PILNIE POSZUKUJEMY KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE DLA DZIECI Z TERENU POWIATU OPOCZYŃSKIEGO!

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie poszukuje kandydatów do:

– pełnienia funkcji rodziny zastępczej niezawodowej,

– pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawodowej, w tym pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego lub specjalistycznej,

– prowadzenia  rodzinnego domu dziecka.

Za pełnienie funkcji rodziny zastępczej zawodowej oraz dla osoby prowadzącej rodzinny dom dziecka przysługuje wynagrodzenie. Dodatkowo na  każde dziecko umieszczone w rodzinie zastępczej oraz w rodzinnym domu dziecka przyznawane jest świadczenie na pokrycie kosztów utrzymania tego dziecka oraz szereg innych świadczeń wymienionych w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Ponadto każda rodzina może skorzystać w naszym Ośrodku z pomocy: psychologa, radcy prawnego, pedagoga i pracownika socjalnego.

Szczegółowe informacje uzyskasz:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Armii Krajowej 2, 26-300 Opoczno

tel./fax 44 736-14-64, piecza_zastepcza@pcpropoczno.pl

 

Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej