwestycji w trakcie realizacji: