08.12.2016r. – PCPR poszukuje wolontariuszy do pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi w pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Opocznie jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej zgodnie z art. 76 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 575 ze zm.) poszukuje wolontariuszy do pracy z rodzinami zastępczymi oraz dziećmi w pieczy zastępczej na terenie powiatu opoczyńskiego. Praca wolontariuszy będzie polegała przede wszystkim na wsparciu rodzin zastępczych w opiece nad dziećmi, robieniu zakupów ale również pomocy dzieciom w odrabianiu lekcji, udzielaniu korepetycji, organizowaniu im czasu wolnego (zabawa, spacery). Wolontariusze wprowadzani są do rodziny zastępczej przez koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej. Koordynatorzy pomagają w zaklimatyzowaniu się wolontariusza w środowisku rodziny zastępczej i utrzymują z nim stały kontakt w sprawach dotyczących ich potrzeb.

Osoby zainteresowane pełnieniem wolontariatu proszone są o kontakt z pracownikami Zespołu ds. rodzinnej pieczy zastępczej pod numerem tel. (44) 736-14-64, (44) 754-25-69 lub w siedzibie PCPR w Opocznie, ul. Armii Krajowej 2; w godz. od 730 do 1530.

Co to jest wolontariat?
Wolontariat (łac. voluntarius – dobrowolny) – dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno – koleżeńsko -przyjacielskie.
Określenie bezpłatna nie oznacza bezinteresowna, lecz bez wynagrodzenia materialnego. W rzeczywistości wolontariusz uzyskuje liczne korzyści niematerialne: satysfakcję, spełnienie swoich motywacji (poczucie sensu, uznanie ze strony innych, podwyższenie samooceny itd.), zyskuje nowych przyjaciół i znajomych, zdobywa wiedzę, doświadczenie i nowe umiejętności, a w związku z tym i lepszą pozycję na rynku pracy.

Kto może zostać wolontariuszem?
Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu. Według Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wolontariuszem jest ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz innych osób, organizacji pozarządowych, a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. Instytucje te nie mogą korzystać z pracy wolontariuszy przy prowadzonej działalności gospodarczej, czego wprost zakazuje ustawa.
Wolontariuszem mogą być:
– osoba niepełnoletnia (wymagana zgoda rodziców/opiekunów prawnych),
– osoba pełnoletnia – w tym uczeń i student,
– senior
Wolontariuszem (zgodnie z ww. ustawą) nie może zostać osoba, która jest lub była pozbawiona władzy rodzicielskiej, a także ta, która ma ograniczoną lub zawieszoną władzę rodzicielską. Osoba chcąca zostać wolontariuszem nie może również być skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe. Wolontariusz musi wypełniać obowiązek alimentacyjny (jeśli został on na niego nałożony).

Aspekty prawne współpracy z wolontariuszami

  1. Ustawa z 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1817), a w szczególności jej dział III Wolontariat. 
  2. Ustawa z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 930 z późn. zm.).