PROJEKT „KIERUNEK: ZATRUDNIENIE – AKTYWIZACJA ZAWODOWA OSÓB Z OBSZARÓW SŁABO ZALUDNIONYCH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO” W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO NA LATA 2014-2020.

Projekt realizowany jest w okresie 06.2019-08.2020 i jest skierowany do osób, które:

a) ukończyły 30 rok życia,
b) są bezrobotne lub bierne zawodowo,
c) zamieszkują obszary słabo zaludnione w województwie łódzkim (DEGURBA 3),

d) spełniają min. 1 z poniższych warunków:

  • pozostawanie bez zatrudnienia powyżej 12 miesięcy,
  • bycie osobą z niepełnosprawnością,
  • posiadanie wykształcenia na poziomie do ISCED 3 włącznie,
  • ukończenie 50. roku życia,
  • płeć żeńska.

Uczestnicy projektu otrzymają wsparcie w postaci:

  • indywidualnego doradztwa zawodowego połączonego z diagnozą potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania,
  • szkoleń/kursów zawodowych,
  • staży zawodowych,
  • subsydiowania zatrudnienia,
  • pośrednictwa pracy.

Poniżej przedstawiamy harmonogram działań zaplanowanych w projekcie:

07.2019-10.2019 – doradztwo zawodowe połączone z identyfikacją potrzeb oraz przygotowaniem indywidualnego planu działania.

08.2019-08.2020 – szkolenia i kursy zawodowe.

08.2019-08.2020 – staże zawodowe.

08.2019-08.2020 – pośrednictwo pracy.

08.2019-08.2020 – subsydiowanie zatrudnienia.

Dodatkowe informacje znaleźć można na stronie internetowej projektu www.kierunek.inse.pl.
Instytut Nauk Społeczno-Ekonomicznych sp. z o.o. – sp.k.
ul. Piotrkowska 55, 90-413 Łódź
tel.(42) 633 17 19
fax.(42) 209 36 85

www.inse.pl